Hopp til innhold
Min side

Bindende prisoverslag eller uforpliktende prisantydning?

Det er mye å tenke på når man skal pusse opp. De fleste ber om pristilbud, men ved mer komplekse oppdrag kan det være vanskelig for håndverkeren å gi noen fastpris. En løsning kan da være å innhente prisoverslag. Da er det viktig at partene avtaler skriftlig om dette er et bindende prisoverslag eller en uforpliktende prisantydning.

Kvinne maler stue

Innhold:

Bindende prisoverslag

Et par ferske lagmannsrettsdommer viser viktigheten av dette. I den første saken (LB-2013-79006) hadde forbrukeren fått tilbud på rehabilitering av enebolig som ble kalt "utkast til budsjett". Da det ikke forelå noen detaljert byggebeskrivelse, presiserte entreprenøren at dette ikke var et fastpristilbud, men bare "en indikasjon på antatt kostnadsbilde". Det opprinnelige tilbudet var på rundt 2,4 millioner kroner mens forbrukeren tilslutt fikk en regning på over det dobbelte.

Da entreprenøren ikke kunne bevise at budsjettet var uforpliktende, konkluderte retten med at dette var et bindende prisoverslag. Entreprenøren kunne derfor ikke kreve mer enn 15 prosent påslag samt vederlag for visse avtalte tilleggsarbeider. Retten la blant annet vekt på at forbruker før avtaleinngåelse hadde presisert at de hadde et kostnadstak og etter avtaleinngåelse ble budsjettet lagt til grunn ved den løpende faktureringen.

 

Uforpliktende budsjett

I den andre saken (LB-2013-163536) hadde forbrukeren først mottatt et tilbud der det blant annet var oppgitt timepriser og påslag ved innkjøp av materialer. Tilbudet ble akseptert og det var på dette tidspunktet ingen tvil om at forbruker skulle fakturers etter medgått tid og materialer. Entreprenøren sendte imidlertid etter dette en e-post med et vedlegg kalt "estimert budsjett". Spørsmålet for lagmannsretten var om dette måtte anses som et bindende prisoverslag.

Lagmannsretten kom frem til at budsjettet var uforpliktende. Retten la blant annet vekt på at det ikke var avklart hva som skulle gjøres da forbruker mottok budsjettet og det var derfor flere uavklarte punkter. Da arbeidet var i gang, viste fakturaene, som ble gjennomgått og akseptert av forbrukerens representant, og den øvrige kontakten, at partene ikke forholdt seg til budsjettet som et bindende prisoverslag.

 

Fastpris, prisoverslag eller uforpliktende prisantydning

For det første viser disse sakene at begge parter må klargjøre hva man faktisk har avtalt før arbeidet starter. Håndverkertjenesteloven legger opp til tre alternativer:

For det andre er det viktig at et eventuelt prisoverslag eller fastprisavtale følges opp når arbeidet starter. Endringer i oppdraget bør skje skriftlig der det tas stilling til hvilke prismessige konsekvenser dette får. Skal håndverkeren ha mer eller mindre betalt? Avtales det fastpris eller skal det betales etter medgåtte materialer og arbeidstimer? Skal det være et pristak eller ikke? Mottar du fakturaer som ikke relaterer seg til prisoverslaget, må du reagere overfor håndverker, helst skriftlig.

Der initiativet til endringer kommer fra håndverkeren, kan det være vanskelig å vurdere om endringen er noe håndverker burde forutsett og priset inn i det opprinnelige tilbudet.

Der initiativet til endringer kommer fra håndverkeren, kan det være vanskelig å vurdere om endringen er noe håndverker burde forutsett og priset inn i det opprinnelige tilbudet. I så fall kan det være at håndverkeren ikke har krav på ekstra betalt selv om prosjektet viser seg å være dyrere å gjennomføre.

Med advokatforsikring kan du få hjelp

Lovbok og advokater

Advokatforsikring

Din egen advokat når du trenger hjelp i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Les mer om Advokatforsikring