Brudd med samboeren?

Brudd med samboeren?

Du kan ha rett på hjelp fra staten til å dekke advokat i det økonomiske oppgjøret.

I en  kjennelse av 23. januar 2014 har Høyesterett avgjort at rettshjelpsloven § 11 (andre ledd nr. 2), også ved samlivsbrudd mellom samboere "gir hjemmel for å innvilge fri sakførsel, forutsatt at vilkårene i § 16 (fjerde ledd) er oppfylt".

Hva betyr dette?

Dette betyr for det første at samboere som oppfyller de økonomiske vilkårene i rettshjelpsloven § 11 andre ledd og § 16 andre ledd, ofte vil ha rett til fri rettshjelp så lenge også de ikke-økonomiske vilkårene er oppfylt. 

I tillegg betyr Høyesteretts avgjørelse at mange samboere kan få fri rettshjelp selv om de har inntekter og/eller formue som overstiger satsene i rettshjelpsloven § 11 og § 16 . Forutsetningen er at "utgiftene til juridisk bistand blir betydelige i forhold til søkerens økonomi", jf. § 16 fjerde ledd. Dette kan være tilfelle for mange samboere, ikke minst på grunn av samlivsbruddet og de økonomiske konsekvensene av dette.

Hva skal til?

Når det gjelder hva som ligger i at utgiftene til juridisk bistand blir "betydelige i forhold til søkerens økonomiske situasjon", må dette avgjøres helt konkret i hvert enkelt tilfelle. Det må selvsagt en del til, men for at loven skal ha betydning, kan man ikke sette terskelen for høyt. 

Viktige momenter i vurderingen vil kunne være

  • om utgiftene vil kunne føre til problemer med å betale løpende forpliktelser (lån, forsikring, med mer)
  • hvor komplisert saken er faktisk og/eller rettslig
  • høyt konfliktnivå
  • om barn eller andre rammes av saken
  • økonomiske vansker som følge av saken
  • sykdom eller andre personlige forhold som vanskeliggjør situasjonen for parten, m.m.

Listen er ikke uttømmende. Dette kan og skal advokaten hjelpe til med å avklare og søke om på vegne av klienten, uten tilleggskostnad.

Det kan søkes både fritt rettsråd ( § 11 ) og fri sakførsel ( § 16 ). Det betyr at staten vil kunne dekke advokatkostnader allerede fra samlivsbruddet skjer, i tillegg til i en evt. rettssak.

Hvem kan søke?

Både rettshjelpsloven § 11 andre ledd nr. 2 og Høyesterett viser til husstandsfellesskaploven. Dette tyder på at husstandsfellesskaploven §1 avgjør hvem som kan ha rett til fri rettshjelp etter rettshjelpsloven. Husstandsfellesskapsloven gjelder når "to eller flere ugifte personer over 18 år har bodd sammen...Reglene gjelder likevel bare når partene har bodd sammen i minst to år, eller de har, har hatt eller venter barn sammen." 

Les også:
Samboere: Ikke gå i 50/50-fella
Hjelp, vi skal bli samboere
Eierforhold for samboere

Michael Oscar Åsheim 1 blogginnlegg

Rådene vi gir i blogginnlegg er generelle, og ikke ment som uttømmende informasjon om juridiske tema. Våre råd kan dermed ikke automatisk anvendes i en bestemt sak. Har du behov for å drøfte enkeltsaker, anbefaler vi at du engasjerer advokat. Selv om vi ikke har kapasitet til å besvare spørsmål om enkeltsaker på bloggen, kan vi kanskje skrive om "ditt" tema neste gang. Bruk kommentarfeltet nedenfor, eller skriv til blogg@help.no!