Hopp til innhold
Min side - meld sak

Vilkår for grupper

Vilkår av 1. januar 2020

1 FORSIKRINGSTAKER OG MEDLEM AV FORSIKRINGSAVTALEN

Det er inngått en kollektiv forsikringsavtale mellom LO og HELP Forsikring AS ("Selskapet" eller "HELP") til fordel for grupper av LO-medlemmer, jf. Lov om forsikringsavtaler ("FAL") kapittel 9. 

En avdeling, klubb, forening eller annen undergruppe i LO-forbund kan tilsluttes den kollektive avtalen med virkning for alle medlemmer av Gruppen som ikke har reservert seg. Gruppen må ha minimum 20 medlemmer. 

Medlemmer etter forsikringsavtalen er Gruppens medlemmer, jf. FAL § 9-2 (1). Forsikringen gjelder for medlem av Gruppen, og for dennes husstand (heretter kalt Medlemmet). Med husstand menes inntil to voksne som lever sammen i ekteskap eller ekteskapslignende forhold, og hjemmeboende barn under 20 år. I tillegg omfattes Medlemmets barn under 20 år som er borteboende grunnet videregående opplæring i den utstrekning det er regulert i punkt 7.1. Ved interessemotsetning mellom husstandsmedlemmer, gjelder forsikringen kun til fordel for medlemmet av Gruppen. 

Dersom husstandsmedlemmet er LO-medlem i forbund med en kollektiv forsikringsavtale med HELP og har reservert seg mot ordningen grunnet husstandsdekning, er begge likevel fullt ut dekket av forsikringsordningen, både hva angår juridisk rådgivning og advokatbistand ved tvist. 

Medlemmet kan si opp forsikringen ved å reservere seg mot forsikringsdekningen, jf. FAL § 9-2 (b). Reservasjon skjer ved at medlemmet henvender seg til Gruppen. Ved opphør er forsikringsperioden én kalendermåned fra oppsigelsesdato. 

2 FORSIKRINGSPERIODE OG FORSIKRINGSBEVIS 

Forsikringen gjelder fra 1. januar 2020. Forsikringsperioden er 12 måneder, og forsikringen fornyes deretter automatisk. Medlemmene har rettigheter etter den kollektive forsikringsavtalen, og forsikringsperioden kan derfor bli kortere enn 12 måneder dersom Medlemmet tiltrer i forsikringsperioden. 

Forsikringsbevis utstedes av HELP. 

Forsikringsforholdet avbrytes dersom medlemskapet hos Gruppen opphører. Videre vil forsikringen avbrytes dersom samarbeidsavtalen mellom Gruppen og Selskapet opphører. Opphør av samarbeidsavtalen ansees å være et "særlig forhold" som gir grunn til å si opp forsikringsavtalen, jf. FAL § 3-7 første ledd. Ved opphør er forsikringsperioden to kalendermåneder fra oppsigelsesdato. 

3 ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON MELLOM MEDLEMMET OG SELSKAPET 

Selskapet vil kommunisere med Medlemmet elektronisk, og ved å være Medlem av forsikringen samtykkes det i at all kommunikasjon mellom Medlemmet og Selskapet kan skje elektronisk. Informasjonen som sendes fra Selskapet kan inneholde viktig informasjon, og medlemmet må sørge for å gjennomgå alle elektroniske henvendelser fra Selskapet da henvendelsene kan inneholde vesentlige opplysninger for forsikringsforholdet, slik som: 

Elektronisk kommunikasjon innebærer at HELP sender deg informasjon som vedlegg til e-post eller varsler deg på e-post/sms når nytt dokument er tilgjengelig på kundeportalen "Min Side". 

4 TIDSPUNKT FOR RETTSHJELPSBEHOVET 

Forsikringen dekker Medlemmets behov for nødvendig advokatbistand, såfremt rettshjelpbehovet advokatbistanden skal avhjelpe oppsto og ble konstatert i forsikringsperioden.

• I saker vedrørende ektefelleskifte regnes rettshjelpsbehovet for oppstått samtidig med lovens skjæringstidspunkt. 
• Ved samlivsbrudd regnes rettshjelpsbehovet for oppstått idet partene flytter fra hverandre. 
• I barnefordelingssaker regnes rettshjelpsbehovet for oppstått fra tidspunktet det første gang er begjært mekling ved familievernkontor i anledning den aktuelle saken. 
• I arveskifter regnes rettshjelpsbehovet for oppstått ved dødsfallet til arvelater. 
• I saker vedrørende krenkende nettpublisering regnes rettshjelpsbehovet for oppstått på publiseringstidspunktet. 
• I saker vedrørende opplæringslova kapittel 9 A regnes rettshjelpsbehovet for oppstått på det tidspunkt eleven ikke lenger har et trygt og godt skolemiljø, ihht. opplæringslova 9 A-2. 

Rettshjelpsbehov som er oppstått før Medlemmets tilslutning til LOs kollektive forsikringsavtale dekkes ikke. Det er en forutsetning for dekning at de forhold og/eller opplysninger som rettshjelpsbehovet/saken bygger på, først kom til Medlemmets kjennskap i forsikringsperioden. 

5 MELDING AV SKADE 

Medlemmet må melde skaden/rettshjelpsbehovet til Selskapet uten ugrunnet opphold. Dersom Selskapet ikke har fått melding om skaden/rettshjelpsbehovet innen ett år etter at de forhold og/eller opplysninger som rettshjelpsbehovet/saken bygger på ble kjent for Medlemmet, mistes retten til dekning, jf. Lov om forsikringsavtaler § 8-5. Skaden/rettshjelpsbehovet må uansett meldes innen Selskapets forsikringsperiode. 

6 LOVVALG OG VERNETING 

Forsikringen gjelder bare saker som reguleres av norsk rett, og som har norsk domstoler som verneting. I tillegg har Medlemmet en tilleggsdekning i Sverige og Danmark. Se egne vilkår på www.helpforsakring.se og www.helpforsikring.dk. 

7 HVILKE RETTSHJELPSBEHOV ER DEKKET

7.1 Hvilke rettshjelpsbehov er dekket

Medlemmet, i egenskap av privatperson, har rett til forebyggende juridisk rådgivning og advokatbistand i forbindelse med dialog, forhandlinger, tvist og domstolsbehandling mot motpart, samt etterfølgende tvangsfullbyrdelse etter avgjørelse/forlik i domstolene innen følgende rettsområder: 

- Opplæringslova. Saker etter opplæringslova rettes så langt det er mulig mot skoleeier 
- Lov om utdanningsstøtte 
- Økonomiske ytelser som gis med hjemmel i folketrygdloven 
- Tvister vedrørende barneforsikring 
- Husleie 

- Hus (ikke eierskifte) 
- Båt 
- Kjøretøy 
- Reise 

Advokatbistand for ovennevnte punkter gis frem til saken er løst ved forlik eller behandlet i de ordinære tvisteløsningsorganer, og forlik eller dom er tvangsfullbyrdet. 

7.2 Hvilke rettshjelpsbehov som ikke er dekket

Forsikringen omfatter ikke:

7.3 Forsikringssum

Medlemmet har krav på advokatbistand for inntil tre millioner per forsikringstilfelle for saker som faller inn under dekningen. Advokatbistanden gjelder både for bistand til rådgivning og tvistehåndtering (samlet). Se punkt 9 om hvilke sakskostnader som dekkes innenfor maksimalgrensen.

7.4 Fellesregel 

I de tilfeller hvor det er flere medlemmer som har like – eller i det vesentlige likeartede – interesser i en sak kan Selskapet kreve at disse benytter felles advokat. 

7.5 Egenandel 

For advokatbistand i tvister påløper en egenandel på kr 3 000. 
Tvist anses oppstått dersom det er fremsatt et krav som er bestridt eller en motpart unnlater å ta stilling til et krav innen rimelig tid. 

7.6 Advokatmekling 

For de tilfeller begge parter i en tvist har advokatforsikring/rettshjelpsdekning hos Selskapet og det derfor foreligger en interessekonflikt vil HELP kunne foreslå advokatmekling. Dersom begge parter samtykker til dette og saken er egnet for slik mekling vil HELP legge til rette for slik advokatmekling etter nærmere retningslinjer som presenteres for medlemmene. Dersom meklingen ikke lykkes vil begge parter ha rett til advokathjelp fra advokat etter eget valg i tråd med dekningen definert over. 
I foreldretvister etter barneloven som tidligere er behandlet og avsluttet ved domstolen, enten ved rettsforlik, heving av sak, dom eller kjennelse, hvor Medlemmet fikk advokatbistand gjennom Selskapet, gjelder en karantenetid på to år fra avgjørelsen er rettskraftig. Etter to år tilbyr Selskapet ytterligere advokatbistand med inntil 10 timer advokatmekling. Slik advokatmekling tilbys dersom:

Medlemmet har før det har gått to år rett til juridisk rådgivning i tråd med punkt 7.1. 

8 MEDLEMMETS PLIKTER 

Medlemmet plikter å opptre lojalt overfor Selskapet, herunder oversende til Selskapet alle relevante dokumenter vedkommende har tilgang til, og som kan ha betydning for saken og dekningen under denne forsikringen. Videre er det en forutsetning at alle spørsmål fra advokaten besvares ærlig og etter beste evne. Medlemmet skal på eget tiltak straks gi opplysninger om alle forhold som kan ha betydning for saken, og skal stille seg til disposisjon, vise frem eiendom, gjenstander og dokumenter etc. i den grad saken krever det. Medlemmet plikter å informere om andre relevante forsikringsordninger vedkommende måtte være berettiget til. 

Medlemmet skal ikke selv ta skritt i saker eller overfor motpart/motparts advokat uten at dette er avtalt med advokaten. 
Dersom medlemmet ikke oppfyller sine plikter i henhold til disse forsikringsvilkårene, kan Medlemmet miste retten til dekning under denne forsikringen. Dersom Medlemmet over tid unnlater å besvare henvendelser fra advokaten eller på annen måte ikke oppfyller sine plikter i henhold til disse forsikringsvilkårene, kan retten til dekning under denne forsikringen falle helt eller delvis bort. 

Henvendelser til Selskapet skjer til: 

HELP Forsikring AS
Postboks 1870 
0124 Oslo

E-post: post@help.no
Telefon: 22 99 99 99

Av hensyn til reglene om hvitvasking plikter Medlemmet alltid å bekrefte sin identitet til HELP gjennom pålogging på HELP sin "Min Side" eller annen betryggende legitimasjonskontroll. Dersom pålogging ikke skjer vil forsikringssaken bli avsluttet. 

9 SELSKAPETS PLIKTER OG RETTIGHETER 

9.1 Ved bruk av Selskapets advokater eller advokat utpekt av Selskapet 

Forsikringen dekker advokatbistand så langt saken er omfattet av forsikringsvilkårene. Selskapet kan avslå dekning av advokatbistand dersom advokaten som representerer Medlemmet vurderer det slik at kravet ikke vil føre frem. Selskapet avgjør til enhver tid hvilke skritt som skal tas i saken, herunder om og eventuelt når saken skal bringes inn for domstolene. Selskapet avgjør om og når saksbehandlingen skal avsluttes. 

Etter innmelding av sak vil Medlemmet bli kontaktet av en advokat som har særskilt kompetanse på rettsområdet som saken gjelder, og som vil være ansvarlig for å følge opp saken videre. 
Selskapet svarer ikke for kostnader som er pådratt uten Selskapets forutgående samtykke. Selskapet har rett til å holde motparten ansvarlig for sakskostnadene. Slik erstatning tilfaller Selskapet og Selskapet kan kreve sakskostnadene betalt direkte til seg fra motparten. 

Selskapet dekker inntil tre millioner kroner per forsikringstilfelle. Innenfor denne maksimalgrensen dekkes Medlemmets rimelige og nødvendige advokatbistand i saken. Advokatmekling dekkes som bestemt i punkt 7.6. Advokatbistanden- og meklingen dekkes med en timesats begrenset oppover til den offentlige salærsatsen (jf. Salærforskriften § 2). 
I saker der Medlemmet begjærer konkurs eller offentlig skifte av felleseiebo eller dødsbo, dekkes ikke rettsgebyrer eller forskudd til dekning av boomkostninger av forsikringen. 

I de tilfeller der saken håndteres av Selskapets advokater eller advokat utpekt av Selskapet, dekkes idømte sakskostnader etter tvistelovens regler og rettsgebyrer ved prosess, så langt den samlede dekningen ikke overstiger maksimalgrensen på tre millioner kroner per forsikringstilfelle. 

9.2 Ved bruk av ekstern advokat etter Medlemmets valg 

Punkt 9.1 gjelder tilsvarende ved bruk av ekstern advokat etter Medlemmets valg med unntak av punkt 9.1 siste avsnitt (idømte sakskostnader etter tvistelovens regler og rettsgebyrer ved prosess dekkes ikke). 

Hvis Medlemmet ønsker at saken i stedet skal håndteres av en annen advokat utenfor Selskapet, meldes dette til Selskapet straks, om mulig ved registrering av saken. Medlemmets rimelige og nødvendige advokatbistand fra annen advokat etter Medlemmets valg, dekkes kun etter uttrykkelig søknad fra Medlemmet. Selskapet svarer heller ikke for eventuelle kostnader som oppstår ved bytte av advokat. 

Selskapet svarer ikke for advokatkostnader som overstiger godtgjørelse fastsatt av retten. Der saken ved rettslig tvist i rettsapparatet er håndtert for Medlemmet av annen advokat enn Selskapets advokater, plikter Medlemmet etter anmodning fra Selskapet, å begjære at retten fastsetter advokatens godtgjørelse i medhold av tvisteloven § 3-8. 
Det er en forutsetning for dekning av kostnader til annen advokat enn Selskapets advokater at Selskapet senest én måned etter oppdragets slutt har mottatt spesifisert timeliste og oppgave over evt. øvrige sakskostnader knyttet til oppdraget. Der slik advokat har representert Medlemmet ved rettslig tvist i rettsapparatet, må slik timeliste og oppgave over evt. øvrige sakskostnader under enhver omstendighet være mottatt av Selskapet senest én uke etter forkynnelsen av sakens avgjørelse i den enkelte instans. 

10 NEMNDSBEHANDLING 

Dersom Medlemmet er uenig i en avgjørelse om å avslutte saksbehandlingen eller ikke forfølge kravet videre, kan vedkommende kreve at avgjørelsen overprøves av Selskapets uavhengige nemnd. Nemnden består av tre personer, hvorav minst ett medlem skal ha bakgrunn fra forbrukerorganisasjon eller fra offentlig virksomhet som arbeider med forbrukersaker, og minst ett medlem skal ha juridisk kompetanse. Ett av medlemmene i nemnden skal oppnevnes av Gruppen. Nemndsbehandling skjer uten kostnad for klageren. Klagen fremsettes per post eller elektronisk til: 

HELP Forsikring AS
Postboks 1870
0124 Oslo

E-post: klagenemnden@help.no

Nemnden avgjør om saksbehandlingen skal fortsette for Selskapets regning eller avsluttes. Medlemmet skal orienteres om utfallet av nemndens behandling. Nemndens formann har anledning til å avvise klager som klart ikke vil føre frem. 
Dersom Medlemmet etter nemndsbehandling velger å føre saken videre på egenhånd og for egen kostnad, og vinner frem med sin sak, dekkes nødvendige kostnader. Vurderingen gjøres med bakgrunn i tvistelovens regler om fastsettelse av sakskostnader. 
Medlemmet kan også velge å legge frem saken for Finansklagenemnda. Klagebehandling skjer uten kostnad for klageren. Klage fremsettes elektronisk via klageskjema på www.finansklagenemnda.no. Finansklagenemnda kan også kontaktes på telefon 23 13 19 60. 

11 PERSONVERN 

HELP sin personvernerklæring finnes på www.help.no. 

Alle opplysninger Selskapet mottar i forbindelse med sitt arbeid behandles fortrolig og er basert på reglene om advokaters taushetsplikt. Det vil være behov for å kommunisere opplysninger Medlemmet gir Selskapet til andre, for eksempel ved bruk av sakkyndige og annen nødvendig kommunikasjon for å ivareta Medlemmets interesser. Selskapet legger til grunn at det har Medlemmets tillatelse til å gi opplysninger som nevnt. Selskapet har rett til å opplyse om et potensielt eller eksisterende klientforhold for å forklare interessekonflikter. 

For det tilfellet at egenandelen skal betales av Gruppen vil HELP etter forespørsel oversende beskjed til Gruppen om at medlemmet har benyttet forsikringen. Det vil ikke bli opplyst om verken sakstype eller art av rådgivning. Gruppen kan foreta kontroll ved henvendelse til HELP. 

12 BAKGRUNNSRETT 

Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår, samt bestemmelsene som følger av Lov av 16. juni 1989 nr 69 om forsikringsavtaler (Forsikringsavtaleloven) og øvrig lovverk.