Hopp til innhold
Min side

Utleie

Det er avtalen mellom huseier og leier som regulerer leieforholdet når man leier/leier ut bolig. Husleieloven har imidlertid tvingende regler som man ikke kan avtale seg bort i fra.

Leiekontrakt

Det er viktig å være oppmerksom på at muntlige avtaler er like bindende som skriftlige. Det anbefales likevel at man setter opp en skriftlig kontrakt. En leiekontrakt bør inneholde: 

Det kan fritt avtales hvilken stand boligen skal være i ved overtakelsen. Forhold ved boligen som er kjent ved avtaleinngåelsen kan sjelden gjøres gjeldende som mangel.

Depositum

Depositumet skal settes på en depositumskonto i leietakers navn. Verken leietaker eller utleier skal kunne ta ut penger fra kontoen på egenhånd. Gebyr til banken for opprettelse av depositumskonto skal betales av utleier. Renter av depositumet tilfaller leietakeren. 

Når leieforholdet er avsluttet, leietaker har betalt all husleien og partene er enige om at man ikke har noe krav mot hverandre, utbetales depositumet til leietaker. Hvis utleier ikke vil utbetale depositumet må leietaker sette fram et skriftlig krav overfor banken. 

Krav fra utleier

Hvis utleier mener å ha krav som kan dekkes gjennom depositumet, må kravet sendes til leietaker. Dersom leietaker ikke aksepterer dette og krever depositumet utbetalt, må utleier gå til søksmål for å få avklart tvisten. 

Øke husleie

I et løpende leieforhold er det kun to lovlige måter å øke husleien på.

Vedlikehold av boligen

Utleier har hovedansvaret for vedlikehold av boligen, men leietaker skal likevel vedlikeholde følgende bygningsdeler:

Dersom leietaker mener at boligen har en mangel, må han/hun klage til utleieren så raskt som mulig. Utleieren har plikt til å utbedre mangler. Dersom utleieren ikke gjør dette, kan man kreve avslag i leien, holde tilbake husleie, heve avtalen dersom mangelen er vesentlig og i visse tilfeller kreve erstatning.

Utkastelse (tvangsfravikelse)

Utleieren kan aldri på egen hånd kaste ut leietakeren. Det er bare namsmyndigheten (politiet) som kan kaste ut en leietaker. Ofte må domstolene behandle saken før tvangsfravikelse kan skje. I noen tilfeller kan utleieren henvende seg direkte til namsmyndighetene for å kaste ut leietaker:

Utflytting

Ved utflytting bør partene sammen gå gjennom boligen. Dersom utleier mener å ha krav som følge av skader på husrommet eller lignende bør dette skrives ned. Dersom partene gjennomgikk boligen ved innflytting, vil gjennomgangen ved utflyttingen gå lettere.

Min side - sett opp avtale om utleie digitalt

HELP har Min side hvor våre kunder kan sette opp en digital utleiekontrakt på få minutter. Vi har også en rekke andre digitale, juridiske avtaler tilgjengelig. Kunder kan opprette og følge en sak og ha kontakt med sin advokat på Min side.