Hopp til innhold
Min side

Arbeidsmiljøloven i Norge: Regler, rettigheter og ansvar i arbeidslivet

Arbeidsmiljølovens formål er å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet. Loven skal sikre et godt arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, og bidra til et inkluderende arbeidsliv.

Loven gjelder for de fleste arbeidsforhold i private og offentlige virksomheter, og kan bare fravikes til ugunst for arbeidstakeren når det står i den enkelte regelen at den kan fravikes ved skriftlig avtale, tariffavtale eller etter dispensasjon fra Arbeidstilsynet.

Arbeidsmiljøloven har regler om en rekke temaer. Den gir arbeidstakere rettigheter som er viktige å forstå. Dette inkluderer for eksempel regler om arbeidstid og betaling for overtid, rett til innsyn i eget arbeidsmiljø, og krav om arbeidsavtaler. Arbeidstakere bør være klar over disse rettighetene for å sikre sine egne interesser og trivsel på arbeidsplassen. For arbeidsgivere er det avgjørende å forstå de viktigste aspektene av loven for å sikre at reglene overholdes.

Innhold:

Anchor tag: 1

Ansettelse og arbeidsavtale

Det følger av arbeidsmiljøloven § 14-9 at arbeidstaker skal ansettes fast. Arbeidsgiver kan imidlertid ansette midlertidig i de tilfellene der det er tillatt. Dette kan typisk være når arbeidet er av midlertidig karakter eller i stedet for en annen (vikariater). En midlertidig ansettelse må være nødvendig, behovet må være midlertidig og den midlertidige ansettelsen må ikke være for langvarig.

Alle ansatte skal ha en arbeidsavtale. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 14-5. En arbeidsavtale er viktig for å unngå konflikter om hvilke oppgaver som ligger i stillingen og hvilke vilkår som gjelder. Arbeidsmiljøloven stiller klare krav til hva en ansettelseskontrakt må inneholde. Det vises til arbeidsmiljøloven § 14-6 som stiller en del minimumskrav.

Anchor tag: 2

Arbeidstid, ferie og permisjoner

Den alminnelige arbeidstiden er 40 timer per uke. Arbeid ut over avtalt arbeidstid er bare tillatt dersom det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov. Dette karakteriseres i så fall som overtid jf. arbeidsmiljøloven § 10-6(2), og skal kompenseres med et overtidstillegg på minst 40 prosent.

Ferie er regulert i ferieloven, og ikke arbeidsmiljøloven. Arbeidsgiver plikter å sørge for at arbeidstaker gis feriefritid på 25 virkedager hvert ferieår. Man har rett til ferie er uavhengig av om man har opptjent feriepenger eller ikke. Har man opptjent fulle feriepengerettigheter foregående året, har man plikt til å avvikle ferie uavhengig av hvor man har opptjent disse. Avvikler man ferie har man ikke krav på lønn. Feriepenger skal kompensere for lønnstapet.

Permisjon er en rett arbeidstaker har til å være borte fra arbeidet sitt i et begrenset tidsrom. Permisjonen kan være lønnet eller ulønnet. Arbeidsmiljøloven kapittel 12 regulerer permisjon i forbindelse med svangerskap, fødsel, adopsjon, barns og barnepassers sykdom, omsorg for og pleie av nære pårørende, utdannelse, militærtjeneste, offentlige verv og religiøse høytider.

Anchor tag: 3

Oppsigelse og avskjed 

Arbeidsmiljøloven gir regler om hvordan man må gå frem når et arbeidsforhold ikke fungerer, og man mener det er grunn til oppsigelse eller avskjed. Terskelen for oppsigelse er høy. Arbeidsmiljøloven stiller klare krav til hva som må gjøres fra arbeidsgivers side dersom man vurderer å si opp noen. Avskjed betyr at arbeidsgiver bringer arbeidsforholdet til opphør med umiddelbar virkning. Dette i motsetning til oppsigelse, hvor arbeidsforholdet opphører etter utløpet av en frist.

Anchor tag: 4

Permittering og nedbemanning

Permittering betyr at ansatte blir fristilt fra arbeidsoppgavene sine. Arbeidsforholdet består, men arbeidstaker har verken plikt eller rett til å jobbe under permitteringen.

En nedbemanning innebærer at arbeidsgiver reduserer antall ansatte gjennom oppsigelser grunnet endringer i virksomheten. Det er tre grunnvilkår for nedbemanning. For det første må det finnes et saklig behov for å nedbemanne. Videre må det ikke finnes annet passende arbeid for de som blir berørt, og det må være gjort en interesseavveining mellom arbeidstakers behov for å beholde stillingen og behovet for å redusere bemanningen.