Hopp til innhold
Min side

Hva er fremtidsfullmakt?

Hvordan skal dine økonomiske og personlige interesser ivaretas hvis du ikke lenger klarer det selv? Med en fremtidsfullmakt kan du bestemme hvem som skal ta vare på deg hvis du ikke lenger klarer det selv.

Eldre mann skuer utover

I denne podkast-episoden forklarer vi hva framtidsfullmakt er for noe og hvorfor den er så viktig.

Det kan være ulike grunner til at man trenger hjelp, som for eksempel alvorlig sykdom eller sinnslidelse. Tidligere var det eneste alternativet å få oppnevnt en verge av Fylkesmannen. En slik prosess kan ta unødvendig lang tid, hvem som blir oppnevnt som verge er usikkert, og hvilke avgjørelser som tas er utenfor din kontroll.

Med dette i bakhodet ble vergemålsloven supplert i 2013. Loven åpner nå for at du allerede før behovet for bistand oppstår, kan utnevne en selvvalgt hjelper (fullmektig), med et spesielt mandat, i form av en fremtidsfullmakt, se vergemålsloven kap. 10.

Du kan bestemme hvem som er fullmektig, og hvilke av dine interesser og forhold vedkommende skal forvalte. Alt uten tidkrevende innblanding fra det offentlige.

 

Hvorfor fremtidsfullmakt

Alle kan uformelt be en livsledsager, venn eller familie om hjelp frem i tid. Normalt vil man også få den hjelpen man trenger og ønsker. Utfordringen ved uformelle og ofte muntlige ønsker er at de kan være vanskelig å bevise i etterkant. Det er også omfattende begrensninger i hva en slik hjelper kan bistå med.

Oppretter man en fremtidsfullmakt, trenger man ikke lenger bekymre seg for denne typen utfordringer. I et skriftlig dokument, som har omtrent samme form- og vitnekrav som et testament, kan du bestemme at én eller flere bestemte personer skal representere deg dersom du i fremtiden ikke lenger kan ivareta egne interesser.

 

Hvem kan opprette en fremtidsfullmakt og hvem kan være fullmektig?

Fremtidsfullmakt kan opprettes av den som er over 18 år som forstår fullmaktens betydning, jf vgml § 79, første ledd. Fullmektigen må også være over 18 år, akseptere å være fullmektig og ikke selv ha verge. Ofte vil det være ektefelle/samboer eller egen barn en ønsker at skal være fullmektig. En juridisk person, for eksempel et advokatfirma, kan ikke være fullmektig.

Det er praktisk at fullmakten i tillegg navngir en annen person som fullmektig i tilfelle fullmektigen blir midlertidig eller varig forhindret fra å utføre sitt oppdrag. Det kalles suksessiv fullmektig. Det kan også være flere suksessive fullmektiger opplistet.

 

Fullmaktens innhold

Man kan bestemme at fullmakten skal omfatte økonomiske forhold, personlige forhold, eller begge deler. Eventuelt kan fullmakten begrenses til å gjelde bestemte disposisjoner, for eksempel salg av en bestemt fast eiendom. Poenget med denne formaliseringen er at den som er utpekt som fullmektig har et dokument som gir han eller henne rett til å  utføre de oppgavene dokumentet gir tillatelse til.

Et  eksempel er at fullmektigen, ved å fremvise fullmaktsdokumentet til banken, kan få tilgang til fullmaktsgivers bankkonto for å betale hans/hennes regninger.

 

Formkrav til fremtidsfullmakt:

Viktig: Tidspunktet fullmakten trer i kraft

Et viktig vilkår for fremtidsfullmakten er at den må knyttes til et spesielt tidspunkt, nemlig det tidspunkt der fullmaktsgiver på grunn av sinnslidelse, som demens, eller alvorlig svekket helsetilstand ikke selv lenger kan ivareta sine interesser innenfor de områder fullmakten dekker, jf. vgml. § 78. Dette må da også fremgå klart av selve fremtidsfullmakten.

Når man skal ta i bruk fremtidsfullmakten:

Når fullmaktsgiveren ikke lenger kan ivareta sine interesser, kan man be om at fullmakten stadfestes av fylkesmannen. Dette kan være nødvendig hvis man ønsker å benytte fullmakten overfor banker, Kartverket og lignende. Når fullmakten blir stadfestet, vil fullmektigen få en attest fra fylkesmannen.

Den som er oppgitt som fullmektig når fullmakten trer i kraft, skal da informere den det gjelder og hans eller hennes ektefelle/samboer, eller andre nære slektninger hvis det ikke finnes en ektefelle eller en samboer.

Før fullmektigen tar avgjørelser skal man høre med fullmaktsgiveren, hvis det kan skje uten betydelige vansker. Det er ikke nødvendig hvis fullmaktsgiver er ute av stand til å forstå hva saken gjelder.

Habilitet

Fullmektigen kan ikke representere fullmaktsgiveren i saker der han eller hun er inhabil som verge. Hvis fullmektigen er inhabil, kan fylkesmannen oppnevne en verge med et mandat som avgrenses til akkurat de tilfellene hvor fullmektigen er inhabil.

Fullmektigen kan dekke sine nødvendige utgifter samt ta en rimelig godtgjørelse med mindre annet er avtalt. Fullmektigen kan også gi sedvanlige gaver på vegne av fullmaktsgiver. Hva som er sedvanlig avhenger av fullmaktsgiverens økonomi og hva han eller hun tidligere har pleid å gi til bursdager, jul, konfirmasjoner og bryllup. Gaver utover dette kan bare gis der det går klart frem av fullmakten.

Fullmaktsgiver kan også pålegge fullmektigen og gi andre, for eksempel samtlige livsarvinger innsynsrett i de disposisjoner fullmektigen gjør.

Har du advokatforsikring i HELP? Da vil du kunne få hjelp av en av våre spesialiserte advokater til å opprette en fremtidsfullmakt tilpasset dine ønsker.

Fremtidsfullmakt eller framtidsfullmakt?

Kjært barn har mange navn og det søkes vel så mye på Google etter både fremtidsfullmakt og framtidsfullmakt. Vi ser at ordene brukes om hverandre, men det er ingen forskjell på disse to begrepene. 

Med advokatforsikring kan du få hjelp

Lovbok og advokater

Advokatforsikring

Din egen advokat når du trenger hjelp i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Les mer om Advokatforsikring
Juridisk ordbok