Hopp til innhold
Min side

Forsikringsvilkår HELP Advokatforsikring for boligeiere (Boligkjøperforsikring PLUSS)

Forsikringsvilkår av 1. januar 2023

1. Alminnelige vilkår

1.1 Hvem som er dekket av forsikringen

Forsikringen gjelder for den som er nevnt i forsikringsbeviset og dennes husstand (heretter kalt Sikrede). Med husstand menes inntil to voksne som lever sammen i ekteskap eller ekteskapslignende forhold, og deres helt eller delvis hjemmeboende barn under 20 år.

1.2 Forsikringsperiode

Forsikringen gjelder fra tegning av Boligkjøperforsikring PLUSS hos eiendomsmegler i forbindelse med kjøp av bolig. Forsikringsperioden er 12 måneder. Forsikringsavtalen vil deretter fornyes automatisk, jf. FAL § 3-2. Forsikringsperioden fremkommer av forsikringsbeviset.

HELP Forsikring AS (heretter kalt Selskapet) har anledning til å endre forsikringsavtalen, herunder vilkår og premie, i samsvar med FAL § 3-3 ved hvert hovedforfall.

Dersom Sikrede ikke ønsker å fornye forsikringen, må han eller hun varsle HELP Forsikring AS innen forsikringstidens utløp, jf. FAL § 3-4.

Selskapet forbeholder seg retten til å varsle om at forsikringen ikke fornyes etter reglene i FAL § 3-5.

1.3 Rettshjelpsbehovet må ha oppstått i forsikringsperioden

Forsikringen dekker forebyggende juridisk rådgivning som beskrevet i punkt 2, så fremt de forhold og opplysninger som rettshjelpsbehovet bygger på kom til Sikredes kjennskap i forsikringsperioden.

Videre dekker forsikringen tvister som har oppstått i forsikringsperioden, se punkt 2. Tvist anses oppstått dersom det er fremsatt eller mottatt et krav som er bestridt eller en motpart unnlater å ta stilling til et krav innen rimelig tid. Tvisten er ikke dekket dersom tvistegrunnlaget forelå på det tidspunktet Sikrede tegnet forsikring. Med tvistegrunnlaget menes de forhold og opplysninger som danner grunnlag for tvisten.

For rettsområdene nedenfor anses rettshjelpsbehovet ref. første avsnitt/tvistegrunnlag ref. andre avsnitt for oppstått på følgende tidspunkt:

1.4 Melding om skade

Sikrede må melde skaden til Selskapet uten ugrunnet opphold. Dersom Selskapet ikke har fått melding om skaden innen ett år etter at de forhold og/eller opplysninger som saken bygger på ble kjent for Sikrede, mistes retten til dekning, jf. FAL § 8-5. Skaden må uansett meldes innen Sikredes forsikringsperiode, se punkt 1.2.

1.5 Lovvalg og verneting

Forsikringen gjelder bare saker som reguleres av norsk rett, og som har norske domstoler som verneting.

1.6 Forsikringen gjelder ikke

 

2. Dekningsområder

2.1 Juridisk rådgivning og advokatmekling ved tvist

Sikrede har rett til juridisk rådgivning ved opprettelse av formuerettslige avtaler mellom samboere og ektefeller (samboeravtale, ektepakt og testament).

I saker om økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd eller i et ektefelleskifte dekker Selskapet inntil 20 timer advokatmekling mellom partene. Advokatmekling dekkes såfremt vilkårene under punkt 1 er oppfylt, det foreligger en tvist og begge parter samtykker til slik mekling.

Det er oppstått tvist dersom det foreligger uenighet om et krav, eller en motpart unnlater å ta stilling til et krav innen rimelig tid.

2.2 Til og med klagebehandling

Sikrede, i egenskap av privatperson, har rett til forebyggende juridisk rådgivning, samt advokatbistand under dialog og forhandlinger med motpart og ved klage til offentlig klageinstans, innen følgende rettsområder tilknyttet fast eiendoms rettsforhold:

Advokatbistand for de nevnte punkter gis frem til saken er behandlet i sameiet, boligselskapets egne organer eller avsluttet ved vedtak i relevant offentlig klageinstans.

2.3 Til og med domstolsbehandling

Sikrede, i egenskap av privatperson, har også rett til forebyggende juridisk rådgivning, samt advokatbistand under dialog og forhandlinger med motpart og for domstolen, innen følgende rettsområder:

2.4 Unntak

Forsikringen omfatter ikke:

 

3. Dekningsomfang

Sikrede har krav på advokatbistand etter punkt 2 med inntil 10 timer juridisk rådgivning i året. Ved tvist etter punkt 2.1 andre avsnitt dekkes 20 timer advokatmekling.

For saker som er dekket under vilkårene punkt 2.2 eller punkt 2.3 dekkes advokatbistand med inntil to millioner kroner per forsikringstilfelle ved tvist. Det er oppstått tvist dersom det foreligger uenighet om et krav, eller en motpart unnlater å ta stilling til et krav innen rimelig tid. Se bestemmelser i punkt 5, Selskapets plikter og rettigheter, om hvilke sakskostnader som dekkes innenfor maksimalgrensen.

For advokatmekling og advokatbistand i tvister påløper en egenandel på kr. 4. 000.

 

4. Sikredes plikter

Det legges til grunn at Sikrede opptrer lojalt overfor Selskapet, herunder at alle relevante dokumenter vedkommende har tilgang til, og som kan ha betydning for saken og dekningen under denne forsikringen, legges frem for Selskapet og advokaten. Videre er det en forutsetning at alle spørsmål fra advokaten besvares ærlig og etter beste evne. Sikrede skal på eget tiltak straks gi opplysninger om alle forhold som kan ha betydning for saken, og skal stille seg til disposisjon, vise frem eiendom, gjenstander og dokumenter etc. i den grad saken krever det. Sikrede plikter å informere om eventuelle andre relevante forsikringsordninger vedkommende måtte være berettiget til. Sikrede skal ikke selv ta skritt i saker uten at dette er avtalt med advokaten. Se for øvrig punkt 5.

Dersom Sikrede ikke oppfyller sine plikter i henhold til disse forsikringsvilkårene, kan retten til dekning under denne forsikringen falle helt eller delvis bort.

Av hensyn til reglene om hvitvasking plikter Sikrede alltid å bekrefte sin identitet til HELP gjennom pålogging på HELP sin "Min side" eller annen betryggende legitimasjonskontroll. Dersom pålogging ikke skjer vil forsikringssaken bli avsluttet.

 

5. Selskapets rettigheter og plikter

5.1 Fritt advokatvalg

Ved tvist står Sikrede fritt til å velge advokat, jf. Forskrift om forsikringsavtaler § 13. Dette vil si at Sikrede står fritt til å la seg representere av en advokat utpekt av HELP Forsikring AS eller en ekstern advokat etter eget valg.

Ved valg av advokat som ikke er utpekt av HELP Forsikring AS, henvises det til punkt 5.3. Tvist anses oppstått dersom det er fremsatt et krav som er bestridt eller en motpart unnlater å ta stilling til et krav innen rimelig tid.

Juridisk rådgivning omfatter juridisk bistand som ikke er knyttet til tvist, for eksempel utredningsoppdrag, hjelp til å sette opp avtaler og testament m.m. Juridisk rådgivning til Sikrede ytes av ansatte advokater i HELP Forsikring AS og omfattes ikke av avtalens bestemmelser om fritt advokatvalg. I tilfeller av interessekonflikt kan Sikrede ha rett til å bruke advokat etter eget valg også ved juridisk rådgivning, se Forskrift om forsikringsavtaler § 13.

5.2 Ved bruk av advokat utpekt av HELP Forsikring AS

Forsikringen dekker advokatbistand så langt saken er omfattet av forsikringsvilkårene. Sikrede skal gi HELP Forsikring AS redegjørelse for faktum og bevis slik at HELP Forsikring AS får tilstrekkelig grunnlag til å avgjøre dekningsspørsmålet, jf. punkt 2. HELP Forsikring AS kan gjøre en ny vurdering av dekningsspørsmålet dersom det faktiske eller rettslige grunnlaget for kravet endres. HELP Forsikring AS kan avslå dekning av advokatbistand dersom advokaten vurderer det slik at kravet ikke vil føre frem. Advokaten avgjør til enhver tid hvilke skritt som skal tas i saken, herunder om og eventuelt når saken skal bringes inn for domstolene. Advokaten avgjør om og når saksbehandlingen skal avsluttes.

Etter innmelding av sak vil Sikrede bli kontaktet av en advokat som har særskilt kompetanse på rettsområdet som saken gjelder, og som vil være ansvarlig for å følge opp saken videre.

HELP Forsikring AS har rett til å holde motparten ansvarlig for sakskostnadene. Slik erstatning tilfaller HELP Forsikring AS og HELP Forsikring AS kan kreve sakskostnadene betalt direkte til seg fra motparten. Eventuell erstatning for kostnader med sakkyndige og vitner refunderes Sikrede.

HELP Forsikring AS dekker inntil to millioner kroner per forsikringstilfelle, se punkt 3. Innenfor denne maksimalgrensen dekkes Sikredes rimelige og nødvendige advokatbistand i saken. Eventuelle kostnader med sakkyndige og vitner dekkes ikke. Advokatbistanden- og meklingen dekkes med en timesats begrenset oppover til den offentlige salærsatsen (jf. Salærforskriften § 2).

I saker der Sikrede begjærer konkurs eller offentlig skifte av felleseiebo eller dødsbo, dekkes ikke rettsgebyrer eller forskudd til dekning av boomkostninger av forsikringen. I de tilfeller der saken håndteres av advokat utpekt av HELP Forsikring AS, dekkes idømte sakskostnader etter tvistelovens regler og rettsgebyrer ved prosess, så langt den samlede dekningen ikke overstiger maksimalgrensen på to millioner kroner per forsikringstilfelle, se punkt 3.

5.3 Ved bruk av ekstern advokat etter Sikredes valg

Punkt 5.1 angir når Sikrede har rett til å bruke ekstern advokat etter eget valg. Hvis Sikrede vil bruke advokat utenfor HELP Forsikring AS, gis HELP Forsikring AS beskjed om dette straks, om mulig ved registrering av saken, se punkt 5.

Forsikringen dekker advokatbistand så langt saken er omfattet av forsikringsvilkårene, jf. punkt 7. Medlemmet skal gi HELP Forsikring AS redegjørelse for faktum når tvist er oppstått slik at HELP Forsikring AS får tilstrekkelig grunnlag til å avgjøre dekningsspørsmålet, jf. punkt 7. HELP Forsikring AS kan avslå dekning av advokatbistand dersom Selskapet vurderer det slik at kravet ikke vil føre frem.

HELP Forsikring AS dekker inntil to millioner kroner per forsikringstilfelle, se punkt 3. Innenfor denne maksimalgrensen dekkes Sikredes rimelige og nødvendige advokatkostnader i saken. Advokatmekling dekkes som bestemt i punkt 2. Advokatbistanden og -meklingen dekkes med en timesats begrenset oppover til den offentlige salærsatsen (jf. Salærforskriften § 2). Eventuelle kostnader med sakkyndige og vitner dekkes ikke. Kostnader som følge av advokatbytte, dekkes som utgangspunkt ikke, men dekkes likevel der advokatbytte er nødvendig for å få en forsvarlig behandling av saken. Ved uenighet mellom HELP Forsikring AS og Sikrede om hva som er rimelige og nødvendige kostnader, kan Sikrede eller advokaten velge å bringe spørsmålet inn for nemndsbehandling eller be Finansklagenemnda avgjøre spørsmålet, se punkt 7.

For tvister som er brakt inn i rettsapparatet, plikter Sikrede etter anmodning fra HELP Forsikring AS, å begjære at retten fastsetter advokatens godtgjørelse i medhold av tvisteloven § 3-8. HELP Forsikring AS svarer ikke for advokatkostnader som overstiger godtgjørelse fastsatt av retten. Idømte sakskostnader etter tvistelovens regler og rettsgebyrer ved prosess dekkes ikke når Sikrede har valgt advokat selv.

HELP Forsikring AS har rett til å kreve at Sikrede holder motparten ansvarlig for sakskostnadene. Slik erstatning tilfaller HELP Forsikring AS, som kan kreve sakskostnadene betalt til seg. Det gjelder likevel ikke eventuell erstatning for kostnader med sakkyndige og vitner.

Det er en forutsetning for dekning av kostnader til advokat etter eget valg, at HELP Forsikring AS mottar spesifiserte timelister og oppgave over evt. øvrige sakskostnader knyttet til oppdraget. Slik timeliste må være mottatt senest en måned etter oppdragets slutt. Ved tvist i rettsapparatet må slik timeliste under enhver omstendighet være mottatt av HELP Forsikring AS senest en uke etter forkynnelse av sakens avgjørelse i den enkelte instans, eller senest en uke etter saken er endelig avsluttet dersom forkynnelse er frafalt.

I saker der Sikrede begjærer konkurs eller offentlig skifte av felleseiebo eller dødsbo, dekkes ikke rettsgebyrer eller forskudd til dekning av boomkostninger av forsikringen.

Begrensningene ved bruk av advokat etter Sikrede valg gjelder også dersom Sikrede velger å få advokat utpekt av Selskapet etter at det er tatt rettslige skritt.

 

6. Personvern – elektronisk kommunikasjon

Alle opplysninger Selskapet mottar i forbindelse med sitt arbeid behandles fortrolig og er basert på reglene om advokaters taushetsplikt. For øvrig vises det til HELPs personvernerklæring (www.help.no). Det vil likevel være behov for å kommunisere til andre en del av de opplysninger Sikrede gir Selskapet, for eksempel ved bruk av sakkyndige, og i annen nødvendig kommunikasjon for å ivareta Sikredes interesser. Selskapet legger til grunn at det har Sikredes tillatelse til å gi opplysninger som nevnt. Med mindre annet er avtalt eller forutsatt, har Selskapet rett til å opplyse om et potensielt eller allerede eksisterende klientforhold for å forklare interesse- konflikter. Sikrede samtykker til at Selskapet kan dele opplysninger som er nødvendige for å administrere forsikringsavtalen.

Sikrede samtykker ved inngåelsen av forsikringsavtalen til at all kommunikasjon kan skje elektronisk.

 

7. Klage- og nemndsbehandling

7.1 Selskapets klagenemnd

Dersom Sikrede er uenig i en avgjørelse om å avslutte saksbehandlingen eller ikke forfølge kravet videre, kan vedkommende kreve at avgjørelsen overprøves av Selskapets uavhengige nemnd. Klagen kan sendes på e-post til:

Nemnden består av tre personer, hvorav minst ett medlem skal ha bakgrunn fra forbrukerorganisasjon eller fra offentlig virksomhet som arbeider med forbrukersaker, og minst ett medlem skal ha juridisk kompetanse. Nemndsbehandling skjer uten kostnad for klageren.

Nemnden avgjør om saksbehandlingen skal fortsette for Selskapets regning eller avsluttes. Sikrede skal orienteres om utfallet av nemndens behandling. Nemndens formann har anledning til å avvise klager som klart ikke vil føre frem.

Dersom Sikrede etter nemndsbehandling velger å føre saken videre på egen hånd og for egen kostnad, og vinner frem med sin sak, dekkes nødvendige kostnader. Vurderingen gjøres med bakgrunn i tvistelovens regler om fastsettelse av sakskostnader.

7.2 Annen klagenemnd

Sikrede kan også kreve å få legge frem saken for Finansklagenemnda, jf. Fal § 20-1. Dette gjelder alle deler av forsikringsavtalen og forsikringsoppgjøret. Klagebehandling skjer uten kostnad for klageren. Klage fremsettes elektronisk via klageskjema på www.finansklagenemnda.no. Finansklagenemnda kan også kontaktes på telefon 23 13 19 60, og sekretariatet har en veiledningsplikt overfor publikum.

 

8. Bakgrunnsrett

Lov av 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler, forsikringsavtaleloven, gjelder for forsikringsavtalen.