Hopp til innhold
Min side - meld sak

Avkorting i arv

Arveavgiften forsvant 1. januar 2014. Nå er det altså mulig å gi gaver av større verdi til etterkommerne, uten at gavene utløser arveavgift. Men hvilke følger får det for senere arveoppgjør at det er gitt slike gaver mens arvelater levde?

Barn sitter på skuldrene til bestefar

Det står i arveloven § 38 at dersom arvelater, gjerne mor eller far, har gitt en livsarving en betydelig gave, uten at de andre arvingene har fått tilsvarende verdier, skal det foretas avkorting i arven til mottakeren, hvis det er fastsatt av arvelateren eller det blir godtgjort at avkorting var arvelaters ønske.

Hva er avkorting

Avkorting betyr at når resten av arven skal fordeles, etter arvelaters død, skal de andre arvingene kompenseres. Det tas hensyn til verdien på gaven som ble gitt, slik at ulikhetene mellom arvingene reduseres. Hovedregelen etter arveloven § 40 er at det er gavens verdi på tidspunktet den ble gitt som skal legges til grunn.

Uenighet oppstår ofte om gavens størrelse gjør den "betydelig", og om det er fastsatt/godtgjort at det skal skje en fremtidig avkorting: det vil si om giveren mente at mottakeren av gaven skulle få mindre ved det fremtidige arveoppgjøret. 

Hva er en betydelig gave?

Ikke alle gaver til livsarvinger vil bli rammet av bestemmelsen. For det første er det et vilkår at gaven er "betydelig", og dette innebærer at man normalt vil kunne se bort fra gaver som gis i forbindelse med jule- og fødselsdagsfeiringer. Om gaven er betydelig eller ikke avgjøres etter en konkret vurdering, hvor en blant annet ser på givers inntekt, formue og miljø. Her vil man nok også kunne trekke paralleller til den opphevede loven om arveavgift, hvor det fulgte at gaver verdt mindre enn ½ G pr kalenderår ikke medførte rapporteringsplikt til skattemyndighetene. 

Når skal en betydelig gave føre til avkorting?

Arveloven lar det være opp til arvelater å avgjøre om fremtidig avkorting skal skje, det vil si om mottakeren skal få mindre i arveoppgjøret. Dersom arvelater ikke har tatt standpunkt til dette, må det for at avkorting skal kunne skje, sannsynliggjøres at avkortning var arvelaters ønske. Akkurat dette kan være utfordrende. Vi ser svært ofte at uenigheter mellom de etterlatte rundt dette spørsmålet både kan ødelegge familiefreden og føre familiene inn i lange og belastende rettstvister. 

Det er den av arvingene som ønsker avkorting som må bevise at vilkårene er oppfylt. Lovens forarbeider sier at det må foreligge positive holdepunkter for at avkorting er i samsvar med givernes vilje. Normalt vil det ikke være nok å vise til at foreldrene "alltid har behandlet søsknene likt".

Vær tydelig

Hvis du planlegger å gi gaver av større verdi til dine livsarvinger og ønsker å forhindre konflikter etter din død, må du være klar på om fremtidig avkorting i arven skal gjøres. Mange kvier seg for å ta aktiv stilling til dette, fordi barna kan reagere negativt på beslutningen. Men konflikten kan bli mye større den dagen du ikke lenger er til stede.

Gavebrev

Vårt råd er derfor at det skrives et gavebrev eller annet dokument hvor det tydelig fremkommer om du ønsker en fremtidig avkorting i arv på bakgrunn av gaven som gis, og hvilket beløp som skal legges til grunn ved en slik avkorting. Ta gjerne også med om du ønsker at beløpet indeksreguleres frem til den dagen avkorting skal skje. 

Dersom et slikt skriv signeres, dateres og gis til hver av livsarvingene, vil du ha gjort mye for å forhindre at det senere reises tvil rundt hva du mente om saken. Du trenger ikke nødvendigvis å gi skrivet til noen av arvingene mens du lever, selv om det er å foretrekke, men det er viktig at dokumentet er lett tilgjengelig den dagen arven skal fordeles. For å hindre at det stilles spørsmål ved et slikt "ukjent" dokument, kan det være fornuftig å få noen nøytrale personer til å være vitne til signeringen.

Det samme rådet gis til den som allerede har gitt slike betydelige gaver til noen av sine livsarvinger. Det stilles ikke krav til at bestemmelsen om avkorting måtte foreligge da gaven ble gitt, og det er derfor fullt mulig å utforme et skriv i etterkant hvor det presiseres om en tidligere gave skal føre til avkorting i mottakerens arv. Det er en fordel om de aktuelle gavene der nevnes konkret, i motsetning til å henvise generelt til alt som er gitt. Hvis du derimot IKKE ønsker at tidligere gaver skal føre til avkorting, trenger du ikke bruke tid på en nærmere beskrivelse av de enkelte gavene.

Kort oppsummert er risikoen for tvister langt lavere når det er på det rene hva arvelater/giver har bestemt om avkorting. Om du har advokatforsikring i HELP Forsikring, vil du blant annet kunne få bistand fra våre spesialiserte advokater til å opprette erklæringer om avkorting i arv.

Juridisk ordbok