Hopp til innhold
Min side

Byggemelding

Brukes i dag om søknaden som sendes til kommunen når man ønsker tillatelse til å utføre søknadspliktig byggetiltak.

Hvilke tiltak som er søknadspliktige reguleres i Plan -og bygningsloven Kapittel 20 og tilhørende forskrifter. Grovt sett kan det sies at alle tiltak og bruksendringer krever søknad og tillatelse fra kommunen, med unntak av helt bagatellmessige eller midlertidige tiltak. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse trenger heller ikke ”byggemeldes” til kommunen, og kan utføres uten noen form for søknad eller varsel til kommunen. Det kreves i disse tilfellene i utgangspunktet heller ikke nabovarsel.

Dersom tiltaket vil kunne være til skade eller ulempe på naboeiendom, må det sendes forhåndsvarsel til alle berørte naboer som beskrevet i Naboloven § 7. Manglende søknad (”byggemelding”) for søknadspliktig byggetiltak betyr at det aktuelle byggetiltaket er ulovlig, noe som vil kunne medføre sanksjoner.

Sanksjoner for manglende søknad eller tillatelse kan være forbud, pålegg om retting, byggestans/-opphør, riving, tvangsmulkt, forelegg om plikt til å etterkomme pålegg eller forbud, tvangsfullbyrdelse, overtredelsesgebyr og straff. Slik ulovlighet vil også kunne ha privatrettslig betydning. For eksempel vil ulovligheten kunne innebære en mangel etter eventuell avtale om kjøp av eiendommen.

Les hele Granneloven (Naboloven) her.