Hopp til innhold
Min side

Forsikringsvilkår WebHELP

Forsikring mot ulovlig og krenkende nettpublisering

Forsikringsvilkår av 1. juni 2020

1. Hvem er omfattet av forsikringen

Forsikringen gjelder for den som er nevnt i forsikringsbeviset og for medlemmer av dennes Husstand (heretter kalt Sikrede).

2. Forsikringsperiode og forsikringsbevis

Forsikringsperioden er 12 måneder. Forsikringsavtalen vil deretter fornyes automatisk, jf. Forsikringsavtaleloven (FAL) § 3-2. Forsikringsperioden fremgår av forsikringsbeviset. Dersom Sikrede ikke ønsker at forsikringen fornyes, må Sikrede varsle selskapet innen forsikringstiden utløp, jf. FAL § 3-4.

Selskapet har anledning til å endre forsikringsavtalen, herunder vilkår og premie, i samsvar med FAL § 3-3 ved hvert hovedforfall.

Selskapet forbeholder seg retten til å varsle om at forsikringen ikke fornyes etter reglene i FAL § 3-5.

3. Hva dekkes av forsikringen

Forsikringen gir juridisk hjelp knyttet til tilfeller der Sikrede blir utsatt for krenkende nettpubliseringer slik dette er definert i punkt 8. Selskapet gir hjelp til forebygging og juridisk bistand hvis en krenkende nettpublisering oppstår, se punkt 3.1 og 3.2 nedenfor.

Forsikringen dekker bare advokatbistand der Sikrede er rammet som privatperson og ikke i egenskap av deltaker i næringsvirksomhet.

Forsikringen gjelder nettpubliseringer på norsk, svensk, dansk eller engelsk språk.


3.1 Dekningsområder

Sikrede, i egenskap av privatperson, har rett til juridisk rådgivning, samt advokatbistand under dialog og forhandlinger med motpart og for domstolen, i de tilfeller det er rettslig grunnlag for det, knyttet til følgende punkter:

• Krenkende nettpublisering, avgrenset til:
o Før publiseringen:
- Forebygge krenkelser på nettet, herunder personvernregler knyttet til bruk av sosiale medier
o Etter publiseringen:
- Politianmeldelse av lovstridig publisering på internett
- Veiledning og bistand for sletting/avindeksering av publisert informasjon/bilde, herunder dialog med part som har lagt ut informasjonen

Dette gjelder med unntak av:

• Krav om økonomisk tap
• Krav om oppreisning
• Teknisk bistand til sletting av innhold på nettet
• Privat straffesak
• Varemerke-, design- og patentrettigheter

Advokatbistand for de nevnte punkter gis frem til saken er løst ved forlik eller behandlet i de ordinære tvisteløsningsorganer.

3.2 Dekningsomfang

Sikrede har krav på advokatbistand etter punkt 3.1 med inntil 30 timer juridisk rådgivning per sak. Ved tvist dekkes inntil 100 000 kroner per forsikringstilfelle etter punkt 3.1. Se bestemmelser i punkt 5 om hvilke sakskostnader som dekkes innenfor maksimalgrensen.

Det er oppstått tvist dersom det foreligger uenighet om et krav, eller en motpart unnlater å ta stilling til et krav innen rimelig tid.

4. Når gjelder forsikringen

Forsikringen gjelder krenkende publiseringer på internett som er oppstått og konstatert i forsikringsperioden. Perioden fremkommer av forsikringsbeviset. Dersom Sikrede hadde grunn til tro at en publisering var i ferd med å skje ved tegning, gjelder ikke forsikringen for dette tilfellet. Dersom Sikrede ikke melder fra til Selskapet innen ett år etter at han/hun fikk kunnskap om publiseringen, mistes retten til dekning, jf. forsikringsavtaleloven § 8-5.

Forsikringen gjelder bare saker som reguleres av norsk rett, og som har norske domstoler som verneting.

5. Sikredes plikter

Sikrede melder krav under forsikringen til:

HELP Forsikring AS
Postboks 1870
0124 Oslo

E-post: post@help.no
Telefon: 22 99 99 99

Dersom Sikrede oppdager at han/hun er utsatt for en krenkende nettpublisering, plikter Sikrede snarest mulig å politianmelde forholdet. Anmeldelsen og bekreftelse på mottatt anmeldelse skal sendes Selskapet snarest mulig. Alternativt kan Sikrede kontakte Selskapet for å få advokatbistand til å politianmelde forholdet.

Sikrede plikter å fremvise og oppbevare alle saksdokumenter som har eller kan ha betydning for saken samt dekningen under denne forsikringen, besvare alle spørsmål fra Selskapet ærlig og etter beste evne, og på eget tiltak gi opplysninger om alle forhold som har eller kan ha betydning for saken. Sikrede plikter å melde fra til aktuell institusjon/utsteder/foretak/nettsted straks man oppdager at personlige opplysninger, herunder kort og kredittkortnummer er på avveie.

Dersom Sikrede over tid unnlater å besvare henvendelser fra advokaten eller på annen måte ikke oppfyller sine plikter i henhold til disse forsikringsvilkårene, kan retten til dekning under denne forsikringen falle helt eller delvis bort.

6. Selskapets plikter

Selskapet skal ivareta Sikredes rettigheter og bistå med behandlingen av alle krav som har oppstått som følge av krenkelsen. Selskapet avgjør til enhver tid hvilke skritt som skal tas i saken, herunder om saken skal bringes inn for domstolene. Selskapet avgjør om og når saksbehandlingen skal avsluttes. Slik avgjørelse kan treffes når Selskapet finner at følgene av krenkelsen er begrenset i rimelig grad.

Etter innmelding av sak vil Sikrede bli kontaktet av en advokat som har særskilt kompetanse på rettsområdet som saken gjelder, og som vil være ansvarlig for å følge opp saken videre.

Hvis Sikrede ønsker at saken i stedet skal håndteres av en annen advokat etter Sikredes valg, meldes dette til Selskapet straks, om mulig ved registrering av saken. Sikredes rimelige og nødvendige advokatbistand fra annen advokat etter Sikredes valg, dekkes kun etter forespørsel fra Sikrede.

Selskapet svarer ikke for advokatkostnader som overstiger godtgjørelse fastsatt av retten. Der saken ved rettslig tvist i rettsapparatet er håndtert for Sikrede av annen advokat enn Selskapets advokater, plikter Sikrede etter anmodning fra Selskapet, å begjære at retten fastsetter advokatens godtgjørelse i medhold av tvisteloven § 3-8.

Det er en forutsetning for dekning av kostnader til annen advokat enn Selskapets advokater at Selskapet senest én uke etter oppdragets slutt har mottatt spesifisert timeliste og oppgave over evt. øvrige sakskostnader knyttet til oppdraget. Der slik advokat har representert Sikrede ved rettslig tvist i rettsapparatet, må slik timeliste og oppgave over evt. øvrige sakskostnader under enhver omstendighet være mottatt av Selskapet senest én uke etter forkynnelsen av sakens avgjørelse i den enkelte instans.

Selskapet dekker inntil 100 000 kroner per forsikringstilfelle. Innenfor denne maksimalgrensen dekkes sikredes rimelige og nødvendige advokatbistand i saken. Advokatbistanden dekkes med en timesats begrenset oppover til den offentlige salærsatsen (jf. Salærforskriften § 2).

I de tilfeller der saken håndteres av Selskapets advokater eller annen advokat som er utpekt av Selskapet, dekkes i tillegg idømte sakskostnader så langt den samlede dekningen ikke overstiger maksimalgrensen på 100 000 kroner per forsikringstilfelle.

Selskapet svarer ikke for kostnader som er pådratt uten Selskapets forutgående samtykke. Selskapet har rett til å holde motparten ansvarlig for sakskostnadene. Selskapet svarer heller ikke for eventuelle kostnader som oppstår ved bytte av advokat. Slik erstatning tilfaller Selskapet og Selskapet kan kreve sakskostnadene betalt direkte til seg fra motparten.

7. Personvern – Elektronisk kommunikasjon

Alle opplysninger Selskapet mottar i forbindelse med sitt arbeid behandles fortrolig og er basert på reglene om advokaters taushetsplikt. For øvrig vises det til HELP sin personvernerklæring (www.help.no). Det vil likevel være behov for å kommunisere en del av de opplysninger Sikrede gir Selskapet til andre, for eksempel ved bruk av sakkyndige og annen nødvendig kommunikasjon for å ivareta Sikredes interesser. Selskapet legger til grunn at det har Sikredes tillatelse til å gi opplysninger som nevnt. Med mindre annet er avtalt eller forutsatt har Selskapet rett til å opplyse om et potensielt eller allerede eksisterende klientforhold for å forklare interessekonflikter.

Sikrede samtykker ved inngåelsen av forsikringsavtalen til at all kommunikasjon kan skje elektronisk.

8. Nemndsbehandling

Dersom Sikrede er uenig i en avgjørelse om å avslutte saksbehandlingen eller ikke forfølge kravet videre, kan vedkommende kreve at avgjørelsen overprøves av Selskapets uavhengige nemnd. Nemnden består av tre personer. Nemndsbehandling skjer uten kostnad for klageren. Klagen fremsettes per post eller elektronisk til:

HELP Forsikring AS
Postboks 1870
0124 Oslo

E-post: klagenemnden@help.no
Telefon: 22 99 99 99

Nemnden avgjør om saksbehandlingen skal fortsette for Selskapets regning eller avsluttes. Sikrede skal orienteres om utfallet av nemndens behandling. Nemndens leder har anledning til å avvise klager som klart ikke vil føre frem.

Dersom Sikrede etter nemndsbehandling velger å føre saken videre på egenhånd og for egen kostnad, og vinner frem med sin sak, dekkes nødvendige kostnader. Vurderingen gjøres med bakgrunn i tvistelovens regler om fastsettelse av sakskostnader.

Sikrede kan også velge å legge frem saken for Finansklagenemnda. Klagebehandling skjer uten kostnad for klageren. Klage fremsettes elektronisk via klageskjema på www.finansklagenemnda.no. Finansklagenemnda kan også kontaktes på telefon 23 13 19 60.

9. Definisjoner

Krenkende nettpublisering: Krenkende og lovstridig informasjon, herunder ytringer, som er publisert om Medlemmet i åpne og fritt tilgjengelige kilder på Internett. Krenkende og lovstridige bilder av Medlemmet som er delt i åpne og lukkede kilder uten Medlemmets samtykke.
Krenkende: Informasjon på internett som for eksempel er lagt ut uten nødvendig tillatelse, den er truende, trakasserende, gjentakende og likner mobbing, og er ulovlig etter regler om personvern og/eller vern om privatlivet

Åpne og fritt tilgjengelige kilder: Nettsider, forum, blogger, medier osv. som er åpne eller tilnærmet åpne for allmenheten. Tilgang til kilden er ikke begrenset til en krets personer, krever ikke medlemskap, tilhørighet, eller stiller andre kriterier for tilgang, som allmenheten generelt ikke kan oppfylle/etterkomme.
Selskapet: HELP Forsikring AS

Husstand: Inntil to voksne som lever sammen i ekteskap eller ekteskapslignende forhold, samt hjemmeboende barn under 20 år. Hjemmeboende barn er barn med bostedsadresse hos Sikrede.

10. Bakgrunnsrett

Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår, samt bestemmelsene som følger av Lov av 16. juni 1989 nr 69 om forsikringsavtaler (Forsikringsavtaleloven) og øvrig lovverk.