Hopp til innhold
Min side

Forsikringsvilkår ID-tyveriforsikring

Forsikringsvilkår av 1. januar 2016

1. Hvem er omfattet av forsikringen

Forsikringen gjelder for den som er nevnt i forsikringsbeviset og for medlemmer av dennes Husstand (heretter kalt Sikrede).

2. Hva dekkes av forsikringen

Forsikringen gir hjelp knyttet til Identitetstyveri slik dette er definert i pkt. 8. Selskapet gir hjelp til forebygging og juridisk bistand hvis Identitetstyveri oppstår, se pkt. 2.1 og 2.2 nedenfor. Forsikringen dekker bare der Identitetstyveri rammer Sikrede som privatperson og ikke i egenskap av deltaker i næringsvirksomhet.

2.1 Hjelp til å forebygge identitetstyveri

2.2 Hjelp hvis identitetstyveri oppstår

2.2.1 Juridisk førstehjelp

2.2.2 Konflikter og rettssaker

Forsikringen gir tilgang til advokat og juridisk bistand inntil 1 million kroner ved tvister mot angivelige kreditorer, der det foreligger et tilfelle av identitetstyveri i henhold til definisjonen i pkt. 9. Forsikringen dekker både egne og idømte saksomkostninger. Rettsgebyr dekkes ikke. Selskapet svarer ikke for kostnader som er pådratt uten Selskapets forutgående samtykke.

2.2.3 Egenandel

For ytelse etter punkt 2.2.2 betales egenandel på kr 4 000.

3. Når gjelder forsikringen

Forsikringen gjelder identitetstyveri som er oppstått og konstatert i forsikringsperioden. Perioden fremkommer av forsikringsbeviset. Dersom Sikrede hadde grunn til tro at Identitetstyveri var i ferd med å skje ved tegning, gjelder ikke forsikringen for dette tilfellet. Dersom Sikrede ikke melder fra til Selskapet innen ett år etter at han/hun fikk kunnskap om identitetstyveriet, mistes retten til dekning, jf. forsikringsavtaleloven § 8-5.

Forsikringen gjelder bare saker som reguleres av norsk rett, og som har norske domstoler som verneting.

4. Sikredes plikter

Dersom Sikrede oppdager at han/hun er utsatt for identitetstyveri, plikter Sikrede snarest mulig å politianmelde forholdet. Anmeldelsen og bekreftelse på mottatt anmeldelse skal sendes Selskapet snarest mulig. Sikrede plikter å fremvise og oppbevare alle saksdokumenter som har eller kan ha betydning for saken samt dekningen under denne forsikringen, besvare alle spørsmål fra Selskapet ærlig og etter beste evne, og på eget tiltak gi opplysninger om alle forhold som har eller kan ha betydning for saken. Sikrede plikter å melde fra til aktuell institusjon/utsteder/foretak straks man oppdager at personlige opplysninger, herunder kort og kredittkortnummer er på avveie.

Dersom Sikrede ikke oppfyller sine plikter i henhold til disse forsikringsvilkårene, kan Sikrede miste retten til dekning under denne forsikringen.

5. Selskapets plikter

Selskapet skal ivareta Sikredes rettigheter og bistå med behandlingen av alle krav som har oppstått som følge av identitetstyveriet. Selskapet avgjør til enhver tid hvilke skritt som skal tas i saken, herunder om saken skal bringes inn for domstolene. Selskapet avgjør om og når saksbehandlingen skal avsluttes. Slik avgjørelse kan treffes når Selskapet finner at følgene av identitetstyveriet er begrenset i rimelig grad.

Etter innmelding av sak vil Sikrede bli kontaktet av en advokat som har særskilt kompetanse på rettsområdet som saken gjelder, og som vil være ansvarlig for å følge opp saken videre.

Hvis Sikrede ønsker at saken i stedet skal håndteres av en annen advokat etter Sikredes valg, meldes dette til Selskapet straks, om mulig ved registrering av saken. Sikredes rimelige og nødvendige advokatbistand fra annen advokat etter Sikredes valg, dekkes kun etter uttrykkelig søknad fra Sikrede.

Selskapet svarer ikke for advokatkostnader som overstiger godtgjørelse fastsatt av retten. Der saken ved rettslig tvist i rettsapparatet er håndtert for Sikrede av annen advokat enn Selskapets advokater, plikter Sikrede etter anmodning fra Selskapet, å begjære at retten fastsetter advokatens godtgjørelse i medhold av tvisteloven § 3-8.

Det er en forutsetning for dekning av kostnader til annen advokat enn Selskapets advokater at Selskapet senest én uke etter oppdragets slutt har mottatt spesifisert timeliste og oppgave over evt. øvrige sakskostnader knyttet til oppdraget. Der slik advokat har representert Sikrede ved rettslig tvist i rettsapparatet, må slik timeliste og oppgave over evt. øvrige sakskostnader under enhver omstendighet være mottatt av Selskapet senest én uke etter forkynnelsen av sakens avgjørelse i den enkelte instans.

Selskapet dekker inntil én million kroner per forsikringstilfelle. Innenfor denne maksimalgrensen dekkes sikredes rimelige og nødvendige advokatbistand i saken. Advokatbistanden dekkes med en timesats begrenset oppover til den offentlige salærsatsen (jf. Salærforskriften § 2).

I de tilfeller der saken håndteres av Selskapets advokater eller annen advokat som er utpekt av Selskapet, dekkes i tillegg idømte sakskostnader så langt den samlede dekningen ikke overstiger maksimalgrensen på én million kroner per forsikringstilfelle.

Selskapet svarer ikke for kostnader som er pådratt uten Selskapets forutgående samtykke. Selskapet har rett til å holde motparten ansvarlig for sakskostnadene. Selskapet svarer heller ikke for eventuelle kostnader som oppstår ved bytte av advokat. Slik erstatning tilfaller Selskapet og Selskapet kan kreve sakskostnadene betalt direkte til seg fra motparten.

Alle opplysninger Selskapet mottar i forbindelse med sitt arbeid behandles fortrolig. Det vil likevel være behov for å kommunisere en del av de opplysninger Sikrede gir Selskapet til andre, for eksempel ved bruk av sakkyndige og annen nødvendig kommunikasjon for å ivareta Sikredes interesser. Selskapet legger til grunn at det har Sikredes tillatelse til å gi opplysninger som nevnt. Med mindre annet er avtalt eller forutsatt har Selskapet rett til å opplyse om et eksisterende klientforhold for å forklare interessekonflikter.

6. Nemndsbehandling

Dersom Sikrede er uenig i en avgjørelse om å avslutte saksbehandlingen eller ikke forfølge kravet videre, kan vedkommende kreve at avgjørelsen overprøves av Selskapets uavhengige nemnd. Nemnden består av tre personer, hvorav minst ett medlem skal ha bakgrunn fra forbrukerorganisasjon eller fra offentlig virksomhet som arbeider med forbrukersaker, og minst ett medlem skal ha juridisk kompetanse. Nemndsbehandling skjer uten kostnad for klageren.

Nemnden avgjør om saksbehandlingen skal fortsette for Selskapets regning eller avsluttes. Sikrede skal orienteres om utfallet av nemndens behandling. Nemndens formann har anledning til å avvise klager som klart ikke vil føre frem.

Dersom Sikrede etter nemndbehandling velger å føre saken videre på egenhånd og for egen kostnad, og vinner frem med sin sak, dekkes nødvendige kostnader. Vurderingen gjøres med bakgrunn i tvistelovens regler om fastsettelse av sakskostnader.

Sikrede kan også velge å legge frem saken for Finansklagenemnda, se nærmere informasjon på www.finansklagenemnda.no.

7. Definisjoner

Identitetstyveri: Alle situasjoner hvor en person uberettiget og med vinnings hensikt bruker Sikredes identitet til å åpne en bankkonto, søke om kredittkort eller lån, søke om legitimasjon eller registrere telefon- eller andre abonnement i Sikredes navn.

Selskapet: HELP Forsikring AS

Husstand: Inntil to voksne som lever sammen i ekteskap eller ekteskapslignende forhold, samt hjemmeboende barn under 20 år.

8. Bakgrunnsrett

Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår, samt bestemmelsene som følger av Lov av 16. juni 1989 nr 69 om forsikringsavtaler (Forsikringsavtaleloven) og øvrig lovverk.