Hopp til innhold
Min side

Försäkringsvillkor kollektiv Juristförsäkring

Gäller fr o m 1 november 2018

1. Allmänna villkor

1.1 Vem omfattas av försäkringen

Förbundet är kollektiv försäkringstagare i försäkringsavtalet gällande juristförsäkring. Försäkringen gäller för medlem i förbundet som tecknat försäkringen samt för dennes hushåll (härefter kallad den försäkrade).
Med hushåll menas vuxna som lever i äktenskap eller stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll och deras helt eller delvis hemmaboende barn under 20 år. I händelse av tvist eller intressemotsättningar mellan hushållsmedlemmar gäller försäkringen endast till fördel för medlemmen i förbundet. Om flera i hushållet har tecknat försäkringen är bägge parter berättigade till rättshjälp. Därvid utses en extern jurist till en av parterna.

 

1.2 Försäkringsperiod

Försäkringen gäller så länge det kollektiva försäkringsavtalet mellan Förbundet och HELP Försäkring gäller. Vid upphörande av medlemskap i Förbundet, upphör också medlemskapet i det kollektiva försäkringsskyddet enligt detta villkor. Uppsägningstiden är en månad och därefter finns det ingen möjlighet att återinträda i den
kollektiva juristförsäkringen.

 

1.3 Tidpunkt för behov av rättshjälp

Försäkringen omfattar den försäkrades behov av nödvändigt juristbistånd, förutsatt att behovet av rättshjälp som juristbiståndet omfattar har uppstått under försäkringsperioden.


Behov av rättshjälp som uppstått före det att en medlem anslutits till det kollektiva försäkringsavtalet omfattas inte. För att ärendet ska omfattas av försäkringen ska de förhållanden och/eller upplysningar som utgör orsaken till att behovet av rättshjälp uppstått först kommit till den försäkrades kännedom efter inträdet i försäkringen.

 

1.4 Meddelande om skada

Det åligger den försäkrade att utan oskäligt dröjsmål anmäla skadan eller behovet av rättshjälp till HELP. Om HELP inte har mottagit meddelande om skada/behovet av rättshjälp inom tio år efter att de förhållanden och/eller upplysningar som utgör skälet till varför behov av rättshjälp föreligger, är den försäkrades rätt till rättshjälp enligt denna försäkring förverkad.

 

1.5 Laga domstol

Försäkringen omfattar endast ärenden som regleras enligt svensk, dansk eller norsk lag och som prövas av svensk, dansk eller norsk domstol. Vid tvivel om vilka ärenden som omfattas av norsk eller dansk lag är det de norska respektive danska försäkringsvillkoren som gäller. Dessa är tillgängliga på www.help.no respektive www.helpforsikring.dk.

 

1.6 Försäkringen omfattar inte

 

2. Vad försäkringen gäller för

2.1 Till och med överprövning

Den försäkrade, i egenskap av privatperson, har rätt till förebyggande juridisk rådgivning samt rättshjälp avseende kontakt och förhandling med motpart samt överklagande till omprövningsinstans inom följande rättsområden gällande fast egendomsförhållande.

 

2.2 Till och med domstolsprocess

Den försäkrade, i egenskap av privatperson, har rätt till förebyggande juridisk rådgivning samt kontakt och förhandling med motpart och domstol inom följande rättsområden:

 

2.3 Undantag

Försäkringen omfattar inte:

 

3. Försäkringens omfattning

Den försäkrade har rätt till obegränsad juridisk rådgivning, i de ärenden enligt punkten 2 där det inte föreligger tvist. Vid tvist omfattar försäkringen upp till 2 miljoner kronor perförsäkringstillfälle enligt punkten 2.1 eller punkt 2.2. Se bestämmelserna i punkten 5, HELPs rättigheter och skyldigheter om vilka rättegångskostnader som omfattas inom maxersättningen. Tvist anses ha uppstått vid den tidpunkt när en part helt eller delvis avvisat eller bestridit ett framställt krav, eller när en part underlåter att ta ställning till kravet inom rimlig tid.

 

3.1 Självrisk

Vid tvist som prövas av domstol utgår en självrisk för den försäkrade om 3 000 kr. Dock utgår ingen självrisk i ärenden avseende sjukpenning och sjukersättning.

 

4. Den försäkrades skyldigheter

Den försäkrade är skyldig att uppträda lojalt och samarbetsvilligt gentemot HELP, vilket innebär att alla dokument som vederbörande har tillgång till, och som kan ha betydelse för ärendet, utan dröjsmål ska tillhandahållas HELP. Dessutom ska frågor från HELPs jurister besvaras sanningsenligt och efter bästa förmåga. Den försäkrade ska på eget initiativ omgående lämna upplysningar om alla detaljer och förhållanden som kan ha betydelse för ärendet. Den försäkrade ska vara tillgänglig för HELPs jurister och sakkunniga.

När HELP ber om det ska den försäkrade alltid uppvisa egendom, föremål och dokument, etc. som HELP anser kan ha betydelse för ärendet. Den försäkrade är skyldig att informera om eventuella andra relevanta försäkringstjänster vederbörande är berättigad till. När ärenden handläggs av HELP får den försäkrade inte på eget initiativ själv ingå avtal eller överenskommelser utan att HELP lämnat skriftligt medgivande därtill. Om den försäkrade inte uppfyller sina skyldigheter enligt dessa försäkringsvillkor, kan rätten till rättshjälp enligt denna försäkring reduceras eller helt utebli.

För det fall den försäkrade upptäcker att han eller hon har blivit utsatt för olovlig och kränkande publicering på internet ska den försäkrade omgående polisanmäla händelsen och anmäla skadan till HELP. Polisanmälan och bekräftelse på mottagen anmälan ska sändas till HELP snarast möjligt. Alternativt kan den försäkrade kontakta HELP för att begära rättshjälp med att upprätta polisanmälan.

 

5. HELP Försäkrings rättigheter och skyldigheter

HELP avgör när och vilka åtgärder som ska vidtas i ärendet, vilket även omfattar beslut om att föra ett ärende inför domstol. Efter att ett ärende registrerats kommer den försäkrade att bli kontaktad av en jurist som är specialiserad på det aktuella rättsområdet och som kommer att ansvara för handläggningen av ärendet. Om den försäkrade vill att ett tvistigt ärende ska handläggas av en av honom/henne utsedd jurist, ska den försäkrade meddela HELP detta i samband med att skadeanmälan lämnas in. Kostnader för jurist som utsetts av den försäkrade utgår endast efter uttrycklig ansökan från den försäkrade.

Vid behov utser HELP jurist som får ansvara för ärendet. Det står HELP fritt att även anlita extern jurist. HELP ersätter inte juristkostnader som överstiger det belopp som fastställts av domstol i dom eller beslut, i de fall detta har skett. Det förutsätts att den försäkrade accepterar de avgöranden som HELP träffar mot bakgrund av framlagda dokument, samt eventuella råd och konklusioner som framläggs av sakkunnig och/eller jurist. HELP gör en bedömning av den försäkrades ärende och erbjuder juristbistånd i de fall HELP gör bedömningen att förutsättning att nå önskat utfall föreligger.

HELP kan avsluta påbörjad handläggning av ett ärende om HELP bedömer att det inte finns förutsättningar att nå önskad uppgörelse. HELP täcker upp till två miljoner kronor per försäkringstillfälle, inräknat den försäkrades rättegångskostnader och avgifter vid en rättslig process. Om ärendet handläggs av en jurist som utsetts av den försäkrade ersätter HELP den försäkrades skäliga rättegångskostnader efter den timkostnadsnorm som fastställts i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet.

Avgifter eller förskott till täckning av kostnader för konkursförvaltare, skiftesman, boutredningsman, testamentsexekutor, bodelningsförrättare etc. täcks inte av försäkringen. HELP ansvarar inte för kostnader som har uppstått utan försäkringsbolagets föregående samtycke. HELP har rätt att hålla motparten ansvarig för rättegångskostnader. Sådan ersättning tillfaller HELP. I de fall då ärendet handläggs av HELPs jurister eller annan jurist som utsetts av HELP täcks dessutom kostnaden för motpartens rättegångskostnad, i de fall det fastställts av domstol i dom eller beslut att den försäkrade ska ersätta kostnaden så länge de totala rättegångskostnaderna inte överstiger 2 miljoner kronor per försäkringstillfälle. HELP svarar inte för kostnader som uppstår vid byte av jurist.

All information HELP mottar i samband med handläggningen av ett ärende behandlas med sekretess. Vid behov har HELP rätt att kommunicera nödvändig information till t ex anlitad sakkunnig eller annars när det är nödvändigt för att kunna tillvarata den försäkrades intressen.

 

6. Nämndsbehandling - Överklagan

Om den försäkrade ogillar ett beslut om att avsluta handläggning av ett ärende eller inte föra ett krav vidare, kan den försäkrade kräva att beslutet överprövas av en oberoende nämnd. Nämnden består av tre personer, varav minst en medlem ska ha bakgrund från konsumentorganisation eller från offentlig verksamhet som arbetar med konsumentärenden, och minst en medlem ska ha juridisk kompetens. En av medlemmarna ska utnämnas av den kollektiva försäkringstagaren. Nämndens medlemmar ska godkännas av såväl HELP som den kollektiva försäkringstagaren. Nämndsbehandling sker utan extra kostnad för den som överklagar HELPs beslut om att avsluta handläggning av ett ärende.

Nämnden avgör om handläggningen av ett ärende ska fortsätta eller avslutas av HELP. Nämnden kan vidare besluta om ärendet ska övertas av en extern jurist för HELPs räkning. Om den försäkrade efter nämndsbehandlingen väljer att föra ärendet vidare på egen hand och för egen räkning, täcks rättegångskostnaderna efter tariffer fastställda av ovannämnda nämnd, förutsatt att den försäkrade har framgång med sitt ärende och det visar sig att nämnden och HELP fattat ett felaktigt beslut. Den försäkrade kan också välja att lägga fram ärendet för Allmänna reklamationsnämnden, för närmare information se
nedan under punkt 9.

 

7. HELPs behandling av personuppgifter

HELPs verksamhet är att bedriva försäkringsrörelse. Verksamheten står under tillsyn av Forskringsvirksomhetsloven. Europaparlamentets och rådets förordning (EU, 2016/679) GDPR tillämpas från den 25 maj 2018 och medför ett stärkt skydd för de personer vars personuppgifter behandlas. Den ersätter
Personuppgiftslagen, PuL, och ställer både fler och hårdare krav på organisationer som behandlar personuppgifter. Personuppgifter används för förvaltning av den försäkrades avtal och för ändamål som är nödvändiga i försäkringsverksamheten, till exempel premieberäkning, statistik, marknadsföring och förebyggande av skador. Uppgifterna behandlas med sekretess, i enlighet med HELPs etiska regler.

Den försäkrades adressuppgifter och grundläggande uppgifter om försäkringsavtalet hanteras i ett för HELP utvecklat kundregister för rationell administration; bland annat automatisk adressuppdatering, samordning av
information till den försäkrade och marknadsföring. Om du upptäcker felaktigheter i registrerade uppgifter vänder du dig till kundtjänst hos HELP Försäkring. För utdrag ur HELP Försäkrings register skriver du till: Registerutdrag, HELP Försäkring, Box 7168, 103 88 Stockholm.

Vi äger rätt att i det för försäkringsbranschen gemensamma skade- anmälningsregistret (GSR) registrera anmälda skador i anledning av denna försäkring.

 

8. Lag

För de försäkringar som tas upp i villkorshäftet gäller försäkringsavtalslagen (2005:104).

 

9. Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Om du som försäkrad inte tycker att du blivit rättvist behandlad kan du kontakta Allmänna reklamationsnämnden. Nämnden prövar dock inte tvister rörande medicinska bedömningar. Din begäran om prövning måste ha inkommit senast ett år från det att HELP meddelat sitt beslut eller om ärendet prövats av
nämnden för överklagan (se punkt 6), senast ett år från det att nämndens beslut meddelats. Kontaktuppgifter till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) är:

 

10. Konsumenternas försäkringsbyrå

Du kan också få upplysningar och vägledning i försäkringsfrågor av Konsumenternas försäkringsbyrå.