HELP i retten

Her finner du korte referater av dommer der HELP har ført saken for kjøpere med boligkjøperforsikring, fra og med 2015. Om du vil lese mer, inneholder alle saker rettens referanse slik at du kan henvende deg til domstolen for å få hele dommen. Arkivet er under utvikling, og det legges stadig inn nye saker.

2016 2015
16-066691TVI-OTIR/03 Oslo tingrett
Østlandet
Seier
Kort om saken: I salgsoppgaven uttalte selger i et intervju at det var"[…]viktig å sjokklufte vinterstid for å få frisk luft i leiligheten - kan bli litt tett." Videre stod det i verdi- og lånetaksten, under punktet "Luftebehandling, generelt": "Naturlig oppdriftsventilasjon i leiligheten. Det ble ikke reg...

I salgsoppgaven uttalte selger i et intervju at det var"[…]viktig å sjokklufte vinterstid for å få frisk luft i leiligheten - kan bli litt tett." Videre stod det i verdi- og lånetaksten, under punktet "Luftebehandling, generelt": "Naturlig oppdriftsventilasjon i leiligheten. Det ble ikke registrert ventiler i yttervegger for tilluft i leiligheten". Kort tid etter overtakelse oppdaget kjøper problemer med inneklimaet i leiligheten. Vinduene dugget mye selv under mye utlufting, og muggsoppdannelse på vegger og vinduskarmene på soverommet ble raskt avdekket. Kjøper vant saken fullt ut, og selger ble dømt til å betale kjøper prisavslag. Selger ble også dømt til å dekke alle saksomkostningene.

Retten var enig med kjøper om at det var tilbakeholdt opplysninger om boligens dårlige inneklima. Kjøper vant saken fullt ut, og selger ble dømt til å betale kjøper prisavslaget på 107 560 kroner. Selger ble også dømt til å dekke alle saksomkostningene.

Les mer »
b
16-045965TVI-NOMO Nordmøre tingrett
Vestlandet
Seier
Kort om saken: Etter overtakelse mistenkte kjøper at det elektriske anlegget på kjøkkenet var utført av ufaglærte. Kjøper tok kontakt med HELP som sendte reklamasjon til selger. Kjøper mente at selger hadde brutt sin opplysningsplikt etter avhl. § 3-7 og krevde prisavslag tilsvarende utbedringskostnadene. Selger ble dømt til å bet...

Etter overtakelse mistenkte kjøper at det elektriske anlegget på kjøkkenet var utført av ufaglærte. Kjøper tok kontakt med HELP som sendte reklamasjon til selger. Kjøper mente at selger hadde brutt sin opplysningsplikt etter avhl. § 3-7 og krevde prisavslag tilsvarende utbedringskostnadene. Selger ble dømt til å betale prisavslag på over 60 000,-, samt dekke kjøpers sakskostnader.

Retten kom frem til at det ikke forelå en mangel etter avhl. § 3-7, da det ikke var godt nok bevist at feilen med det elektriske anlegget var noe selger kjente eller måtte kjenne til. Derimot kom retten frem til at selger hadde gitt uriktige opplysninger etter avhl. § 3-8. Selger hadde ikke krysset av i egenerklæringsskjema for om arbeidet var gjort faglært eller ei, men krysset av på at det forelå samsvarserklæring. Kjøper hadde derfor grunn til å tro at el-arbeidet var fagmessig utført. I tillegg mente retten at opplysningen hadde påvirket salget da det er kostbart å fikse et el-anlegg. Det forelå en mangel etter avhl. § 3-8. Selger ble dømt til å betale prisavslag på kr 64 090,-, samt dekke kjøpers sakskostnader.

Les mer »
b
15-202771TVI-FOLL Follo tingrett
Østlandet
Tap
Kort om saken: Kjøper oppdaget etter overtakelse noen løse fliser på badet. På bakgrunn av dette mente kjøper at selger hadde brutt sin opplysningsplikt etter avhl. § 3-7. Det ble anført at selger visste om de løse flisene og dermed var pliktet til å opplys om dette. Kjøper tapte saken og ble dømt til å betale sakskodtnadene.

Kjøper oppdaget etter overtakelse noen løse fliser på badet. På bakgrunn av dette mente kjøper at selger hadde brutt sin opplysningsplikt etter avhl. § 3-7. Det ble anført at selger visste om de løse flisene og dermed var pliktet til å opplys om dette. Kjøper tapte saken og ble dømt til å betale sakskodtnadene.

Selger ble frifunnet. Kjøper ble dømt til å betale sakskostnader på kr 15 400,-.

Les mer »
c
15-197889TVI-ALST Alstahaug tingrett
Nord-Norge
Seier
Kort om saken: Etter overtakelse av en 47 år gammel bolig oppdaget kjøper vanninnsig i kjelleren. Kjøper ble tilkjent prisavlag og selgersiden ble dømt til å betale sakskostnadene.

Etter overtakelse av en 47 år gammel bolig oppdaget kjøper vanninnsig i kjelleren. Kjøper ble tilkjent prisavlag og selgersiden ble dømt til å betale sakskostnadene.

Retten trodde ikke på selger da han forklarte at han hadde gitt opplysninger om forholdet til kjøper. Det var opplyst om at "litt fukt kan forekomme i yttervegg kjeller", men retten mente at det var stor forskjell på "litt fukt" og at det sildrer vann inn i kjelleren. Selger hadde brutt sin opplysningsplikt ved ikke å gi disse opplysningene til kjøper. Retten mente også at selger måtte kjenne til at grunnmuren var knekt og at veggene var seget inn. Selger hadde lagt gulv i kjelleren og tilpasset det til ujevnheten i veggen. Selger hadde også lagt drenering rett under sprekken for å få vekk vannet som kom inn i kjelleren der. Etter at retten hadde gjort et fradrag for standardheving, ble kjøper tilkjent 175 000 kroner i prisavslag. Selgersiden ble dømt til å betale sakskostnadene.

Les mer »
b
15-197112TVI-FOLL Follo tingrett
Østlandet
Tap
Kort om saken: Kort tid etter overtakelse reklamerte kjøper over flere forhold ved boligen, blant annet at det var feil fall til sluk på begge badene i boligen, og at inspeksjonsluke og sluk under badekar på ett av badene var plassert langt fra hverandre at det ikke var mulig å rengjøre sluket.  Selger opplyste før kjøpet om...

Kort tid etter overtakelse reklamerte kjøper over flere forhold ved boligen, blant annet at det var feil fall til sluk på begge badene i boligen, og at inspeksjonsluke og sluk under badekar på ett av badene var plassert langt fra hverandre at det ikke var mulig å rengjøre sluket.  Selger opplyste før kjøpet om at det ene badet var oppgradert ved egeninnsats. Selgersiden ble frifunnet og tilkjent sakskostnader.

Retten var ikke enig med kjøpers advokat i at selger burde ha kjent til feilene ved badene fordi han var rørlegger. Selger forklarte at det var slepelister nederst på dusjdørene da de kjøpte boligen, og at de av den grunn ikke hadde hatt problemer med vannansamling på gulvet på badene. Det kunne derfor ikke forventes at selger merket at fallforholdene ikke var forskriftsmessige. Retten hadde vanskelig for å forstå at selger aldri hadde forøkt å rense sluket i løpet av sine sju år som eier av boligen, og dermed ikke oppdaget at sluket ikke kunne renses. Retten fant imidlertid at forholdet kunne utbedres relativt billig, og kom derfor til at forholdet ikke utgjorde en mangel ved boligen. Til tross for at retten fant at selger ikke hadde vært aktsom nok da han som rørlegger ikke hadde satt seg inn i forskriftskravene som gjaldt ved renovering av bad, mente retten at opplysninger om feil fallforhold på badet ikke ville ha hatt betydning for prisen kjøper ga for boligen. Selgersiden ble derfor frifunnet og tilkjent sakskostnader.

Les mer »
c
15-195712TVI-INTR Inntrøndelag tingrett
Midt-Norge
Seier
Kort om saken: Etter overtakelse startet kjøper med oppussingsarbeider i boligens sokkeletasje hvor det også var utleiebolig. Der ble det oppdaget fukt, sopp og råteproblemer. Kjøpersiden vant saken og ble tilkjent prisavslag. Selgersiden ble dømt til å betale sakskostnadene.

Etter overtakelse startet kjøper med oppussingsarbeider i boligens sokkeletasje hvor det også var utleiebolig. Der ble det oppdaget fukt, sopp og råteproblemer. Kjøpersiden vant saken og ble tilkjent prisavslag. Selgersiden ble dømt til å betale sakskostnadene.

Flere vitner kunne bekrefte at selger hadde snakket med dem om fuktproblemene i boligen. Retten festet ikke lit til selgers forklaring om at han ikke kjente til fuktproblemer i huset. Retten fant det derfor bevist at selgerne hadde kjent til at det var fukt og sopp i boligens sokkeletasje. Når de ikke hadde informert kjøper om dette, forelå det en mangel ved boligen. Kjøper ble tilkjent prisavslag på 85 000 kroner, og 30 000 kroner i erstatning for tapte leieinntekter. Selgersiden ble dømt til å betale sakskostnadene.

Les mer »
b
15-186626TVI-KOSA/01 Kristiansand tingrett
Sørlandet
Seier
Kort om saken: Før kjøp av en hovedeiendom med en tilleggstomt, gjorde kjøperne undersøkelser knyttet til tilleggstomten. Reguleringsplanen ga uttrykk for at området var regulert til boligformål, og at det ikke var noen begrensninger på utnyttelsesgraden av tomtene. Kjøper vant saken og ble tilkjent et prisavslag på 450 000 kroner.

Før kjøp av en hovedeiendom med en tilleggstomt, gjorde kjøperne undersøkelser knyttet til tilleggstomten. Reguleringsplanen ga uttrykk for at området var regulert til boligformål, og at det ikke var noen begrensninger på utnyttelsesgraden av tomtene. Kjøper vant saken og ble tilkjent et prisavslag på 450 000 kroner.

Retten var uenig med Protectors advokat i at det var reklamert for sent. På grunn av at kjøperne hadde gjort grundige undersøkelser før kjøpet av reguleringsplan og utbyggingsbestemmelser for området, samt om det var servitutter knyttet til tomten, hadde de ikke misligholdt sin undersøkelsesplikt etter overtakelse. Retten bemerket at kjøper ikke hadde fått to tomter slik det fremgikk av avtalen, og fant det derfor klart at det forelå en mangel etter avhendingsloven. Retten tilkjente kjøper prisavslag på 450 000 kroner, og Protector ble dømt til å betale sakskostnadene.  

Les mer »
b
15-165711ASD-HALO Hålogaland lagmannsrett
Nord-Norge
Seier
Kort om saken: Selger ga feil opplysninger om størrelsen på felleskostnadene i forkant av salget. Kjøper rettet krav mot selger om prisavslag og erstatning. Kjøper ble tilkjent erstatning og prisavslag, men dommen ble avsagt med dissens.

Selger ga feil opplysninger om størrelsen på felleskostnadene i forkant av salget. Kjøper rettet krav mot selger om prisavslag og erstatning. Kjøper ble tilkjent erstatning og prisavslag, men dommen ble avsagt med dissens.

Retten mente at prisavslaget/erstatning måtte utmåles etter kjøpers konkrete planer med boligen, som enten måtte være at salg av boligen og eventuelt få et tap på grunn av verdireduksjon, eller at hun ble boende og fikk månedlige merkostnader til fellesutgiftene. Noe annet ville medføre en dobbeltkompensasjon. Retten la til grunn at det ikke fremstod som en nærliggende mulighet for kjøper å selge leiligheten og erstatningen ble derfor beregnet etter merkostnadene. Det var mange usikkerhetsmomenter inne i bildet med tanke erstatningsutmålingen. Men retten landet til slutt på at kjøper ble tilkjent erstatning på kr 200 000,-, samt opprettholdelse av prisavslaget på kr 75 000,- tilkjent av tingretten. Dommen ble avsagt med dissens.

Les mer »
b
15-161847ASD-ELAG Eidsivating lagmannsrett
Østlandet
Tap
Kort om saken: Kjøperne av en bolig ble gjort oppmerksomme på at en del av tomten som var gjerdet inn sammen med resten av tomten da de var på visning, ikke var en del av eiendommen. Tomten var derfor mindre enn kjøper hadde fått inntrykk av. Kjøperne tapte saken. 

Kjøperne av en bolig ble gjort oppmerksomme på at en del av tomten som var gjerdet inn sammen med resten av tomten da de var på visning, ikke var en del av eiendommen. Tomten var derfor mindre enn kjøper hadde fått inntrykk av. Kjøperne tapte saken.

 

Lagmannsretten tok ikke stilling til om det forelå en mangel ved eiendommen, fordi de uansett kom til at kjøper hadde reklamert for sent. Retten fant det sannsynlig at kjøperne fikk kjennskap til forholdet under overtakelsen av eiendommen. Selgersiden ble frifunnet og ble tilkjent sakskostnadene.

Les mer »
c
15-160763TVI-NERO Nedre Romerike tingrett
Østlandet
Seier
Kort om saken: Etter at kjøpsavtale var inngått, ble det gitt tillatelse til å sette opp en tomannsbolig på naboeiendommen. Kjøper hadde fått informasjon om at byggesøknaden var avslått. Det viste seg imidlertid at den ikke var tatt opp til behandling i kommunen på grunn av mangelfull dokumentasjon. Byggesøknaden ble godkjent ette...

Etter at kjøpsavtale var inngått, ble det gitt tillatelse til å sette opp en tomannsbolig på naboeiendommen. Kjøper hadde fått informasjon om at byggesøknaden var avslått. Det viste seg imidlertid at den ikke var tatt opp til behandling i kommunen på grunn av mangelfull dokumentasjon. Byggesøknaden ble godkjent etter at ytterligere dokumenter ble sendt inn. Prosessen med utbygging hadde pågått i mer enn to år, og selger hadde meldt innsigelser mot utbyggingen. Utbyggeren tok kontakt med megler i forkant av salget og informert om at byggetillatelse var nært forestående. Dette ble ikke videreformidlet til kjøper. Kjøper ble tilkjent prisavslag på 200 000 kroner. Selgersiden ble dømt til å betale kjøpers sakskostnader.

Retten mente at det var gitt uriktige opplysninger om eiendommen før kjøpet fordi det ikke var gitt opplysninger om byggesøknaden.  Eiendomsmegleren som bistod selger ved salget fikk også opplysninger fra utbyggeren som ga oppfordring til å undersøke forholdet nærmere, og til å korrigere opplysningene som var gitt i salgsdokumentene. Dette ble ikke gjort, og retten mente derfor at selger hadde brutt sin opplysningsplikt. Kjøper ble tilkjent prisavslag på 200 000 kroner. Selgersiden ble dømt til å betale kjøpers sakskostnader.

Les mer »
b
15-160159TVI-JARE Jæren tingrett
Vestlandet
Seier
Kort om saken: Under overtakelse ble kjøperne anbefalt av selger om å installere lufteluker i leiligheten. To måneder etter overtakelse oppdaget kjøperne fuktinntrengning flere steder i boligen, kondensskader og feil ved utvendig fall. Kjøperne oppdaget også omfattende feil ved boligens terrasse. Kjøper vant saken fullt ut, og sel...

Under overtakelse ble kjøperne anbefalt av selger om å installere lufteluker i leiligheten. To måneder etter overtakelse oppdaget kjøperne fuktinntrengning flere steder i boligen, kondensskader og feil ved utvendig fall. Kjøperne oppdaget også omfattende feil ved boligens terrasse. Kjøper vant saken fullt ut, og selger ble dømt til å dekke alle saksomkostningene.

Retten var enig med kjøperne om at det var tilbakeholdt opplysninger om den dårlige ventilasjonen. Selger innrømte for retten at han hadde fått opplyst at terrassebordene lå for nær kledning, og at denne påføres fuktbelastning. Retten ga følgelig kjøperne også medhold i at selger hadde tilbakeholdt opplysninger om terrassens dårlige befatning. Kjøper vant saken fullt ut, og selger ble dømt til å dekke alle saksomkostningene.

 

 

Les mer »
b
15-153604TVI-NHER Nord-Troms tingrett
Nord-Norge
Seier
Kort om saken: Det var snakk om en bolig som var nyrenovert i 2009 og ingen negative bemerkninger eller opplysninger ble gitt i forbindelse med salget. Etter overtakelse oppdaget kjøper at det drapp vann fra to vinduer inne i boligen under kraftig regnvær. Byggmester kom på befaring og konkluderte med utett yttertak på grunn av fe...

Det var snakk om en bolig som var nyrenovert i 2009 og ingen negative bemerkninger eller opplysninger ble gitt i forbindelse med salget. Etter overtakelse oppdaget kjøper at det drapp vann fra to vinduer inne i boligen under kraftig regnvær. Byggmester kom på befaring og konkluderte med utett yttertak på grunn av feil utførelse ved legging. Kjøper ble tilkjent et prisavslag på over 200 000 kr.

Retten fant det godt nok bevist at yttertaket var utett med påfølgende vanninnsig til underliggende konstruksjon, samt andre ulike feil og skader som følge av ufagmessig utført arbeid på taket. Videre mente retten at ut fra hvordan boligen var beskrevet i salgsdokumentene og dens lave alder, kunne kjøper forvente at boligen ikke hadde noen særlige avvik fra gjeldende regelverk, slik at de feil som var avdekket utgjorde et vesentlig avvik fra det kjøper hadde grunn til å regne med. Dette, sammenholdt med utbedringskostnadene på 5,5 % av kjøpesummen, gjorde at det forelå en mangel etter avhl. § 3-9, 2. pkt. Selger ble dømt til å betale prisavslag på kr 219 247,-. Hver av partene måtte dekke sine egne sakskostnader fordi ingen fikk medhold fullt ut eller i det vesentlige.

Les mer »
b
15-153092TVI-BBYR/03 Bergen tingrett
Vestlandet
Seier
Kort om saken: Kjøper oppdaget fuktskader i taket under baderommet. Fagkyndige konkluderte med at årsaken var et utett bad. Sluket var ikke forskriftsmessig festet i gulvplatene og vannet rant derfor ikke ut i avløpet. Før boligkjøpet hadde selger opplyst om at badet var pusset opp av fagkyndige, men kjøper fikk ikke fremlagt ferd...

Kjøper oppdaget fuktskader i taket under baderommet. Fagkyndige konkluderte med at årsaken var et utett bad. Sluket var ikke forskriftsmessig festet i gulvplatene og vannet rant derfor ikke ut i avløpet. Før boligkjøpet hadde selger opplyst om at badet var pusset opp av fagkyndige, men kjøper fikk ikke fremlagt ferdigattest eller skriftlig garanti på arbeidene. Kjøper ble tilkjent prisavslag og selgersiden ble dømt til å betale sakskostnadene.

Retten mente at de kostnadene kjøper hadde hatt i forbindelse med oppussingen av badet var rimelige og forsvarlige. Retten la vekt på at å pusse opp hele badet ville gjøre at hele badet ble fagmessig, slik kjøper hadde blitt opplyst om at badet var før de kjøpte boligen. Retten gjorde et mindre fradrag for den fordelen kjøper fikk ved å få dokumentasjon på fagmessige arbeider på badet. Kjøper ble etter dette tilkjent et prisavslag på 140 000 kroner. Selgersiden ble dømt til å betale sakskostnadene.

Les mer »
b
15-139876TVI-BBYR/01 Bergen tingrett
Vestlandet
Seier
Kort om saken: Etter overtakelse oppdaget kjøper en del edderkopper i kjellerleiligheten, og at salt og sukker klumpet seg. Under kjøkkeninnredningen ble det funnet fuktskader. Kjøper rettet krav om heving av kjøpet, men retten konkluderte med at det ikke var tilstrekkelige tungtveiende grunner for at kjøper skulle få hevet k...

Etter overtakelse oppdaget kjøper en del edderkopper i kjellerleiligheten, og at salt og sukker klumpet seg. Under kjøkkeninnredningen ble det funnet fuktskader. Kjøper rettet krav om heving av kjøpet, men retten konkluderte med at det ikke var tilstrekkelige tungtveiende grunner for at kjøper skulle få hevet kjøpet. Derimot ble kjøper tilkjent prisavslag på over 300 000 kr.

Retten konkluderte med at det ikke var tilstrekkelige tungtveiende grunner for at kjøper skulle få hevet kjøpet. Derimot ble kjøper tilkjent prisavslag på kr 320 063,-. Ingen av partene ble tilkjent saksomkostninger.

Rettens begrunnelse bygget i hovedsak på at forliket mellom partene begrenset i noen grad hvilke skade som kunne tas med i søksmålet. Videre kom retten frem til at leiligheten var en lovlig boenhet og at kjøper ikke hadde ført gode nok bevis for at fuktskadene skyldtes fuktopptrekk fra gulv. Det var da det rimeligste utbedringsalternativet som ble lagt til grunn.

Les mer »
b
15-139777TVI-DRAM Drammen tingrett
Østlandet
Seier
Kort om saken: Selger hadde gjennom egenarbeid pusset opp badet i leiligheten før den blir lagt ut for salg. Etter overtakelsen ble det klart for kjøper at naboen under hadde takdrypp. Det ble innhentet fagkyndig til å se på problemet, som konkluderte med at sluket hadde sprukket opp ved montering og derfor ikke var tett. Kjø...

Selger hadde gjennom egenarbeid pusset opp badet i leiligheten før den blir lagt ut for salg. Etter overtakelsen ble det klart for kjøper at naboen under hadde takdrypp. Det ble innhentet fagkyndig til å se på problemet, som konkluderte med at sluket hadde sprukket opp ved montering og derfor ikke var tett. Kjøper fikk medhold for sitt krav om prisavslag, samt at selger ble dømt til å betale sakskostnader.

Kjøper fikk medhold for sitt krav fullt ut. Selger ble dømt til å betale kjøpers sakskostnader på kr 12 510,-.

Les mer »
b
15-132944ASD-BORG/03 Borgarting lagmannsrett
Østlandet
Seier
Kort om saken: Da selgerne kjøpte boligen for 25 år siden, innredet de kjelleren uten at dette ble søkt om til kommunen. Under punktet ferdigattest/midlertidig brukstillatelse stod det at boligmassen var oppført før dagens regler om midlertidig brukstillatelse og ferdigattest. I forbindelse med utbedringsarbeider av boligen b...

Da selgerne kjøpte boligen for 25 år siden, innredet de kjelleren uten at dette ble søkt om til kommunen. Under punktet ferdigattest/midlertidig brukstillatelse stod det at boligmassen var oppført før dagens regler om midlertidig brukstillatelse og ferdigattest. I forbindelse med utbedringsarbeider av boligen ble kjøperne oppmerksomme på at kjelleretasjen ikke var lovlig innredet, og at det ikke forelå ferdigattest for kjelleren som sådan. Saken gikk for tingretten, hvor kjøperne tapte. Kjøpers advokat var uenig med tingrettens begrunnelse, og anket derfor saken videre til lagmannsretten. Kjøperne vant saken fullt ut i lagmannsretten, og ble tilkjent 550 000 kroner.

Retten var enig med kjøper om at selgers opplysningsplikt gikk foran kjøpers undersøkelsesplikt og anså kjøperne som presset av megleren forut for kjøpet. Retten mente også det var gitt misvisende opplysninger til kjøperne, og at selgerne hadde hatt alle muligheter til å rette opp i de uriktige opplysningene dersom de ønsket det. Kjøperne vant saken fullt ut, og ble tilkjent 550 000 kroner, etter fradrag for den standardheving utbedringene hadde medført. Selger tapte saken fullstendig, og ble dømt til å dekke alle saksomkostningene for både tingretten og lagmannsretten.

 

Les mer »
b
15-132011TVI-STOR Sør-Trøndelag tingrett
Seier
Kort om saken: Kun få dager før overtakelse av en 30 år gammel bolig, oppdaget kjøper at det var en nedbøyning i taket på boligens tilbygg. Det viste seg at limtredrageren i boligen var underdimensjonert. Etter overtakelse oppdaget kjøper at det var utett tak i uteboden, og at det var svikt i fundamentet over inngangspartiet fordi...

Kun få dager før overtakelse av en 30 år gammel bolig, oppdaget kjøper at det var en nedbøyning i taket på boligens tilbygg. Det viste seg at limtredrageren i boligen var underdimensjonert. Etter overtakelse oppdaget kjøper at det var utett tak i uteboden, og at det var svikt i fundamentet over inngangspartiet fordi det også var underdimensjonert. Kjøper ble tilkjent et prisavslag, men kun for utbedring av inngangspartiet. Selgersiden ble dømt til å betale deler av kjøpers sakskostnader.

Retten kom etter en helhetsvurdering til at takstmannen som selger benyttet i forbindelse med salget ikke burde skjønt at limtredrageren var underdimensjonert. Kjøper fikk derfor ikke prisavslag for det forholdet. Kjøper fikk heller ikke prisavslag for uteboden, fordi feilene der var synlige for kjøper på visning. Retten mente imidlertid at takstmannen burde ha sett at inngangspartiet var underdimensjonert, og kjøper ble derfor tilkjent et prisavslag for utbedring av inngangspartiet på 45 000 kroner. Selgersiden ble dømt til å betale deler av kjøpers sakskostnader.

Les mer »
b
15-115992TVI-FOLL Follo tingrett
Østlandet
Tap
Kort om saken: På spørsmål om skadedyr i egenerklæringsskjemaet hadde selger svart: "Bor på landet, mus har forekommet, men katt har løst det". Kort tid etter overtakelse avdekket kjøper museekskrementer i boligen. Omfanget av ekskrementer tydet på at det hadde vært museforekomster i boligen over lang tid. Selgersiden bl...

På spørsmål om skadedyr i egenerklæringsskjemaet hadde selger svart: "Bor på landet, mus har forekommet, men katt har løst det". Kort tid etter overtakelse avdekket kjøper museekskrementer i boligen. Omfanget av ekskrementer tydet på at det hadde vært museforekomster i boligen over lang tid. Selgersiden ble frifunnet og tilkjent sakskostnadene.

Tingretten mente at selger hadde gitt kjøper den informasjonen hun hadde om mus i boligen, og at hun derfor ikke hadde holdt tilbake opplysninger ved salget. Av den grunn ble selgersiden frifunnet og tilkjent sakskostnadene.

Les mer »
c
15-111012TVI-NERO Nedre Romerike tingrett
Østlandet
Seier
Kort om saken: Den første vinteren kjøper bodde i boligen, merket han at gårdsplassen hevet seg som følge av tele i bakken. I tillegg rant vann inn i garasjen slik at garasjeporten frøs og det ble isdannelser i og rundt garasjen. Kjøper tok kontakt med HELP, som på vegne av kjøper sendte reklamasjon til selger med krav om prisavsl...

Den første vinteren kjøper bodde i boligen, merket han at gårdsplassen hevet seg som følge av tele i bakken. I tillegg rant vann inn i garasjen slik at garasjeporten frøs og det ble isdannelser i og rundt garasjen. Kjøper tok kontakt med HELP, som på vegne av kjøper sendte reklamasjon til selger med krav om prisavslag. Kjøper vant saken fullt ut.

Kjøper fikk medhold fullt ut. Selger ble dømt til å betale prisavslag på kr 238 473,-. Selger måtte dekke kjøpers sakskostnader, totalt kr 94 025,-.

Les mer »
b
15-110957TVI-NETE Nedre Telemark tingrett
Østlandet
Seier
Kort om saken: Kort tid etter overtakelse oppdaget kjøper av en bolig at det var vanninntrenging i garasjen og i et rom mellom boligen og garasjen. Kjøpersiden vant saken og selgersiden ble også dømt til å betale kjøpers sakskostnader.

Kort tid etter overtakelse oppdaget kjøper av en bolig at det var vanninntrenging i garasjen og i et rom mellom boligen og garasjen. Kjøpersiden vant saken og selgersiden ble også dømt til å betale kjøpers sakskostnader.

Retten fant det sannsynliggjort at det var fuktproblemer og lekkasjeproblemer i boligen også i selgers eiertid, og at selger burde ha kjent til problemene. Retten kom derfor til at selger hadde holdt tilbake opplysninger om eiendommen. Fordi kjøper ville få en viss standardheving på eiendommen som følge av utbedringene, ble prisavslaget satt til 160 000 kroner. Selgersiden ble også dømt til å betale kjøpers sakskostnader

Les mer »
b