Hopp til innhold
Min side

Heve boligkjøp

Heving innebærer at partenes plikt til å oppfylle etter avtalen opphører. Kjøpers plikt til å betale kjøpesummen bortfaller, i likhet med selgers plikt til å gi fra seg boligen.

Er avtalen allerede gjennomført, skal ytelsene tilbakeføres. Hovedregelen etter norsk rett er at avtaler skal holdes, og det skal derfor mye til å heve kjøpet. Hevingsrett foreligger først der et avtalebrudd er ”vesentlig”, og det er dermed ikke i seg selv tilstrekkelig at det foreligger forsinkelse eller mangel. Hvorvidt et ”vesentlig” kontraktsbrudd foreligger, beror på en helhetsvurdering av blant annet kontraktbruddets art, omfang og betydning.

Om partene kan klandres for avtalebruddet er et moment, men ikke et vilkår. Det er også av betydning om kontraktsbruddet kan avhjelpes på andre måter. Det er eksempelvis liten grunn for kjøper til å heve dersom en mangel kan utbedres ved hjelp av et prisavslag. Heving er derfor normalt en sekundær beføyelse, der andre alternativer først bør være vurdert.

Tidvis er det klart allerede før avtalt overtakelse, at et vesentlig kontraktsbrudd vil oppstå. I så fall kan kjøper heve før avtalebruddet realiseres. Fordi heving gjerne er siste utvei, vil det imidlertid ofte ha gått noe tid før heving gjennomføres. Dette må da hensyntas i hevingsoppgjøret.

Kjøper plikter å melde fra til selger innen rimelig tid om at mangel foreligger (såkalt nøytral reklamasjon). Der heving kreves, plikter kjøper i tillegg å varsle om dette innen rimelig tid etter at hevingsgrunnen oppstod (såkalt spesiell reklamasjon). Overholdes ikke fristen også for den spesielle reklamasjonen, kan kjøper miste sin rett til å heve kjøpet.