Hopp til innhold
Min side

Når du ikke kan betale husleia

Koronautbruddet har mange konsekvenser. Et stort antall privatpersoner vil få redusert inntekten sin hver måned. For noen faller den helt bort. Hva bør de som leier bolig gjøre når det blir vanskelig å betale husleia?

Innhold:

Anchor tag: 1

Må man betale?

Husleieloven inneholder en bestemmelse som sier at forfall utsettes så lenge betalingen hindres av stans i samferdselen eller betalingsformidlingen eller annet forhold utenfor leierens kontroll og som leieren ikke kan overvinne. Dette betyr at leietaker ikke kan forventes å betale hvis det er vanskelig å få betalt fordi betalingsformidlingen ikke fungerer. Men i disse koronatider er ikke denne situasjonen veldig aktuell. Dessverre er det grunn til å understreke at økonomiske vanskeligheter – om de er aldri så plutselige og uforutsette – alltid anses å ligge innenfor det leieren kan kontrollere. Dårligere økonomiske tider er altså ikke en akseptabel grunn for ikke å betale husleia.

Men hvis leietakeren rammes av alvorlig sykdom som gjør han bevisstløs eller ute av stand til å handle, så kan det medføre at forfallstidspunktet for leien må flyttes på. Sen betaling vil da ikke være brudd på avtalen.

 

Anchor tag: 2

Hva er konsekvensen ved ikke å betale?

Hvis leien ikke blir betalt til avtalt forfall, vil det kunne få alvorlige konsekvenser for leietaker.

 

Oppsigelse

Utleier kan sende en oppsigelse som innebærer at man i tillegg til å betale skyldig leie må flytte ved utløp av oppsigelsestiden.

 

Heving

Dersom betalingsmisligholdet er vesentlig (normalt mer enn 3. mnd.) kan utleier også kreve at leieforholdet opphører umiddelbart. Det kalles å heve avtalen. Da vil ikke leietaker få oppsigelsestiden til å områ seg på.

 

Fravikelse

I mange husleieavtaler er det også avtalt at betalingsmislighold - stort eller lite - skal gi grunnlag for tvangsfravikelse. Det betyr at for sen betaling av husleie gir utleier adgang til å kreve fravikelse direkte hos namsmannen. Ordningen rammer leietaker fort og hardt. Det er derfor satt strenge formkrav og krav om varsling i loven. Denne muligheten kan også stoppes av leietaker ved å betale skyldig leie.

 

Anchor tag: 3

Hva bør leietaker gjøre?

 

Kontakte NAV

Leietaker er ansvarlig for å betale leie selv om man rammes av samfunnskriser. Leietaker må derfor selv sørge for å få utbetalt de midler man kan ha krav på. Leietaker må der holde seg orientert og søke NAV om aktuelle ytelser og stønader. Vær oppmerksom på at det nå gjennomføres nye tiltak kontinuerlig. Det kan derfor være at leietaker nå kan få tilgang til ytelser som man tidligere ikke har vært kvalifisert for.

Leietaker kan også ha krav på sosialstønad. Det kan innebære at NAV gir støtte til konkrete formål. Det gis bostønad til dekning av boutgifter (husleie), dekning av strømstrømutgifter og til depositum. Vilkårene for å kvalifisere seg til slike stønader vil også fort kunne endre seg fordi det vil være lagt flere som får likviditetsproblemer.

Leietakere som kommer i en økonomisk knipe bør derfor ta kontakt med NAV og holde seg løpende orientert på om de kan få hjelp derfra.

 

Kontakte utleier

Det vil ofte være lite gunstig for utleier å bytte leietaker. Når årsaken til betalingsproblemer skyldes forhold som rammer mange så vil det kunne innebære at utleiemarkedet blir vanskeligere. Utleier vil derfor kunne være tjent med å beholde leietaker med forbigående betalingsproblemer. Dersom situasjonen oppstår anbefaler jeg leietaker til å ta kontakte utleier og informere om sitasjonen. Utleier vil som regel være mer løsningsorientert dersom man tar opp problemet tidlig.

Det vil gi det beste grunnlaget for at partene kan bli enige om en ordning som både utleier og leietaker er tjent med.

En ny avtale kan inneholde en eller flere av følgende punkter.

Husk på alle avtaler som leietaker inngår med utleier bør være skriftlige.

 

Anchor tag: 4

Leie et annet sted

Dersom man får dårligere råd vil det være lurt for leietaker å vurdere om det er mulig å bo billigere. Da vil det være et alternativ å si opp leieavtalen og finne seg et nytt og billigere sted å leie.

Med advokatforsikring kan du få hjelp

Lovbok og advokater

Advokatforsikring

Din egen advokat når du trenger hjelp i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Les mer om Advokatforsikring

I 2023 hjalp vi kundene våre med

628

Nabokonflikter

1 179

Husleiesaker

1 045

Husleie-kontrakter

2 038

Annen fast eiendom
Juridisk ordbok