Hopp til innhold
Min side

Klageadgang

HELP Forsikring tilbyr advokathjelp gjennom forsikring. Klageordningen følger av vår konsesjon som forsikringsselskap. Øvrig advokatvirksomhet har ikke et tilsvarende sikkerhetsnett for sine kunder. Hensikten med klagenemnden er å unngå at kunder blir skadelidende for eventuelle feil fra selskapets side. Ved klage vurderes saken på nytt av nemndens medlemmer.

HELP Forsikrings klagenemnd er overprøvende instans for saksbehandlingen. Klagenemnden vil eksempelvis kunne vurdere en sak der advokaten har vurdert de rettslige sidene av en tvist (bevissituasjon, kontrakt/avtale og aktuelle lovregler) og konkludert med at det ikke er sannsynlig at kundens krav vil føre frem mot selger/forhandler, og at det ikke er særlige grunner til at saken likevel bør føres videre, og at saken derfor vil bli avsluttet. Advokaten informerer kunden om sin vurdering og orienterer om klageadgang (nemndsbehandling).

Alle klager kan sendes per e-post til klagenemnden@help.no

Klager kan også sendes per brev:
HELP Forsikring AS
Postboks 1870
0124 Oslo

Nemndens oppgaver (dersom kunden krever nemndsbehandling)

Nemnden avgjør om saksbehandling skal fortsette eller avsluttes og fører protokoll der avgjørelse fremgår. Nemnden kan videre beslutte at saken skal overtas av en ekstern advokat for HELP Forsikrings regning. Dersom forbrukeren velger å føre saken videre på egenhånd og for egen kostnad, dekkes saksomkostningene av HELP Forsikring, dersom forsikringstaker vinner frem med sitt krav mot selger.

Nemndens myndighet

Forsikringstakeren skal orienteres om utfallet av nemndens behandling. Dersom nemnden ikke tar klagen til følge, skal kunden orienteres om dette.

Dersom nemndens avgjørelse går ut på at saken skal fortsette, orienteres kunden om dette. Kunden kan selv velge om samme advokat skal fortsette sakførselen, eller bytte til annen advokat.

HELP Forsikrings klagenemnd og sammensetning 

HELP Forsikrings klagenemnd består p.t. av

  • Leder: Advokat Paul Henning Fjeldheim (Handelshøgskolen BI)
  • Medlem: Advokat Rønnaug Ringstad (Advokatfirma Ringstad AS)
  • Medlem: Takstmann Nils-Erik Christiansen (BER AS)

Nemndens sammensetning

Nemnden skal bestå av tre faste medlemmer, som oppnevnes av HELP for ett år, med adgang til fornyelse av vervet. Følgende kompetanse skal være representert blant nemndens medlemmer:

- Master i Rettsvitenskap/Juridisk embetseksamen og praktisk juridisk erfaring.

Ett av medlemmene oppnevnes som nemndens leder.

I tillegg skal det utpekes minst to varamedlemmer, som kan delta i møter dersom ett eller flere av de faste medlemmene ikke har anledning til å møte.

Nemndens leder

Nemndens leder utformer nemndens vedtak og begrunnelser. Nemndens leder står for den løpende kontakt mellom nemnden og HELP Forsikring og mottar saksdokumenter som er nødvendige for å vurdere de sakene som skal behandles av nemnden. 

Dersom nemndens leder anser krav om nemndbehandling av en sak for å være åpenbart grunnløst, kan denne avvise en sak fra nemndbehandling.

Administrasjon

HELP Forsikring innkaller nemndens medlemmer til møter etter behov og tilrettelegger for nemndens arbeid etter nærmere avtale med nemndens leder.

I saker hvor nemnden trenger sakkyndig uttalelse, innhentes dette av HELP Forsikring etter anvisning fra nemndens leder før saken behandles av nemnden. Nemndens beslutninger med begrunnelse protokollføres i det møtet hvor saken er behandlet og oversendes snarest mulig til HELP Forsikring for oppfølging.

Godtgjørelse

Nemndens arbeid godtgjøres timebasert.