Hopp til innhold
Min side

Hva er advokatmekling?

Advokatmekling er et forhandlingsmøte mellom partene med en nøytral tredjeperson som mekler. Advokaten skal med andre ord innta en nøytral meklerrolle, motsatt hva hun eller han vanligvis gjør.

Kvinne på kontor med penn og bok

En mekler tar ikke stilling til hvem som har rett, men legger til rette for at partene kan komme frem til en enighet. Advokatmekleren skal være objektiv og ivareta begge parters interesser. 

Forlik er målet

Målsetningen med advokatmekling er å komme frem til et forlik som avslutter saken. En forutsetning for mekling er derfor at begge parter ønsker å finne en enighet, og har noe å gi. Mekleren har taushetsplikt og kan ikke senere vitne om det som foregår og blir sagt under en mekling. 

Fordeler

Det er mange fordeler med advokatmekling. Det går raskere, det er billigere og partene styrer innholdet i et eventuelt forlik selv. Dette i motsetning til en rettslig prosess hvor utfallet som regel blir dom. 

Aktuelt i ulike sakstyper

Advokatmekling kan være aktuelt i mange saker, blant annet i saker som gjelder barn og spørsmålet om fast bosted og samvær. Et meklingsmøte kan i slike tilfeller være en langt bedre løsning enn å ta saken til retten. En domstol vil avsi dom. En dom vil svært sjelden bedre samarbeidsklimaet mellom mor og far. Annerledes kan det stille seg i en meklingssituasjon. Da vil mekleren hjelpe mor og far til å forhandle frem en løsning basert på en felles agenda, nemlig å komme frem til en avtale som er til det beste for barnet. En meklingsrunde kan derfor føre til at samarbeidsklimaet bedres og at partene i stedet ser fremover og fokuserer på barnet. 

Stadig flere advokater har gjennomgått meklingskurs. HELP Forsikring har flere advokatmeklere, og kan tilby mekling enten i våre kontorer eller i nærheten av klientene.

Med advokatforsikring kan du få hjelp

Lovbok og advokater

Advokatforsikring

Din egen advokat når du trenger hjelp i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Les mer om Advokatforsikring