Hopp til innhold
Min side

Vilkår for individuell

Forsikringsvilkår av 1. januar 2023

1 FORSIKRINGSTAKER OG MEDLEM AV FORSIKRINGSAVTALEN

Det er inngått en kollektiv forsikringsavtale mellom LOfavør og HELP Forsikring AS ("Selskapet" eller "HELP") til fordel for medlemmene i LO, jf. Lov om forsikringsavtaler ("FAL") kapittel 9.

Forsikringen gjelder for den som har tegnet forsikring, og er medlem i LO, samt dennes Husstand (heretter kalt Medlemmet), jf. Lov om Forsikringsavtaler ("FAL") § 9-2 (a).

Med husstand menes inntil to voksne som lever sammen i ekteskap eller ekteskapslignende forhold, og hjemmeboende barn under 20 år. I tillegg omfattes Medlemmets barn under 20 år som er borteboende grunnet videregående opplæring i den utstrekning det er regulert i punkt 8.1. Ved interessemotsetning mellom husstandsmedlemmer, gjelder forsikringen kun til fordel for medlemmet av LO.

Dersom husstandsmedlemmet er LO-medlem i forbund med en kollektiv forsikringsavtale med HELP og har reservert seg mot ordningen grunnet husstandsdekning, er begge likevel fullt ut dekket av forsikringsordningen, både hva angår juridisk rådgivning og advokatbistand ved tvist.

Medlemmer som ikke lenger ønsker forsikringen kan si opp forsikringen ved å kontakte HELP, jf. FAL § 9-2 (c).

Forsikringspremien betales av det enkelte Medlem. Medlemmet faktureres av HELP, jf. FAL 9-2 (e).

 

2 FORSIKRINGSPERIODE OG FORSIKRINGSBEVIS

Forsikringen gjelder fra 1. januar 2023. Forsikringsperioden er 12 måneder, og forsikringen fornyes deretter automatisk. Medlemmene har rettigheter etter den kollektive forsikringsavtalen, og forsikringsperioden kan derfor bli kortere enn 12 måneder dersom Medlemmet tiltrer i forsikringsperioden.

Forsikringsbevis utstedes av HELP.

Forsikringsforholdet avbrytes dersom medlemskapet hos Forbundet opphører. Videre vil forsikringen avbrytes dersom samarbeidsavtalen mellom Forbundet og Selskapet opphører. Opphør av samarbeidsavtalen ansees å være et "særlig forhold" som gir grunn til å si opp forsikringsavtalen, jf. FAL § 3-7 første ledd. Ved opphør er forsikringsperioden to kalendermåneder fra oppsigelsesdato.

 

3 ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON MELLOM MEDLEMMET OG SELSKAPET

Selskapet vil kommunisere med Medlemmet elektronisk, og ved å være medlem av forsikringen samtykkes det i at all kommunikasjon mellom Medlemmet og Selskapet kan skje elektronisk. Medlemmet må sørge for å gjennomgå alle elektroniske henvendelser fra Selskapet, da henvendelsene kan inneholde vesentlige opplysninger for forsikringsforholdet, slik som:

Elektronisk kommunikasjon innebærer at HELP sender Medlemmet informasjon som vedlegg til e-post eller varsler Medlemmet på e-post/sms når nytt dokument er tilgjengelig på kundeportalen "Min Side".

 

4 TIDSPUNKT FOR RETTSHJELPSBEHOVET

Forsikringen dekker forebyggende juridisk rådgivning som beskrevet i punkt 7.1, så fremt de forhold og opplysninger som rettshjelpsbehovet bygger på kom til Medlemmets kjennskap i forsikringsperioden.

Videre dekker forsikringen tvister som har oppstått i forsikringsperioden, se punkt 7.1. Tvist anses oppstått dersom det er fremsatt eller mottatt et krav som er bestridt eller en motpart unnlater å ta stilling til et krav innen rimelig tid. Tvisten er ikke dekket dersom tvistegrunnlaget forelå på det tidspunktet Medlemmet tegnet forsikring. Med tvistegrunnlaget menes de forhold og opplysninger som danner grunnlag for tvisten.

For rettsområdene nedenfor anses rettshjelpsbehovet ref. første avsnitt/tvistegrunnlag ref. andre avsnitt for oppstått på følgende tidspunkt:

 

5 KARANTENE

For alle saker gjelder en karantenetid på 6 måneder. Med dette menes at forsikringen bare dekker saker der rettshjelpbehovet ble kjent for Medlemmet senere enn 6 måneder etter Medlemmets tilslutning til forsikringsavtalen.

 

6 MELDING AV SKADE

Medlemmet må melde skaden/rettshjelpsbehovet til Selskapet uten ugrunnet opphold. Dersom Selskapet ikke har fått melding om skaden/rettshjelpsbehovet innen ett år etter at de forhold eller opplysninger som rettshjelpsbehovet/saken bygger på ble kjent for Medlemmet, mistes retten til dekning, jf. Lov om forsikringsavtaler § 8-5. Skaden/rettshjelpsbehovet må uansett meldes innen forsikringsperioden, se punkt 2.

 

7 LOVVALG OG VERNETING

Forsikringen gjelder bare saker som reguleres av norsk rett, og som har norsk domstol som verneting. I tillegg har Medlemmet en tilleggsdekning i Sverige og Danmark. Se egne vilkår for Sverige her, og Danmark her.

 

8 HVILKE RETTSHJELPSBEHOV ER DEKKET

8.1 Hvilke rettshjelpsbehov er dekket

Medlemmet, i egenskap av privatperson, har rett til forebyggende juridisk rådgivning og advokatbistand ved tvist, se punkt 8.4. Bistanden gis innen følgende rettsområder:

Advokatbistand for ovennevnte punkter gis frem til saken er løst ved forlik eller behandlet i de ordinære tvisteløsningsorganer. I tillegg dekkes etterfølgende tvangsfullbyrdelse av pengekrav i saker hvor Medlemmet har fått advokatbistand av Selskapet til å inngå forlik eller få rettskraftig dom, med én utleggsbegjæring (i Skandinavia), samt rettsgebyr knyttet til denne.

8.2 Hvilke rettshjelpsbehov som ikke er dekket

Forsikringen angir uttømmende i punkt 7.1 hvilke rettsområder som er dekket. Punkt 7.1 må leses med presiseringene nedenfor. Forsikringen omfatter ikke:

8.3 Forsikringssum

Medlemmet har krav på advokatbistand for inntil tre millioner per forsikringstilfelle for saker som faller inn under dekningen. Advokatbistanden gjelder både for bistand til rådgivning og tvistehåndtering (samlet). Se punkt 9 om hvilke sakskostnader som dekkes innenfor maksimalgrensen.

8.4 Egenandel

For advokatbistand i tvister påløper en egenandel på kr 3 000. Se nærmere informasjon på www.help.no om Medlem eller Forbund dekker egenandelen.

8.5 Advokatmekling

For de tilfeller der begge parter i en tvist har advokatforsikring/rettshjelpsdekning hos Selskapet og det derfor foreligger interessekonflikt vil HELP kunne foreslå advokatmekling. Dersom begge parter samtykker til dette og saken er egnet for slik mekling vil HELP legge til rette for advokatmekling etter nærmere retningslinjer som presenteres for medlemmene. Dersom meklingen ikke lykkes vil begge parter ha rett til advokathjelp fra advokat etter eget valg i tråd med dekningen definert over.

I foreldretvister etter barneloven hvor Medlemmet har fått advokatbistand fra Selskapet til å ta ut søksmål og slikt søksmål ble behandlet og avsluttet ved domstolen, enten ved rettsforlik, heving av sak, dom eller kjennelse, gjelder en karantenetid på to år fra avgjørelsen er rettskraftig. Etter to år tilbyr Selskapet ytterligere advokatbistand med inntil 10 timer advokatmekling. Slik advokatmekling tilbys dersom

Medlemmet har før det har gått to år rett til juridisk rådgivning i tråd med punkt 7.1. Dersom Medlemmet blir stevnet for retten i karanteneperioden, gjelder ikke begrensningen.

 

9 MEDLEMMETS PLIKTER

Medlemmet plikter å opptre lojalt overfor Selskapet, herunder oversende til Selskapet alle relevante dokumenter vedkommende har tilgang til, og som kan ha betydning for saken og dekningen under denne forsikringen. Videre er det en forutsetning at alle spørsmål fra advokaten besvares ærlig og etter beste evne. Medlemmet skal på eget tiltak straks gi opplysninger om alle forhold som kan ha betydning for saken, og skal stille seg til disposisjon, vise frem eiendom, gjenstander og dokumenter etc. i den grad saken krever det. Medlemmet plikter å informere om andre relevante forsikringsordninger vedkommende måtte være berettiget til.

Medlemmet skal ikke selv ta skritt i saker eller overfor motpart/motpartens advokat uten at dette er avtalt med advokaten.

Dersom Medlemmet over tid unnlater å besvare henvendelser fra advokaten eller på annen måte ikke oppfyller sine plikter i henhold til FAL § 8-1 første ledd og forsikringsvilkårene, vil saken stilles i bero til Medlemmet innhenter og fremlegger nødvendige opplysninger. Selskapet har intet ansvar for eventuelt rettstap for Medlemmet som oppstår som følge av at saken er stilt i bero.

Dersom Medlemmet ikke oppfyller sine plikter i henhold til FAL § 8-1 andre til fjerde ledd og forsikringsvilkårene, kan Medlemmet miste retten til dekning under denne forsikringen.

Henvendelser til Selskapet skjer til:

HELP Forsikring AS
Postboks 1870
0124 Oslo

E-post: post@help.no
Telefon: 22 99 99 99

Av hensyn til reglene om hvitvasking plikter Medlemmet alltid å bekrefte sin identitet til HELP gjennom pålogging på HELP sin "Min Side" eller annen betryggende legitimasjonskontroll. Dersom pålogging ikke skjer vil forsikringssaken bli avsluttet.

 

10 SELSKAPETS PLIKTER OG RETTIGHETER

10.1 Fritt advokatvalg

Ved tvist står Medlemmet fritt til å velge advokat, jf. Forskrift om forsikringsavtaler § 13. Dette vil si at Medlemmet står fritt til å la seg representere av en advokat utpekt av HELP Forsikring AS eller en ekstern advokat etter eget valg.

Ved valg av advokat som ikke er utpekt av HELP Forsikring AS, henvises det til punkt 10.3. Tvist anses oppstått dersom det er fremsatt et krav som er bestridt eller en motpart unnlater å ta stilling til et krav innen rimelig tid.

Juridisk rådgivning omfatter juridisk bistand som ikke er knyttet til tvist, for eksempel utredningsoppdrag, hjelp til å sette opp avtaler og testament m.m. Juridisk rådgivning til Medlemmet ytes av ansatte advokater i HELP Forsikring AS og omfattes ikke av avtalens bestemmelser om fritt advokatvalg. I tilfeller av interessekonflikt kan Medlemmet ha rett til å bruke advokat etter eget valg også ved juridisk rådgivning, se Forskrift om forsikringsavtaler § 13.

10.2 Ved bruk av advokat utpekt av HELP Forsikring AS

Forsikringen dekker advokatbistand så langt saken er omfattet av forsikringsvilkårene. Medlemmet skal gi HELP Forsikring AS redegjørelse for faktum og bevis slik at HELP Forsikring AS får tilstrekkelig grunnlag til å avgjøre dekningsspørsmålet, jf. punkt 7. HELP Forsikring AS kan gjøre en ny vurdering av dekningsspørsmålet dersom det faktiske eller rettslige grunnlaget for kravet endres. HELP forsikring AS kan avslå dekning av advokatbistand dersom advokaten vurderer det slik at kravet ikke vil føre frem. Advokaten avgjør til enhver tid hvilke skritt som skal tas i saken, herunder om og eventuelt når saken skal bringes inn for domstolene. Advokaten avgjør om og når saksbehandlingen skal avsluttes.

Etter innmelding av sak vil Medlemmet bli kontaktet av en advokat som har særskilt kompetanse på rettsområdet som saken gjelder, og som vil være ansvarlig for å følge opp saken videre.

HELP Forsikring AS har rett til å holde motparten ansvarlig for sakskostnadene. Slik erstatning tilfaller HELP Forsikring AS og HELP Forsikring AS kan kreve sakskostnadene betalt direkte til seg fra motparten. Eventuell erstatning for kostnader med sakkyndige og vitner refunderes Medlemmet.

HELP Forsikring AS dekker inntil tre millioner kroner per forsikringstilfelle. Innenfor denne maksimalgrensen dekkes Medlemmets rimelige og nødvendige advokatbistand i saken. Eventuelle kostnader med sakkyndige og vitner dekkes ikke. Advokatmekling dekkes som bestemt i punkt 7.5. Advokatbistanden- og meklingen dekkes med en timesats begrenset oppover til den offentlige salærsatsen (jf. Salærforskriften § 2).

I saker der Medlemmet begjærer konkurs eller offentlig skifte av felleseiebo eller dødsbo, dekkes ikke rettsgebyrer eller forskudd til dekning av boomkostninger av forsikringen.

I de tilfeller der saken håndteres av advokat utpekt av HELP Forsikring AS, dekkes idømte sakskostnader etter tvistelovens regler og rettsgebyrer ved prosess, så langt den samlede dekningen ikke overstiger maksimalgrensen på tre millioner kroner per forsikringstilfelle.

10.3 Ved bruk av ekstern advokat etter Medlemmets valg

Punkt 10.1 angir når Medlemmet har rett til å bruke ekstern advokat etter eget valg. Hvis Medlemmet vil bruke advokat utenfor HELP Forsikring AS, gis HELP Forsikring AS beskjed om dette straks, om mulig ved registrering av saken, se punkt 5.

Forsikringen dekker advokatbistand så langt saken er omfattet av forsikringsvilkårene, jf. punkt 7. Medlemmet skal gi HELP Forsikring AS redegjørelse for faktum når tvist er oppstått slik at HELP Forsikring AS får tilstrekkelig grunnlag til å avgjøre dekningsspørsmålet, jf. punkt 7. HELP forsikring AS kan avslå dekning av advokatbistand dersom Selskapet vurderer det slik at kravet ikke vil føre frem.

HELP Forsikring AS dekker inntil tre millioner kroner per forsikringstilfelle. Innenfor denne maksimalgrensen dekkes Medlemmets rimelige og nødvendige advokatkostnader i saken. Advokatmekling dekkes som bestemt i punkt 7.5. Advokatbistanden og -meklingen dekkes med en timesats begrenset oppover til den offentlige salærsatsen (jf. Salærforskriften § 2). Eventuelle kostnader med sakkyndige og vitner dekkes ikke. Kostnader som følge av advokatbytte, dekkes som utgangspunkt ikke, men dekkes likevel der advokatbytte er nødvendig for å få en forsvarlig behandling av saken. Ved uenighet mellom HELP Forsikring AS og Medlemmet om hva som er rimelige og nødvendige kostnader, kan Medlemmet eller advokaten velge å bringe spørsmålet inn for nemndsbehandling eller be Finansklagenemnda avgjøre spørsmålet, se punkt 10.

For tvister som er brakt inn i rettsapparatet, plikter Medlemmet etter anmodning fra HELP Forsikring AS, å begjære at retten fastsetter advokatens godtgjørelse i medhold av tvisteloven § 3-8. HELP Forsikring AS svarer ikke for advokatkostnader som overstiger godtgjørelse fastsatt av retten. Idømte sakskostnader etter tvistelovens regler og rettsgebyrer ved prosess dekkes ikke når Medlemmet har valgt advokat selv.

HELP Forsikring AS har rett til å kreve at Medlemmet holder motparten ansvarlig for sakskostnadene. Slik erstatning tilfaller HELP Forsikring AS som kan kreve sakskostnadene betalt til seg. Det gjelder likevel ikke eventuell erstatning for kostnader med sakkyndige og vitner.

Det er en forutsetning for dekning av kostnader til advokat etter eget valg, at HELP Forsikring AS mottar spesifiserte timelister og oppgave over evt. øvrige sakskostnader knyttet til oppdraget. Slik timeliste må være mottatt senest en måned etter oppdragets slutt. Ved tvist i rettsapparatet må slik timeliste under enhver omstendighet være mottatt av HELP Forsikring AS senest en uke etter forkynnelse av sakens avgjørelse i den enkelte instans, eller senest en uke etter saken er endelig avsluttet dersom forkynnelse er frafalt.

I saker der Medlemmet begjærer konkurs eller offentlig skifte av felleseiebo eller dødsbo, dekkes ikke rettsgebyrer eller forskudd til dekning av boomkostninger av forsikringen.

Begrensningene ved bruk av advokat etter Medlemmets valg gjelder også dersom Medlemmet velger å få advokat utpekt av Selskapet etter at det er tatt rettslige skritt.

 

11 NEMNDSBEHANDLING

Dersom Medlemmet er uenig i en avgjørelse om å avslutte saksbehandlingen eller ikke forfølge kravet videre, kan vedkommende kreve at avgjørelsen overprøves av Selskapets uavhengige nemnd. Nemnden består av fire personer, hvorav minst ett medlem skal ha bakgrunn fra forbrukerorganisasjon eller fra offentlig virksomhet som arbeider med forbrukersaker, og minst ett medlem skal ha juridisk kompetanse. Ett av medlemmene i nemnden skal oppnevnes av LO Norge, og ett av Forbundet. Nemndsbehandling skjer uten kostnad for klageren. Klagen fremsettes per post eller elektronisk til:

HELP Forsikring AS
Postboks 1870
0124 Oslo

E-post: klagenemnden@help.no

Nemnden avgjør om saksbehandlingen skal fortsette for Selskapets regning eller avsluttes. Medlemmet skal orienteres om utfallet av nemndens behandling. Nemndens formann har anledning til å avvise klager som klart ikke vil føre frem.

Dersom Medlemmet etter nemndsbehandling velger å føre saken videre på egenhånd og for egen kostnad, og vinner frem med sin sak, dekkes nødvendige kostnader. Vurderingen gjøres med bakgrunn i tvistelovens regler om fastsettelse av sakskostnader.

Medlemmet kan også velge å legge frem saken for Finansklagenemnda. Klagebehandling skjer uten kostnad for klageren. Klage fremsettes elektronisk via klageskjema på www.finansklagenemnda.no. Finansklagenemnda kan også kontaktes på telefon 23 13 19 60.

 

12 PERSONVERN

HELP sin personvernerklæring finnes på www.help.no.

Alle opplysninger Selskapet mottar i forbindelse med sitt arbeid behandles fortrolig og er basert på reglene om advokaters taushetsplikt. Det vil være behov for å kommunisere opplysninger Medlemmet gir Selskapet til andre, for eksempel ved bruk av sakkyndige og annen nødvendig kommunikasjon for å ivareta Medlemmets interesser. Selskapet legger til grunn at det har Medlemmets tillatelse til å gi opplysninger som nevnt. Selskapet har rett til å opplyse om et potensielt eller eksisterende klientforhold for å forklare interessekonflikter.

For det tilfellet at egenandelen skal betales av Forbundet vil HELP etter forespørsel oversende beskjed til Forbundet om at medlemmet har benyttet forsikringen. Det vil ikke bli opplyst om verken sakstype eller art av rådgivning. Forbundet kan foreta kontroll ved henvendelse til HELP.

 

13 BAKGRUNNSRETT

Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår, samt bestemmelsene som følger av Lov av 16. juni 1989 nr 69 om forsikringsavtaler (Forsikringsavtaleloven) og øvrig lovverk.