Hopp til innhold
Min side

Forsikringsvilkår Advokatforsikring Privat

Forsikringsvilkår av 1. oktober 2019

1. Alminnelige vilkår

1.1 Hvem som er dekket av forsikringen

Forsikringen gjelder for den som er nevnt i forsikringsbeviset og dennes husstand (heretter kalt Sikrede). Med husstand menes inntil to voksne som lever sammen i ekteskap eller ekteskapslignende forhold, og deres helt eller delvis hjemmeboende barn under 20 år. I tilfelle tvist eller interessemotsetning mellom husstandsmedlemmer, gjelder forsikringen kun til fordel for den som er nevnt i forsikringsbeviset.

1.2 Forsikringsperiode

Forsikringsperioden er 12 måneder. Forsikringsavtalen vil deretter fornyes automatisk, jf. Forsikringsavtaleloven (FAL) § 3-2. Forsikringsperioden fremgår av forsikringsbeviset. Dersom Sikrede ikke ønsker at forsikringen fornyes, må Sikrede varsle selskapet innen forsikringstiden utløp, jf. FAL § 3-4. 

Selskapet har anledning til å endre forsikringsavtalen, herunder vilkår og premie, i samsvar med FAL § 3-3 ved hvert hovedforfall.

Selskapet forbeholder seg retten til å varsle om at forsikringen ikke fornyes etter reglene i FAL § 3-5.

1.3 Tidspunkt for rettshjelpsbehov

Forsikringen dekker Sikredes behov for nødvendig advokatbistand, såfremt rettshjelpbehovet advokatbistanden skal avhjelpe oppsto i forsikringsperioden. 

 • I saker vedrørende ektefelleskifte regnes rettshjelpsbehovet for oppstått samtidig med lovens skjæringstidspunkt. Ved samlivsbrudd regnes rettshjelpsbehovet for oppstått idet partene flytter fra hverandre
 • I barnefordelingssaker regnes rettshjelpsbehovet for oppstått fra tidspunktet det første gang er begjært mekling ved familievernkontor i anledning den aktuelle saken
 • I arveskifter regnes rettshjelpsbehovet for oppstått ved dødsfallet til arvelater

Det er en forutsetning for dekning at de forhold og/eller opplysninger som rettshjelpbehovet/saken bygger på, først kom til Sikredes kjennskap i forsikringsperioden.

1.4 Karantene

For alle saker gjelder en karantenetid på 6 måneder. Med dette menes at forsikringen bare dekker saker der rettshjelpbehovet ble kjent for Sikrede senere enn 6 måneder etter Sikredes tilslutning til forsikringsavtalen. 

1.5 Melding om skade

Sikrede må melde skaden/rettshjelpbehovet til HELP Forsikring (heretter kalt Selskapet) uten ugrunnet opphold. Dersom Selskapet ikke har fått melding om skaden/rettshjelpbehovet innen ett år etter at de forhold og/eller opplysninger som rettshjelpbehovet/saken bygger på ble kjent for Sikrede, mistes retten til dekning.

Sikrede melder krav under forsikringen til: 

HELP Forsikring AS
Postboks 1870
0124 Oslo

Epost: post@help.no
Telefon: 22 99 99 99

1.6 Norsk verneting

Forsikringen gjelder bare saker som reguleres av norsk rett, og som har norske domstoler som verneting.

1.7 Forsikringen gjelder ikke

 • Saker vedrørende næringsforhold.
 • Tvister mot Selskapet, eller saker der det er interessemotsetning mellom Sikrede og Selskapet
 • Saker som gjelder Sikredes forsettlige eller svikaktige handling eller unnlatelse
 • Saker som har sammenheng med skader som følge av radioaktivitet, kjemiske katastrofer eller naturkatastrofer, terrorhandling, krig, revolusjon/opptøyer eller andre tilsvarende hendelser

2. Juridisk rådgivning

Sikrede, i egenskap av privatperson, har rett til inntil 15 timer juridisk rådgivning per år fra Selskapets advokater innen følgende rettsområder:

 • Familierett
 • Barnerett
 • Arverett
 • Forbrukerkjøp av varer og håndverkertjenester, og privat kjøp/salg av varer. Dette gjelder forutsatt at kjøpsavtalen er inngått mens Sikrede er omfattet av forsikringsavtalen og at tvistesummen er over kr 3.000 
 • Naboforhold etter naboloven, knyttet til fast eiendom som er Sikredes primærbolig eller fritidsbolig i Norge
 • Leie/utleie av Sikredes primærbolig i Norge 
 • ID-tyveri, når dette er oppstått som følge av at en person uberettiget og med vinnings hensikt bruker Sikredes identitet til å åpne en bankkonto, søke om kredittkort eller lån, søke om legitimasjon eller registrere telefon- eller andre abonnement i Sikredes navn

Dette gjelder med unntak av: 

 • Saker etter barnevernloven
 • Saker om kjøp/salg av fast eiendom, herunder også saker om nyoppføring eller total rehabilitering av boenhet/fritidseiendom
 • Saker om rettigheter tilliggende fast eiendom, herunder servitutter og festeavtaler
 • Saker om odels- og åsetesrett
 • Utlendingssaker, herunder saker om asyl, opphold og familieinnvandring

3. Advokatbistand ved tvist

Selskapets advokater gir bistand i tvister der Sikrede er part i egenskap av privatperson, men bare i tvister innen følgende rettsområder: 

 • Familierett
 • Barnerett, avgrenset til: Foreldretvist om samvær, fast bosted og/eller foreldreansvar for barn etter barneloven der meklingsattest foreligger. Advokatbistanden er begrenset til bistand i én tvist, initiert av Sikrede selv, for hvert av Sikredes barn. Dersom Sikrede er saksøkt gjelder ikke denne begrensningen. Se for øvrig punkt 4.
 • Arverett
 • Forbrukerkjøp av varer og håndverkertjenester, og privat kjøp/salg av varer som beskrevet under pkt. 2. 
 • Naboforhold etter naboloven, knyttet til fast eiendom som er Sikredes primærbolig eller fritidsbolig i Norge
 • Leie/utleie av Sikredes primærbolig i Norge  
 • ID-tyveri, som beskrevet under pkt. 2.

Dette gjelder med de samme unntak som i pkt. 2. 

Det er oppstått tvist dersom et krav er bestridt, eller en motpart unnlater å ta stilling til kravet innen rimelig tid.

3.1 Egenandel

For bistand i tvister må Sikrede forskuddsvis betale en egenandel på kr 4.000. 

4. Advokatmekling

For de tilfeller begge parter i en tvist har advokatforsikring/rettshjelpsdekning hos Selskapet og det derfor foreligger en interessekonflikt, har de Sikrede rett til advokatmekling. Dette såfremt begge parter samtykker til dette og saken er egnet for slik mekling. Dersom meklingen ikke lykkes vil begge parter ha rett til advokathjelp fra advokat etter eget valg i tråd med dekningen i pkt. 2 og 3.

I foreldretvister etter barneloven som tidligere er behandlet og avsluttet ved domstolen, enten ved rettsforlik, heving av sak, dom eller kjennelse, hvor Sikrede fikk advokatbistand gjennom Selskapet, gjelder en karantenetid på to år fra avgjørelsen er rettskraftig. Etter to år tilbyr Selskapet ytterligere advokatbistand med inntil 10 timer advokatmekling.  Advokatmekling tilbys såfremt vilkårene under punkt 1 er oppfylt, det foreligger en ny tvist vedrørende samme barn og Sikrede tidligere har benyttet seg av bistand etter punkt 3, og begge parter samtykker til slik mekling. Sikrede har før det har gått to år rett til rådgivning etter punkt 2.

5. Sikredes plikter

Det legges til grunn at Sikrede opptrer lojalt overfor Selskapet, herunder at alle relevante dokumenter vedkommende har tilgang til, og som kan ha betydning for saken og dekningen under denne forsikringen, legges frem for Selskapet og advokaten. Videre er det en forutsetning at alle spørsmål fra advokaten besvares ærlig og etter beste evne. Sikrede skal på eget tiltak straks gi opplysninger om alle forhold som kan ha betydning for saken, og skal stille seg til disposisjon, vise frem eiendom, gjenstander og dokumenter etc. i den grad saken krever det. Sikrede plikter å informere om eventuelle andre relevante forsikringsordninger vedkommende måtte være berettiget til.

Sikrede skal ikke selv ta skritt i saker uten at dette er avtalt med advokaten. Se for øvrig punkt 6. For de tilfeller Sikrede oppdager at han/hun er utsatt for identitetstyveri, plikter Sikrede snarest mulig å politianmelde forholdet. Anmeldelsen og bekreftelse på mottatt anmeldelse skal sendes Selskapet snarest mulig. Alternativt kan Sikrede kontakte Selskapet for å få advokatbistand til å politianmelde forholdet.

Dersom Sikrede over tid unnlater å besvare henvendelser fra advokaten eller på annen måte ikke oppfyller sine plikter i henhold til disse forsikringsvilkårene, kan retten til dekning under denne forsikringen falle helt eller delvis bort.

6. Selskapets plikter og rettigheter

Forsikringen dekker advokatbistand så langt saken er omfattet av forsikringsvilkårene. Selskapet kan avslå dekning av advokatbistand dersom advokaten som representerer Sikrede vurderer det slik at kravet ikke vil føre frem.

Etter innmelding av sak vil Sikrede bli kontaktet av advokat som har særskilt kompetanse på rettsområdet som saken gjelder, og som vil være ansvarlig for å følge opp saken videre. Hvis Sikrede ønsker at saken skal håndteres av en advokat etter Sikredes eget valg, meldes dette til Selskapet straks, om mulig ved registrering av saken. Sikredes rimelige og nødvendige advokatbistand fra advokat etter Sikredes valg, dekkes etter forespørsel fra Sikrede.  Advokatmekling dekkes som bestemt i punkt 4.

Selskapet svarer ikke for advokatkostnader som overstiger godtgjørelse fastsatt av retten. Der saken ved rettslig tvist i rettsapparatet er håndtert for Sikrede av annen advokat enn den Selskapet utpeker, plikter Sikrede etter anmodning fra Selskapet, å begjære at retten fastsetter advokatens godtgjørelse i medhold av tvisteloven § 3-8.

Det er en forutsetning for dekning av kostnader til annen advokat enn den Selskapet utpeker at Selskapet senest én uke etter oppdragets slutt har mottatt spesifisert timeliste og oppgave over eventuelt øvrige sakskostnader knyttet til oppdraget. Der slik advokat har representert Sikrede ved rettslig tvist i rettsapparatet, må timeliste og oppgave over evt. øvrige sakskostnader under enhver omstendighet være mottatt av Selskapet senest én uke etter forkynnelsen av sakens avgjørelse i den enkelte instans. 

Selskapet dekker inntil to millioner kroner per forsikringstilfelle. Innenfor denne maksimalgrensen dekkes Sikredes rimelige og nødvendige advokatbistand i saken. Advokatmekling dekkes som bestemt i punkt 4. Advokatbistanden- og meklingen dekkes med en timesats begrenset oppover til den offentlige salærsatsen (jf. Salærforskriften § 2). 

I de tilfeller der saken håndteres av advokat som er utpekt av Selskapet, dekkes i tillegg idømte sakskostnader og rettsgebyrer ved prosess, så langt den samlede dekningen ikke overstiger maksimalgrensen på to millioner kroner per forsikringstilfelle. For advokatmekling i foreldretvister gjelder uansett en dekning på inntil 10 timer som beskrevet i punkt 4.

I saker der Sikrede begjærer konkurs eller offentlig skifte av felleseiebo eller dødsbo, dekkes ikke rettsgebyrer eller forskudd til dekning av boomkostninger av forsikringen. 
Selskapet svarer ikke for kostnader som er pådratt uten Selskapets forutgående samtykke. Selskapet svarer heller ikke for eventuelle kostnader som oppstår ved bytte av advokat. Selskapet har rett til å holde motparten ansvarlig for sakskostnader. Slik erstatning tilfaller Selskapet og Selskapet kan kreve sakskostnadene betalt direkte til seg fra motparten.

7. Personvern – Elektronisk kommunikasjon

Alle opplysninger Selskapet mottar i forbindelse med sitt arbeid behandles fortrolig og er basert på reglene om advokaters taushetsplikt. For øvrig vises det til HELP sin personvernerklæring (www.help.no). Det vil likevel være behov for å kommunisere en del av de opplysninger Sikrede gir Selskapet til andre, for eksempel ved bruk av sakkyndige og annen nødvendig kommunikasjon for å ivareta Sikredes interesser. Selskapet legger til grunn at det har Sikredes tillatelse til å gi opplysninger som nevnt. Med mindre annet er avtalt eller forutsatt har Selskapet rett til å opplyse om et potensielt eller allerede eksisterende klientforhold for å forklare interessekonflikter. 

Sikrede samtykker ved inngåelsen av forsikringsavtalen til at all kommunikasjon kan skje elektronisk.

8. Nemndsbehandling

Dersom Sikrede er uenig i en avgjørelse om å avslutte saksbehandlingen eller ikke forfølge kravet videre, kan vedkommende kreve at avgjørelsen overprøves av Selskapets uavhengige nemnd. Nemnden består av tre personer. Nemndsbehandling skjer uten kostnad for klageren. Klagen fremsettes per post eller elektronisk til: 

HELP Forsikring AS
Postboks 1870
0124 Oslo

Epost: post@help.no
Telefon: 22 99 99 99

Nemnden avgjør om saksbehandlingen skal fortsette for Selskapets regning eller avsluttes. Sikrede skal orienteres om utfallet av nemndens behandling. Nemndens leder har anledning til å avvise klager som klart ikke vil føre frem. 

Dersom Sikrede etter nemndsbehandling velger å føre saken videre på egenhånd og for egen kostnad, og vinner frem med sin sak, dekkes nødvendige kostnader. Vurderingen gjøres med bakgrunn i tvistelovens regler om fastsettelse av sakskostnader.

Sikrede kan også velge å legge frem saken for Finansklagenemnda. Klagebehandling skjer uten kostnad for klageren. Klage fremsettes elektronisk via klageskjema på www.finansklagenemnda.no. Finansklagenemnda kan også kontaktes på telefon 23 13 19 60.

9. Bakgrunnsrett

Forsikringsavtalen mellom Sikrede og Selskapet består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår, samt bestemmelsene som følger av Lov av 16. juni 1989 nr 69 om forsikringsavtaler (Forsikringsavtaleloven) og øvrig lovverk.