Eiendomsrett til sjøbunnen utenfor hytta

Eier av hytta bak oss har ikke strandlinje, men har lagt ned moring og bøye til sin cabin cruiser rett utenfor vår hytte, på ca. 3 meters dybde. Har han lov til det?

Advokatens svar:

Ingen kan legge ned varig moring på deres eiendom uten å ha et særskilt rettsgrunnlag for bruken (avtale e.l.). Det første spørsmålet blir da hvor grensen for eiendom går, utover i sjøen. Eiendomsretten til strandeiendom omfatter normalt også sjøbunnen et stykke utover. Med unntak av enkelte lokale regler, går eiendomsretten normalt ut til marbakken, det vil si der hvor bunnen begynner å falle sterkt. Hvor marbakke ikke kan påvises, er det i stedet ut til 2 meters dyp, målt ved middels lav vannstand. 

Hvis det er marbakke, kan altså bunnen hvor moringen er festet være omfattet av deres eiendomsrett. Det må uansett avklares om naboen kan ha fått rett til moring, som en servitutt (rettighet til sin eiendom). 

Det er mer uklart hva som gjelder hvis moringen er lagt ned utenfor det som omfattes av deres eiendomsrett, men det kan fortsatt være i strid med deres øvrige strandrettigheter. Og uansett skal slik oppankring ikke være til unødig sjenanse. Det vil være i strid med allemannsretten. Her som det gjelder en hyttenabo, kan også naboloven § 2 få betydning.

Overfor kommunen kan dere dessuten anføre at moringen må anses som et søknadspliktig tiltak. Selv om dette anses som en midlertidig konstruksjon, kan den ikke plasseres til vesentlig ulempe for dere.