Hopp til innhold
Min side

Nødrett

Rett til å foreta en ellers ulovlig handling for å redde mennesker eller verdier fra en fare som uten nødrettshandling ville ha vært uavvendelig.

Hvis omstendighetene gir den handlende grunn til å anse faren som særdeles betydelig i forhold til den skaden nødrettshandlingen volder, er nødrett en straffefrihetsgrunn, jf. straffeloven § 17 og § 81.

Eksempel: Man bryter seg inn i en hytte for å redde livet under en storm på fjellet.

Det skal mye til for at nødrettsbestemmelsen kommer til anvendelse. Dersom tiltalte har vært i nødrettssituasjon, men gått lengre enn § 17 gir adgang til, er handlingen straffbar, men retten kan nedsette straffen til under minstemålet og til en mildere straff, jf. straffeloven § 80.