Hopp til innhold
Min side

Barnebidrag

Foreldre plikter å forsørge sine barn økonomisk. Barnebidraget skal dekke barnets bokostnad, mat-/husholdningsutgifter, klær, utstyr, transport, barnetilsyn som barnehage og SFO, fritidsaktiviteter m.v. Barnebidraget deles forholdsmessig mellom foreldrene ut i fra forskjellen mellom foreldrenes inntekter.

Bostedsforelderen er bidragsmottaker, og samværsforelderen er bidragspliktig. Ved delt bosted jevnes underholdskostnaden ut, men er det større inntektsforskjeller mellom foreldrene kan den lavtlønte bli tilkjent bidrag fra den høytlønte.

Forsørgerplikten er privat

Forsørgerplikten er et privat anliggende mellom foreldrene. Disse kan avtale størrelsen på barnebidraget selv, uten at det offentlige blander seg inn. Du finner mer informasjon om, og mal for privat bidragsavtale hos NAV.

NAV fastsetter bidraget ved uenighet

Hvis foreldrene ikke blir enige om barnebidraget, kan hver av dem kreve at NAV fastsetter bidraget. Ved krav om bidragsfastsettelse av NAV, blir begge foreldre avkrevet et gebyr med kr 1 223 på hver (forbehold om at gebyret kan være forandret siden dette sist ble oppdatert).

NAV fastsetter bidraget på bakgrunn av en fastsatt sjablong for hva barn koster. Denne månedlige kostnaden deles mellom foreldrene ut i fra inntektene deres. Så tilkommer det såkalte samværsfradraget. Dess mer samvær barnet har med den bidragspliktige, dess mer reduseres det månedlige barnebidraget.

Frem til 18 år

Forsørgerplikten varer i utgangspunktet fram til barnet fyller 18 år. Hvis ”barnet” går på videregående skole etter myndighetsdagen, kan ”barnet” selv kreve at foreldrene betaler bidrag til seg fra det fyller 18 år og ut videregående skole.

Du kan lese mer om barnebidrag på NAV sine sider. NAV har også utviklet en egen bidragskalkulator.