Hopp til innhold
Min side

Bindende prisoverslag eller uforpliktende prisantydning?

Det er mye å tenke på når man skal pusse opp. De fleste ber om pristilbud, men ved mer komplekse oppdrag kan det være vanskelig for håndverkeren å gi noen fastpris. En løsning kan da være å innhente prisoverslag. Da er det viktig at partene avtaler skriftlig om dette er et bindende prisoverslag eller en uforpliktende prisantydning.

Kvinne maler stue

Innhold:

Anchor tag: 1

Fastsetting av pris for tjenesten

Hovedregelen er at det er avtalefrihet slik at partene står fritt til å avtale prisen for en tjeneste. I de tilfeller uenighet om vederlag for et oppdrag oppstår, er håndverkertjenesten med på å fastsette vederlaget for oppdraget.

 

Anchor tag: 2

Bindende prisoverslag

Der tjenesteyter har gitt et prisoverslag, er utgangspunktet at prisen for tjenesten skal beregnes i samsvar med tilbudet. Den endelige prisen kan ikke bli vesentlig høyere eller lavere enn prisoverslaget. Grensen for hvor mye høyere sluttprisen kan være sammenliknet med prisoverslaget er 15 %, og følger av håndverkertjenesteloven § 32 annet ledd annet punktum.

Om tjenesteyter har gitt et bindende prisoverslag eller ikke, kan illustreres gjennom rettspraksis. I dom fra Høyesterett HR-2016-761-A var spørsmålet om tjenesteyteren hadde gitt forbruker et prisoverslag. Selv om et endelig prisoverslag ikke var oversendt før arbeidet hadde startet, var prisopplysninger ment å inngå i forbrukerens beslutningsgrunnlag. Når tjenesteyteren ikke hadde tatt noen forbehold om at prisopplysningene ikke skulle være bindende, la Høyesterett til grunn at forbruker måtte kunne innrette seg etter tilbudet gitt av tjenesteyter. Høyesterett konkluderte med at tjenesteyter ikke hadde krav på vederlag utover 15 % fastsatt i loven.

I dom fra Borgarting Lagmannsrett hadde forbrukeren fått tilbud på rehabilitering av enebolig som ble kalt "utkast til budsjett". Da det ikke var gitt noen detaljert byggebeskrivelse, presiserte entreprenøren at dette ikke var et fastpristilbud, men bare "en indikasjon på antatt kostnadsbilde". Det opprinnelige tilbudet var på rundt 2,4 millioner kroner mens forbrukeren til slutt fikk en regning på over det dobbelte.
Da entreprenøren ikke kunne bevise at budsjettet var uforpliktende, konkluderte retten med at dette var et bindende prisoverslag. Entreprenøren kunne derfor ikke kreve mer enn 15 prosent påslag samt vederlag for visse avtalte tilleggsarbeider.

 

Anchor tag: 3

Fastpris, prisoverslag eller uforpliktende prisantydning

De ovennevnte sakene viser at begge parter må klargjøre hva som er avtalt. Håndverkertjenesteloven legger opp til tre alternativer:

Det er viktig at et eventuelt prisoverslag eller fastprisavtale følges opp når arbeidet starter. Endringer i oppdraget bør skje skriftlig hvor det tas stilling til hvilke prismessige konsekvenser dette får, og hvorvidt endringen er et tilleggsarbeid eller ikke. Har du et stramt budsjett, vil vi anbefale å inngå avtale om fastpris. På den måte slipper du ubehagelige overraskelser i ettertid.

Mottar du fakturaer som ikke relaterer seg til prisoverslaget, må du reagere overfor håndverker, helst skriftlig.

Der initiativet til endringer kommer fra håndverkeren, kan det være vanskelig å vurdere om endringen er noe håndverker burde forutsett, og derfor priset inn i det opprinnelige tilbudet. I så fall kan det være at håndverkeren ikke har krav på ekstra betalt selv om prosjektet viser seg å være dyrere å gjennomføre.

Med advokatforsikring kan du få hjelp

Lovbok og advokater

Advokatforsikring

Din egen advokat når du trenger hjelp i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Les mer om Advokatforsikring