Hopp til innhold
Min side

Forsikringsvilkår Boligkjøperforsikring

Forsikringsvilkår av 12. mars 2024

1 FORSIKRINGSTAKER


HELP Boligkjøperforsikring gjelder for forbruker(e) som har kjøpt ubebygd tomt eller bolig som er ferdig oppført på kjøpstidspunktet, og som har inngått forsikringsavtalen tilknyttet dette boligkjøpet.

 • Forsikringsgiver: HELP Forsikring AS, (heretter ”Selskapet”)
 • Forsikringstaker/Sikrede: Forbruker(e) nevnt i kjøpekontrakten, (heretter ”Sikrede”)

 

2 HVILKET BOLIG-/EIENDOMSKJØP FORSIKRINGEN GJELDER

2.1 Boligeiendom

Forsikringen gjelder for kjøp av ubebygd tomt eller bolig i Norge, som angitt i forsikringsbeviset, og som reguleres av avhendingsloven.

2.2 Unntak

Begrenset dekning ved kjøp av landbrukseiendom, tidligere landbrukseiendom, herunder småbruk og andre kombinasjonseiendommer:

 • Ved kjøp av landbrukseiendom, eller tidligere landbrukseiendom, herunder småbruk, er det kun rettshjelpsbehov relatert til forhold ved våningshuset (Sikredes primærbolig) som omfattes
  av forsikringen. Rettshjelpsbehov relatert til andre bygg, konstruksjoner, installasjoner, herunder utvendige rør -og kuminstallasjoner, samt tomt/ grunnarealer, dekkes ikke
 • Ved kjøp av annen kombinasjonseiendom er det kun rettshjelpsbehov relatert til den delen av bygningen/ bygningsmassen som er solgt til boligformål som omfattes av forsikringen. Rettshjelpsbehov relatert til andre bygg, konstruksjoner, installasjoner, herunder utvendige rør
  -og kuminstallasjoner, samt tomt/ grunnarealer, dekkes ikke

 

3 FORSIKRINGTID

Forsikringen dekker kostnader i henhold til vilkårenes punkt 5 og 7 for rettshjelpsbehov som er konstatert i forsikringstiden.

Forsikringen gjelder fra det tidspunktet boligkjøpskontrakten er signert av begge kontraktsparter, forutsatt at premien betales senest ved avtalt overtakelsestidspunkt, og dekker kostnader i henhold til punkt 5 og 7.

Dersom de forhold som danner grunnlag for rettshjelpsbehovet var kjent for Sikrede før signering av boligkjøpskontrakten, dekkes saken ikke av forsikringen.

Med mindre eiendommen overdras, gjelder forsikringen så lenge Sikrede har reklamasjonsrett overfor boligselger i henhold til avhendingsloven, men uansett begrenset til fem år etter overtakelsen.

Forsikringen opphører hvis Sikrede inngår avtale (budaksept) om videresalg eller annen overdragelse til tredjeperson. Rettshjelpsbehov som er basert på forhold som ble kjent for Sikrede etter avtaleinngåelse med tredjeperson dekkes derfor ikke. Tilsvarende gjelder ved skifte.


4 MELDING OM SKADE

Sikrede må melde skaden til Selskapet uten ugrunnet opphold. Dersom Selskapet ikke har fått melding om skaden innen ett år etter at de forhold og/eller opplysninger som saken bygger på ble kjent for Sikrede, mistes retten til dekning, jf. forsikringsavtaleloven § 8-5. Henvendelser til Selskapet skjer til:

 

5 DEKNINGSFELT

5.1 Hva er dekket?

Forsikringen dekker Sikredes rimelige og nødvendige advokatkostnader, samt kostnader til rimelig og nødvendig dokumentasjon, forbundet med reklamasjon og rettslig tvist mot selger og selgers ansvarsforsikring (boligselgerforsikring). Dette gjelder kun dersom det kan sannsynliggjøres at Sikrede har krav som følge av mangler i henhold til avhendingsloven og kjøpekontrakten. Det samme gjelder ved forsinkelse fra boligselgers side.

Advokatkostnader dekkes med en timesats tilsvarende den til enhver tid gjeldende offentlige salærsats, jf. salærforskriften § 2. Når Sikrede benytter advokat som er utpekt av Selskapet, jf. punkt 7.3 og 7.4, dekker forsikringen i tillegg:

 • Ansvar for idømte sakskostnader
 • Rettsgebyr, samt gebyr/kostnader til fagkyndige meddommere og rettsoppnevnte vitner

5.2 Hva er ikke dekket?

 • Kostnader og risiko ved inngrep og tilbakeføring av konstruksjoner, installasjoner, terreng mv.
  (for eksempel i forbindelse med skadeårsak/ skadeomfang)
 • Kostnader til prosjektering, søknadsprosesser, gebyr ved byggesaksbehandling
 • Kostnader til å vurdere, fremsette eller forfølge krav mot andre enn boligselgeren eller dennes
  boligselgerforsikring. Krav mot tidligere salgsledd dekkes ikke.
 • Kostnader forbundet med andre krav mot selgeren enn de som kan utledes av
  kjøpekontrakten, avhendingsloven eller generelle kontraktsrettslige regler som gjelder
  forholdet mellom Sikrede og selgeren av den aktuelle boligeiendom i egenskap av selger
 • Kostnader forbundet med rettslig eller utenrettslig inndrivelse av krav
 • Kostnader relatert til erstatningskrav mot styre/ledelse i selskap som har solgt eiendommen til
  Sikrede

 

6 EGENANDEL

Sikrede har en egenandel på kr 4 000 for hvert forsikringstilfelle. Når flere forhold meldes slik at de håndteres i sammenheng (samme saksnummer), regnes de som ett forsikringstilfelle. Egenandelen
utløses når Sikrede har fått 10 timers bistand, sakkyndig/takst rekvireres eller det har oppstått tvist. Sikredes krav på dekning suspenderes fra egenandelen er forfalt til den betales.

Det er oppstått tvist dersom det foreligger uenighet om et krav, eller motpart unnlater å ta stilling til et krav innen rimelig tid.

Dersom Sikrede tilkjennes fulle sakskostnader/full dekning for utlegg i tvist med motpart, og Selskapet dermed refunderes alle sine utlegg fra Sikrede, jf. punkt 7.5, får Sikrede refundert sin(e) egenandel(er) fra Selskapet.

 

7 SIKREDES OG SELSKAPETS RETTIGHETER OG  PLIKTER

7.1 Generelt – gjensidig lojalitetsplikt

Partene plikter å opptre lojalt overfor hverandre.

7.2 Sikredes opplysningsplikt

Sikrede skal gi Selskapet redegjørelse for faktum og bevis slik at Selskapet får tilstrekkelig grunnlag til å vurdere og avgjøre dekningsspørsmålet, jf. punkt 3 og 5. Selskapet kan gjøre ny vurdering av dekningsspørsmålet dersom det faktiske eller rettslige grunnlaget for kravet endres. Sikrede skal bidra med alle opplysninger som kan være av betydning for en slik ny vurdering av dekningsspørsmålet.
Selskapet kan stanse videre dekning dersom faktiske eller rettslige grunnlag for kravet endres og at kravet til sannsynlighet ikke lenger er oppfylt, jf. punkt 5.1.

Sikrede plikter å overlevere til Selskapet alle dokumenter som Sikrede har tilgang til, og som kan ha betydning for dekningen under denne forsikringen.

Sikrede plikter å ta vare på all dokumentasjon knyttet til boligkjøpet og eventuelt kontraktsbrudd, og overlevere dette til Selskapet på forespørsel.

Alle spørsmål av betydning for dekningsvurderingen skal besvares ærlig og etter beste evne. Sikrede skal på eget tiltak straks gi opplysninger om alle forhold som kan ha betydning, og skal stille seg til disposisjon, vise frem eiendom, gjenstander og dokumenter etc. i den grad dette kan være relevant for forsikringstilfellet.

Sikrede plikter å informere om andre relevante forsikringsdekninger som han/hun kan ha rett til dekning under.

Sikrede skal ikke selv ta skritt, herunder forhandlingsutspill og rettslige skritt, overfor motpart uten at dette er avtalt med den advokaten som er utpekt. Dersom Sikrede ikke oppfyller sine plikter i henhold til disse forsikringsvilkårene, kan Sikrede miste retten til dekning under denne forsikringen.

7.3 Selskapet utpeker advokat for Sikrede

Forsikringen dekker kostnader ved rettshjelpsbehov i henhold til vilkårene, jf. punkt 5. Advokatbistand dekkes med en timesats begrenset oppad til den offentlige salærsats, jf. salærforskriften § 2. Selskapet plikter å utpeke advokat for Sikrede.

Sikrede og Selskapet skal motta en begrunnet vurdering av sannsynligheten for om kravet vil føre frem. Dersom det ikke kan sannsynliggjøres at kravet vil føre frem, kan videre forsikringsdekning
stanses, punkt 7.2 og punkt 5.

7.4 Sikrede utpeker advokat

Dersom Sikrede ønsker å benytte advokat etter eget valg dekker forsikringen advokatbistand så langt saken er omfattet av forsikringsvilkårene, jf. punkt 5.

Advokatbistanden dekkes med en timesats begrenset oppad til den offentlige salærsats, jf. salærforskriften § 2. Rettsgebyr, herunder kostnader til fagkyndige meddommere og rettsoppnevnte
vitner, dekkes ikke.

Ansvar for idømte sakskostnader dekkes ikke dersom Sikrede benytter advokat etter eget valg. Selskapet svarer ikke for kostnader som følge av advokatbytte.

Beslutningen om å velge advokat selv må meddeles Selskapet.

Selskapet gir dekningstilsagn og skal dekke kostnader fra det tidspunkt Sikrede har sannsynliggjort at saken er dekningsmessig, jf. punkt 3 og 5. Sikrede skal forelegge Selskapet en begrunnet vurdering av sannsynligheten for om kravet vil føre frem. Dersom det ikke kan sannsynliggjøres at kravet vil føre frem, kan videre forsikringsdekning stanses, jf. punkt 5 og 7.2.

Begrensningene i dette punktet gjelder også dersom Sikrede velger å få advokat utpekt av Selskapet etter at det er tatt rettslige skritt mot boligselger/ selgeransvarsforsikring.

7.5 Sikredes plikter ved prosess

Ved rettslig prosess skal Sikrede fremme krav om sakskostnader og erstatning for andre utlegg overfor motparten. Kravet skal prinsipalt hjemles i tvisteloven så langt det er grunnlag for det. Tilkjente sakskostnader og erstatning for andre utlegg skal tilfalle Selskapet med tilsvarende beløp som er utbetalt under polisen. Selskapet kan kreve Sikredes fordring på sakskostnader og erstatning for andre utlegg overdratt til seg.

Dersom Sikrede ikke fremmer krav om sakskostnader og erstatning for utlegg overfor motparten, vil Selskapet kreve disse utleggene tilbakebetalt av Sikrede. Utleggene anses dermed som en forskuttering av de utlegg Sikrede har i en mangelsak mot selger av eiendommen.

Rettsavgjørelsen, eller sist avsagte rettsavgjørelse der saken er behandlet av flere instanser, avgjør Selskapets krav på tilkjente sakskostnader og andre erstatningsposter overfor Sikrede. Hvis Sikrede, etter at dom eller annen rettsavgjørelse foreligger, inngår forliksavtale som reduserer Sikredes krav på dekning av sakskostnader og erstatningsposter som er dekket av Selskapet, er den etterfølgende
avtalen mellom Sikrede og motpart ikke bindende for Selskapets rettigheter. Sikrede skal snarest mulig etter at rettsavgjørelse foreligger gi Selskapet spesifisert timeliste og oppgave over eventuelle
øvrige sakskostnader og utlegg som Sikrede krever dekket under polisen. Når en advokat har representert Sikrede ved domstolsbehandling, må timeliste og oppgave over eventuelle andre
sakskostnader og utlegg gis Selskapet senest to uker etter forkynnelsen av avgjørelsen.

Sikrede plikter etter anmodning fra Selskapet å begjære at retten fastsetter advokatens godtgjørelse i medhold av tvisteloven § 3-8. Selskapet svarer ikke for advokatkostnader som overstiger godtgjørelse fastsatt av retten.

 

8 NEMNDSBEHANDLING

8.1 Selskapets klagenemnd

Dersom Sikrede er uenig i en avgjørelse om å avslutte saksbehandlingen eller ikke forfølge kravet videre, kan vedkommende kreve at avgjørelsen overprøves av Selskapets uavhengige nemnd. Klagen kan sendes til:

Nemnden består av tre personer, hvorav minst ett medlem skal ha bakgrunn fra forbrukerorganisasjon eller fra offentlig virksomhet som arbeider med forbrukersaker, og minst ett medlem skal ha juridisk
kompetanse. Nemndsbehandling skjer uten kostnad for klageren.

Nemnden avgjør om saksbehandlingen skal fortsette for Selskapets regning eller avsluttes. Sikrede skal orienteres om utfallet av nemndens behandling. Nemndens formann har anledning til å avvise
klager som klart ikke vil føre frem.

Dersom Sikrede etter nemndsbehandling velger å føre saken videre på egenhånd og for egen kostnad, og vinner frem med sin sak, dekkes nødvendige kostnader, jf. punkt 5. Vurderingen gjøres med bakgrunn i tvistelovens regler om fastsettelse av sakskostnader.

8.2 Annen klagenemnd

Sikrede kan også kreve å få legge frem saken for Finansklagenemnda, jf. FAL § 20-1. Dette gjelder alle deler av forsikringsavtalen og forsikringsoppgjøret. Klagebehandling skjer uten kostnad for klageren. Klage fremsettes elektronisk via klageskjema på www.finansklagenemnda.no. Finansklagenemnda kan også kontaktes på telefon 23 13 19 60, og sekretariatet har en veiledningsplikt overfor publikum.

 

9 ELEKTRONISK  KOMMUNIKASJON

Selskapet vil kommunisere med Sikrede elektronisk, og ved å tegne forsikringen samtykkes det i at all kommunikasjon mellom Sikrede og Selskapet kan skje elektronisk. Informasjonen som sendes fra
Selskapet kan inneholde viktig informasjon, og Sikrede må sørge for å gjennomgå alle elektroniske henvendelser fra Selskapet da henvendelsene kan inneholde vesentlige opplysninger for
forsikringsforholdet, slik som:

 • Forsikringsvilkår
 • Fakturaer (hvor manglende betaling kan medføre at forsikringsdekningen opphører)
 • Dokumenter som gjelder opphør av forsikringen
 • Dokumenter i forbindelse med skadesaker

Elektronisk kommunikasjon innebærer at HELP sender deg informasjon som vedlegg til e-post eller varsler deg på e-post/SMS når nytt dokument er tilgjengelig på kundeportalen ”Min Side”.

 

10 PERSONVERN

Alle opplysninger Selskapet mottar i forbindelse med sitt arbeid behandles fortrolig og er basert på reglene om advokaters taushetsplikt. For øvrig vises det til HELPs personvernerklæring (www.help.no). Det vil likevel være behov for å kommunisere en del av de opplysninger Forsikringstaker/ Sikrede gir Selskapet til andre, for eksempel ved bruk av sakkyndige og annen nødvendig kommunikasjon for å ivareta Sikredes interesser. Selskapet legger til grunn at det har Sikredes tillatelse til å gi opplysninger som nevnt. Med mindre annet er avtalt eller forutsatt har Selskapet rett til å opplyse om et potensielt eller allerede eksisterende klientforhold for å forklare interessekonflikter. Forsikringstaker/Sikrede samtykker til at eiendomsmeglerforetaket som har formidlet forsikringen og Selskapet kan utveksle opplysninger som er nødvendige for å administrere forsikringsavtalen.

 

11 HVITVASKING

Av hensyn til reglene om hvitvasking plikter Sikrede alltid å bekrefte sin identitet til HELP gjennom pålogging på HELP sin ”Min Side” med BankID, eller ved annen betryggende legitimasjonskontroll.
Dersom identiteten ikke bekreftes, vil dekningen opphøre.

 

12 BAKGRUNNSRETT

Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår, samt bestemmelsene som følger av Lov av 16. juni 1989 nr 69 om forsikringsavtaler (forsikringsavtaleloven) og øvrig lovverk.