Hopp til innhold
Min side

Kjøper nekter å overta

I enkelte tilfeller oppstår situasjonen der kjøper ikke ønsker å overta boligen etter avtalen. I utgangspunktet skal det svært mye til før kjøper kan fri seg fra avtalen og nekte å overta eiendommen. 

Avvisningsretten til kjøper er nærmere behandlet i Høyesterettsdommen, Rt. 2007 s. 1587. I denne dommen nektet kjøper å overta boligen da det ble avdekket at en vannlekkasje i stuetaket ikke var ferdig utbedret på overtakelsestidspunktet, slik som forespeilet i salgsdokumentasjonen. Høyesterett konkluderte med at kjøper ikke kunne nekte å overta boligen som følge av det mangelfulle forholdet, fordi en slik avvisningsrett var forbeholdt de ”klare tilfellene”. Dette til tross for at skaden i seg selv var en rettslig mangel som ga grunnlag for prisavslag.

Hva som er slike ”klare tilfeller” må vurderes konkret. Typisk situasjoner vil være at eiendommen på overtakelsen må utbedres for å bli beboelig. Harald Benestad Andersen har skrevet i sin bok ”Avhendingsloven” at situasjoner hvor ”sentrale funksjoner som vann, avløp eller strøm mangler, og utbedringen av disse forholdene ikke vil være helt kortvarig”, kan gi grunnlag for avvisningsrett (side 252).

Høyesterettsdommen illustrerer at det skal mye til før kjøper kan nekte å overta boligen. Dersom boligen er beboelig vil det som regel være mest hensiktsmessig at overtakelsen gjennomføres, men at det eventuelt holdes tilbake et beløp for å sikre kjøpers krav. Det er uansett kjøper som bærer risikoen for at vilkårene for å nekte å overta boligen er oppfylt.