Hopp til innhold
Min side

Forsikringsvilkår Forbrukerkjøpsforsikring

Forsikringsvilkår av 1. januar 2018

1. Alminnelige vilkår

1.1 Hvem er dekket av forsikringen

Forsikringen gjelder for den som er nevnt i forsikringsbeviset og dennes husstand, heretter kalt Sikrede. Med husstand menes inntil to voksne som lever sammen i ekteskap eller ekteskapslignende forhold, og deres helt eller delvis hjemmeboende barn under 20 år. I tilfelle tvist eller interessemotsetning mellom husstandsmedlemmer, gjelder forsikringen kun til fordel for den som er nevnt i forsikringsbeviset.

1.2 Forsikringsperiode

Forsikringen tegnes for ett år av gangen, og gjelder i tidsperioden som fremkommer i forsikringsbeviset.

1.3 Tidspunkt for rettshjelpsbehov

Forsikringen dekker Sikredes behov for nødvendig advokatbistand, såfremt rettshjelpbehovet advokatbistanden skal avhjelpe oppsto i forsikringsperioden. Det er en forutsetning for dekning at de forhold og/eller opplysninger som rettshjelpbehovet/saken bygger på, først kom til Sikredes kjennskap i forsikringsperioden.

1.4 Melding om skade

Sikrede må melde skaden/rettshjelpbehovet til HELP Forsikring (heretter kalt Selskapet) uten ugrunnet opphold. Dersom Selskapet ikke har fått melding om skaden/rettshjelpbehovet innen ett år etter at de forhold og/eller opplysninger som rettshjelpbehovet/saken bygger på ble kjent for Sikrede, mistes retten til dekning.

1.5 Norsk verneting

Forsikringen gjelder bare saker som reguleres av norsk rett, og som har norske domstoler som verneting.

1.6 Forsikringen gjelder ikke

2. Juridisk rådgivning

Sikrede, i egenskap av privatperson, har rett til inntil 15 timer juridisk rådgivning per år fra Selskapets advokater innen kjøp av varer og tjenester.

2.1 Fellesbestemmelser for varer og tjenester

Forsikringen gjelder for kjøp av nye varer og tjenester som er kjøpt av Sikrede som privatperson til privat bruk, fra næringsdrivende ved fast utsalgssted i Norge eller norsk nettbutikk i forsikringsperioden som er angitt i forsikringsbeviset. Forsikringen dekker juridisk bistand fra Selskapets advokater ved forsinkelse/mangel ved varen/tjenesten. Kjøpesummen for den enkelte vare eller tjeneste må utgjøre minst kr 3.000 for å være dekket av forsikringen.

2.2 Varekjøp som dekkes av forsikringen

Kjøp av nye møbler, klær, elektriske artikler, biler og andre nye gjenstander som omfattes av lov om forbrukerkjøp av 21.6.2002. Forsikringen gjelder også ved kjøp av brukt bil, båt eller motorsykkel, dersom det ved kjøpet er inngått skriftlig kjøpekontrakt der tilstanden er beskrevet.

2.3 Tjenester som dekkes av forsikringen

Tjenester innen reiser/hotell/restaurant, levering av tv-signaler/telefoni/bredbånd, strøm, banktjenester, leie av bil/båt/maskiner, reparasjon/service på bil/båt/maskiner, flyttebyrå/renhold i forbindelse med flytting, alarm-/sikkerhets-/vakttjenester, treningsstudio, veterinær/kennel, renseri/vask av klær, fotograf, urmaker, gullsmed, frisør og transport av varer.

2.4 Kjøp som ikke dekkes

Forsikringen dekker ikke auksjonskjøp eller kjøp av andre brukte varer enn bil, båt eller motorsykkel. Forsikringen gjelder ikke for andre tjenester enn de som er angitt under punkt 2.3. 

3. Advokatbistand ved tvist

Selskapets advokater gir bistand i tvister der Sikrede er part i egenskap av privatperson. Dette gjelder med de samme bestemmelser som i pkt. 2.

Det er oppstått tvist dersom et krav er bestridt, eller en part unnlater å ta stilling til kravet innen rimelig tid.

3.1 Egenandel

For bistand i tvister må Sikrede forskuddsvis betale en egenandel på kr 4.000.

4. Sikredes plikter

Dersom det foreligger en forsinkelse eller varen/tjenesten ikke blir levert i den stand som følger av avtale og lovgivning, skal Sikrede uten ugrunnet opphold kontakte selger/tjenesteyter, eventuelt tidligere omsetnings- eller produksjonsledd og reklamere på forholdet. Dersom det reklameres muntlig, plikter Sikrede å notere tidspunkt for henvendelsen samt navn på den person som har mottatt reklamasjonen. Ved skriftlig reklamasjon beholdes kopi av reklamasjonsbrevet. Dersom partene ikke kommer til enighet kan Sikrede legge saken frem for Selskapet sammen med kopi av reklamasjonsbrevet eller opplysninger om tidspunkt for reklamasjonen og annen relevant informasjon.

Sikrede må melde skaden/rettshjelpsbehovet til Selskapet uten ugrunnet opphold. Dersom Selskapet ikke har fått melding om skaden/rettshjelpsbehovet innen ett år etter at de forhold og/eller opplysninger som saken bygger på ble kjent for Sikrede, mistes retten til dekning.

Sikrede plikter å ta vare på garantibevis og/eller kvittering for kjøpet og forevise dette for Selskapet. Dersom Sikrede ikke kan legge frem garantibevis og/eller kvittering kan Sikrede miste retten til å få sin sak behandlet av Selskapet. Sikrede skal for egen kostnad levere den gjenstand som klagesaken angår til sakkyndig for vurdering dersom Selskapet ber om det. Så lenge Selskapet håndterer saken, skal Sikrede ikke selv ta skritt i saken uten etter uttrykkelig avtale med Selskapet.

Sikrede er forpliktet til å informere Selskapet om eventuelle andre forsikringer som dekker rettshjelpsbehovet/skaden. Forsikringen dekker ikke rettshjelpsbehov/skader som er dekket av en annen forsikring. Er det i den andre forsikringen bestemt at ansvar eller dekning faller bort eller innskrenkes hvis forsikring for rettshjelpsbehovet er tegnet annetsteds, gjelder denne forsikring.

Dersom Sikrede over tid unnlater å besvare henvendelser fra advokaten eller på annen måte ikke oppfyller
sine plikter i henhold til disse forsikringsvilkårene, kan retten til dekning under denne forsikringen falle helt
eller delvis bort.

5. Selskapets plikter

Selskapet skal ivareta Sikredes rettigheter vedrørende reklamasjon i henhold til avtale og lovgivning. Selskapet skal håndtere hele saksbehandlingen og representere Sikrede overfor selger/tjenesteyter eller tidligere omsetnings- eller produksjonsledd.

Selskapet vurderer Sikredes sak og yter advokatbistand så langt saken er dekket, i saker der Selskapet finner at det er sannsynlig at kravet vil føre frem. Selskapet kan avslutte saken dersom selskapet finner at kravet ikke vil føre frem.

Etter innmelding av sak vil Sikrede bli kontaktet av en advokat som har særskilt kompetanse på rettsområdet som saken gjelder, og som vil være ansvarlig for å følge opp saken videre.

Hvis Sikrede ønsker at saken i stedet skal håndteres av en annen advokat etter Sikredes valg, meldes dette til Selskapet straks, om mulig ved registrering av saken. Sikredes rimelige og nødvendige advokatbistand fra annen advokat etter Sikredes valg, dekkes kun etter uttrykkelig søknad fra Sikrede.

Selskapet svarer ikke for advokatkostnader som overstiger godtgjørelse fastsatt av retten. Der saken ved rettslig tvist i rettsapparatet er håndtert for Sikrede av annen advokat enn Selskapets advokater, plikter Sikrede etter anmodning fra Selskapet, å begjære at retten fastsetter advokatens godtgjørelse i medhold av tvisteloven § 3-8.

Det er en forutsetning for dekning av kostnader til annen advokat enn Selskapets advokater at Selskapet senest én uke etter oppdragets slutt har mottatt spesifisert timeliste og oppgave over evt. øvrige sakskostnader knyttet til oppdraget. Der slik advokat har representert Sikrede ved rettslig tvist i rettsapparatet, må slik timeliste og oppgave over evt. øvrige sakskostnader under enhver omstendighet være mottatt av Selskapet senest én uke etter forkynnelsen av sakens avgjørelse i den enkelte instans.

Selskapet dekker inntil én million kroner per forsikringstilfelle. En tvist hvor flere personer som har advokatforsikring står på samme side, betraktes som et forsikringstilfelle. Dette gjelder også hvis de forhold og/eller opplysninger som rettshjelpsbehovet er begrunnet i gir anledning til flere motparter og/eller tvister. Innenfor maksimalgrensen dekkes sikredes rimelige og nødvendige advokatbistand i saken. Advokatbistanden dekkes med en timesats begrenset oppover til den offentlige salærsatsen (jf. Salærforskriften § 2).

I de tilfeller der saken håndteres av Selskapets advokater eller annen advokat som er utpekt av Selskapet, dekkes i tillegg idømte sakskostnader og rettsgebyrer ved prosess, så langt den samlede dekningen ikke overstiger maksimalgrensen på én million kroner per forsikringstilfelle.

Selskapet svarer ikke for kostnader som er pådratt uten Selskapets forutgående samtykke. Selskapet har rett til å holde motparten ansvarlig for sakskostnadene. Slik erstatning tilfaller Selskapet og Selskapet kan kreve sakskostnadene betalt direkte til seg fra motparten. Selskapet svarer heller ikke for eventuelle kostnader som oppstår ved bytte av advokat.

Alle opplysninger Selskapet mottar i forbindelse med sitt arbeid behandles fortrolig. Det vil likevel være behov for å kommunisere en del av de opplysninger Sikrede gir Selskapet til andre, for eksempel ved bruk av sakkyndige og annen nødvendig kommunikasjon for å ivareta Sikredes interesser. Selskapet legger til grunn at det har Sikredes tillatelse til å gi opplysninger som nevnt. Med mindre annet er avtalt eller forutsatt har Selskapet rett til å opplyse om et potensielt eller allerede eksisterende klientforhold for å forklare interessekonflikter.

6. Nemndsbehandling

Dersom Sikrede er uenig i en avgjørelse om å avslutte saksbehandlingen eller ikke forfølge kravet videre, kan vedkommende kreve at avgjørelsen overprøves av Selskapets uavhengige nemnd. Nemnden består av tre personer, hvorav minst ett medlem skal ha bakgrunn fra forbrukerorganisasjon eller fra offentlig virksomhet som arbeider med forbrukersaker, og minst ett medlem skal ha juridisk kompetanse. Nemndsbehandling skjer uten kostnad for klageren.

Nemnden avgjør om saksbehandlingen skal fortsette for Selskapets regning eller avsluttes. Sikrede skal orienteres om utfallet av nemndens behandling. Nemndens formann har anledning til å avvise klager som klart ikke vil føre frem.

Dersom Sikrede etter nemndbehandling velger å føre saken videre på egenhånd og for egen kostnad, og vinner frem med sin sak, dekkes nødvendige kostnader. Vurderingen gjøres med bakgrunn i tvistelovens regler om fastsettelse av sakskostnader.

Sikrede kan også velge å legge frem saken for Finansklagenemnda, se nærmere informasjon på www.finansklagenemnda.no .

7. Bakgrunnsrett

Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår, samt bestemmelsene som følger av Lov av 16. juni 1989 nr 69 om forsikringsavtaler (Forsikringsavtaleloven) og øvrig lovverk.