Hopp til innhold
Min side

Forsikringsvilkår WebHELP

Forsikring mot ulovlig og krenkende nettpublisering

Forsikringsvilkår av 15. april 2015.

1. Hvem som er omfattet av forsikringen

Forsikringen gjelder for den som er nevnt i forsikringsbeviset og for medlemmer av dennes Husstand (heretter kalt Sikrede).

2. Hvor forsikringen gjelder

Forsikringen gjelder publisering av ulovlig og krenkende innhold på internett som reguleres av norsk rett, jfr. pkt 9. Forsikringen dekker norske statsborgere og gjelder publiseringer på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

3. Når forsikringen gjelder

Forsikringen gjelder publisering som utføres og oppdages i forsikringsperioden.

4. Hva forsikringen omfatter

Forsikringen dekker:

4.1 Juridisk bistand og/eller andre nødvendige tiltak for sletting eller avindeksering av lovstridig og krenkende innhold i åpne og fritt tilgjengelige kilder på internett. Ingen egenandel, maks 30 timer per skade.

4.2 Juridisk bistand og/eller andre nødvendige tiltak for sletting eller avindeksering av lovstridig og krenkende innhold i åpne og fritt tilgjengelige kilder på internett som Sikrede har utført mot utenforstående personer, organisasjoner eller virksomheter. Ingen egenandel, maks 30 timer per skade.

5. Sikredes plikter

Dersom Sikrede oppdager at han/hun er utsatt for ulovlig og krenkende publisering på internett, plikter Sikrede snarest mulig å politianmelde forholdet. Anmeldelsen og bekreftelse på mottatt anmeldelse skal sendes Selskapet snarest mulig. Alternativt kan Sikrede kontakte Selskapet for å få bistand til å politianmelde forholdet.

Sikrede plikter å fremvise og oppbevare alle saksdokumenter som har eller kan ha betydning for saken samt dekningen under denne forsikringen, besvare alle spørsmål fra Selskapet ærlig og etter beste evne, og på eget tiltak gi opplysninger om alle forhold som har eller kan ha betydning for saken.

Dersom Sikrede ikke oppfyller sine plikter i henhold til disse forsikringsvilkårene, kan Sikrede miste retten til dekning under denne forsikringen.  

6. Selskapets plikter

Selskapet skal ivareta Sikredes rettigheter og avgjør til enhver tid hvilke skritt som skal tas i saken, herunder om saken skal bringes inn for domstolene. Selskapet avgjør om og når saksbehandlingen skal avsluttes. Slik avgjørelse kan treffes når Selskapet finner at ytterligere tiltak ikke vil føre frem i saken.

Etter innmelding av sak vil Sikrede bli kontaktet av en advokat som har særskilt kompetanse på rettsområdet som saken gjelder, og som vil være ansvarlig for å følge opp saken videre.

Hvis Sikrede ønsker at saken i stedet skal håndteres av en annen advokat etter Sikredes valg, meldes dette til Selskapet straks, om mulig ved registrering av saken. Sikredes rimelige og nødvendige advokatbistand fra annen advokat etter Sikredes valg, dekkes kun etter uttrykkelig søknad fra Sikrede.

Selskapet svarer ikke for advokatkostnader som overstiger godtgjørelse fastsatt av retten. Der saken ved rettslig tvist i rettsapparatet er håndtert for Sikrede av annen advokat enn Selskapets advokater, plikter Sikrede etter anmodning fra Selskapet, å begjære at retten fastsetter advokatens godtgjørelse i medhold av tvisteloven § 3-8.

Det er en forutsetning for dekning av kostnader til annen advokat enn Selskapets advokater at Selskapet senest én uke etter oppdragets slutt har mottatt spesifisert timeliste og oppgave over evt. øvrige sakskostnader knyttet til oppdraget. Der slik advokat har representert Sikrede ved rettslig tvist i rettsapparatet, må slik timeliste og oppgave over evt. øvrige sakskostnader under enhver omstendighet være mottatt av Selskapet senest én uke etter forkynnelsen av sakens avgjørelse i den enkelte instans.

Selskapet dekker inntil 30 timer per forsikringstilfelle. Innenfor denne maksimalgrensen dekkes sikredes rimelige og nødvendige advokatbistand i saken. Advokatbistanden dekkes med en timesats begrenset oppover til den offentlige salærsatsen (jf. Salærforskriften § 2).

I de tilfeller der saken håndteres av Selskapets advokater eller annen advokat som er utpekt av Selskapet, dekkes i tillegg idømte sakskostnader så langt den samlede dekningen ikke overstiger kroner hundre tusen per forsikringstilfelle.

Selskapet svarer ikke for kostnader som er pådratt uten Selskapets forutgående samtykke. Selskapet svarer heller ikke for eventuelle kostnader som oppstår ved bytte av advokat.

Selskapet har rett til å holde motparten ansvarlig for sakskostnadene. Slik erstatning tilfaller Selskapet og Selskapet kan kreve sakskostnadene betalt direkte til seg fra motparten.

7. Nemndsbehandling

Dersom Sikrede er uenig i en avgjørelse om å avslutte saksbehandlingen eller ikke forfølge kravet videre, kan vedkommende kreve at avgjørelsen overprøves av HELP Forsikrings uavhengige nemnd. Nemnden består av tre personer, hvorav minst ett medlem skal ha bakgrunn fra forbrukerorganisasjon eller fra offentlig virksomhet som arbeider med forbrukersaker, og minst ett medlem skal ha juridisk kompetanse. Nemndsbehandling skjer uten kostnad for klageren.

Nemnden avgjør om saksbehandlingen skal fortsette for HELP Forsikrings regning eller avsluttes. Sikrede skal orienteres om utfallet av nemndens behandling. Nemndens formann har anledning til å avvise klager som klart ikke vil føre frem.

Dersom Sikrede etter nemndbehandling velger å føre saken videre på egenhånd og for egen kostnad, og vinner frem med sin sak, dekkes nødvendige kostnader. Vurderingen gjøres med bakgrunn i tvistelovens regler om fastsettelse av sakskostnader.

Sikrede kan også velge å legge frem saken for Finansklagenemnda, se nærmere informasjon på www.finansklagenemnda.no.

8. Definisjoner

Selskapet: HELP Forsikring AS

Husstand: Inntil to voksne som lever sammen i ekteskap eller ekteskapslignende forhold, samt hjemmeboende barn under 20 år.

Avindeksere: Publisert innhold blir tillagt en kode som sendes til de som indekserer innhold på internett, for eksempel Google, om at innholdet ikke skal være synlig. Dermed vil ikke innholdet dukke opp ved søk i slike søkemotorer, men det vil være mulig å søke frem innholdet gjennom mediets egne, digitale portal.

9. Bakgrunnsrett

Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår, samt bestemmelsene som følger av Lov av 16. juni 1989 nr 69 om forsikringsavtaler (Forsikringsavtaleloven) og øvrig lovverk. Forsikringen gjelder bare saker som reguleres av norsk rett, og som har norske domstoler som verneting.