Hopp til innhold
Min side

HELP tilbyr advokatmekling til sine kunder

HELP tilbyr å dekke kostnader til utenrettslig mekling for sine kunder. Vi erfarer at de fleste som tar kontakt med oss ønsker en effektiv avslutning på tvisten de står i, og å unngå en rettslig prosess. Vi har derfor, i løpet av de siste to årene, henvist en del saker til utenrettslig mekling hos MEKLE. Dette tilbudet fortsetter i 2022.

Innhold:

Anchor tag: 1

Hva er mekling?

Mekling er et effektivt alternativ for privatpersoner til å løse uenigheter før det eskalerer. De færreste ønsker å være i konflikt. Ved å velge mekling i stedet for de mer tradisjonelle tvisteløsningsformene som rettsmekling og rettssak får man hjelp av en sertifisert mekler til å finne en løsning. Man unngår lange og konfliktskapende prosesser. Når saken er ferdig, vil partene normalt ha et greit forhold til hverandre. Og hvis man ikke blir enige i meklingen, er det fullt mulig å ta saken videre til retten. Det følger av loven at gjennomført mekling erstatter forliksrådsbehandling. Mekling er altså et lovfestet alternativ til forliksrådet.

 

Anchor tag: 2

Hvem er mekler?

Mekleren er en jurist som har spesialistkompetanse på konfliktløsning og som har gjennomgått et eget kurs i regi av Advokatforeningen for å bli sertifisert mekler.

Det er helt sentralt at vedkommende som mekler er nøytral. HELP mekler derfor ikke saken selv. Dersom partene samtykker til mekling, vil HELP bistå med å sende saken til MEKLE som administrerer hele prosessen. Det er MEKLE som finner en mekler som har den rette fagkompetansen for deres sak.

Løs tvisten raskt - til det beste for alle!

  • Vi samarbeider med Mekle

    Sammen med Mekle.no jobber vi for at HELPs kunder skal ha et effektivt tilbud for få løst tvister. Mekle har lang og variert erfaring innen tvisteløsning, mekling og psykologi. Les mer på mekle.no

 

Anchor tag: 3

Hvilke saker egner seg til mekling?

Svaret er de aller fleste saker. Så lenge alle parter ønsker å finne en løsning kan saken mekles. Meklere har både juridisk utdannelse og erfaring innen konfliktløsning. Partene vil få tildelt en nøytral mekler med kompetanse innen det aktuelle fagområdet. Enten det er en konflikt med en nabo, et komplisert skilsmisseoppgjør eller en vanskelig barnefordelingssak vil mekleren gjøre sitt beste for å sikre partene et godt resultat. Alle saker som er dekket under forsikringen i HELP er altså egnet for mekling.

 

Anchor tag: 4

Mekling i barnefordelingssaker

I siste halvdel av 2021 har HELP og MEKLE hatt særlig fokus på barnefordelingssakene. I en rettslig prosess kommer det gjerne mange beskyldninger i skriftlig form, og saken tar dessuten lang tid. Dette er ikke gunstig for barna. Ofte ligger også spørsmålet om økonomisk oppgjør som følge av skilsmissen eller samboerbruddet som et spøkelse i bakgrunnen. MEKLE har lagt opp prosessen i barnefordelingssakene slik at partene tilbys bistand fra personer med både juridisk og barnefaglig kompetanse. Det gjennomføres også barnesamtaler med psykolog der det er nødvendig. På denne måten spares både barn og foreldre for lange og ressurskrevende rettslige prosesser. Tilbudet i barnesakene har mottatt svært gode tilbakemeldinger, både fra foreldre og advokater som har deltatt i prosessen.

 

Anchor tag: 5

Hvordan foregår meklingsprosessen?

MEKLE vil gi dere som kunder og motparten(e) god informasjon i forkant av meklingsmøtet, og veilede dere trygt gjennom hele meklingsprosessen. Dere vil bli kontaktet senest innen 24 timer etter at saken er meldt inn på MEKLE.no. Det avtales et planmøte hvor dere avklarer det praktiske som f.eks tid og sted for meklingen, om det trengs mer dokumentasjon etc. MEKLE forsøker å sette opp alle meklingsmøter senest inn 14 dager etter at saken ble meldt inn.

Meklingsmøtet foregår i utgangspunktet digitalt. Ved digital tvisteløsning får partene hurtig hjelp, men likevel i et behagelig tempo som de selv bestemmer. Partene slipper å reise og får hjelp til å løse saken fra sitt private hjem, noe som kan redusere stressfaktoren som ellers ville vært i en domstol. Mekler er nøye med å veilede partene når det kommer til hvordan man skal benytte seg av den digitale løsningen. Dersom saken ikke egner seg for digital mekling eller dersom partene ikke ønsker dette, avtales det tid og sted for et fysisk meklingsmøte.

I utgangspunktet stiller partene uten advokat i meklingen. Det er imidlertid ingenting i veien for at advokaten deltar, men for å skape balanse mellom partene er det i så fall ønskelig at alle parter stiller med advokat. Du vil uansett ha din advokat i HELP dersom du skulle ha spørsmål underveis i prosessen.

 

Anchor tag: 6

Hva dekker HELP?

Kostnader til selve meklingen er dekket under HELPs forsikringsordning. Begge parter får altså dekket utgiftene til en felles mekler. Dette gjelder uavhengig av om en eller begge parter har forsikring. Dersom man ikke blir enige i meklingen vil forsikringstaker fortsatt ha dekning på vanlige vilkår. Det innebærer at man da kan få bistand fra advokat i HELP i fortsettelsen. Motparten må eventuelt finne egen advokat og betale for dette selv.

 

Anchor tag: 7

Mekling gir gode resultater

I 2021 ble det meklet cirka 250 saker hvor en eller begge parter hadde advokatforsikring via HELP. Løsningsprosenten var høy. Hele 84 % av sakene fikk en løsning i meklingsmøtet. I tillegg gikk prosessen hurtig, faktisk hele 90% raskere enn ved behandling i tingretten. Dette viser at mekling er et svært godt alternativ til annen form for tvisteløsning.

 

Anchor tag: 8

Hvordan melde inn en meklingssak?

Dersom du har forsikring i HELP så tar du kontakt med oss på 22 99 99 99 eller post@help.no så hjelper vi til med å melde inn en sak og besvare eventuelle spørsmål. Dere kan også melde inn sak direkte på mekle.no. Dersom du melder inn saken på mekle.no uten å ha snakket med oss først, vil vi ta stilling til forsikringsdekning når vi mottar forespørselen fra MEKLE.

For at mekling skal være aktuelt, må alle partene være enige om å forsøke en slik løsning. Som forsikringstaker trenger vi kun å vite at du ønsker dette. MEKLE vil ta kontakt med de andre partene for å avklare om mekling kan være aktuelt når du har meldt inn saken. Du kan naturlig nok forhøre deg med den andre parten om mekling er interessant før du tar kontakt med oss. I så fall gir du oss bare beskjed om dette, enten når du melder inn saken på mail eller telefon, eller når du eventuelt registrerer saken direkte på mekle.no.

Med advokatforsikring kan du få hjelp

Lovbok og advokater

Advokatforsikring

Din egen advokat når du trenger hjelp i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Les mer om Advokatforsikring
Juridisk ordbok