Hopp til innhold
Min side

Koronavirus, samvær og bosted for barn

Koronaviruset fører til en ny hverdag for oss alle. Advokatene i HELP får daglig spørsmål om håndtering av samvær nå i koronakrisen. Vi vil her gjennomgå noen av de mest aktuelle problemstillingene.

Innhold:

Av advokatfullmektig Hege-Marie Larson & fagansvarlig advokat Solveig Wangensten Johnsrud

 

Anchor tag: 1

Familievernkontor

Fra 26. mars er familievernkontorene igjen åpne og tilgjengelige. Men det vil være lokale forskjeller på bemanning og kapasitet.


For å ivareta smittevernrådene fra helsemyndighetene gjelder tilbudet primært på telefon. Har du tidligere fått avlyst meklingstime eller andre timer på grunn av at familievernkontoret var stengt, må du ta kontakt for å få ny time.


Det vil naturlig nok kunne bli ventetid utover de vanlige fristene familievernkontorene har. Vi anbefaler deg at du tar kontakt med ditt lokale familievernkontor for å få hjelp, råd eller veiledning.


Hovedregelen er at du de siste seks månedene må ha gjennomført lovpålagt mekling på familievernkontoret for å bringe en sak inn for domstolen. Dette betyr at ventetid og mulighet for å få meklingsattest uten oppmøte også vil påvirke tidspunktene for prosess i domstolene. Det er imidlertid nå åpnet opp for å frita for obligatorisk oppmøte så lenge smittevernrestriksjonene gjelder. Dette innebærer at alle som har fått obligatoriske meklingstimer avlyst eller som begjærer mekling så lenge myndighetenes smittevernrestriksjoner på foreldremeklingsvirksomheten gjelder, skal få tilbud om å få tilsendt meklingsattest, uten å møte.

  

Anchor tag: 2

Kan samvær gjennomføres?  

Myndighetene har uttalt at samvær i utgangspunktet kan foregå som normalt.  Likevel vil foreldre måtte tenke annerledes i ulike situasjoner, lage fornuftige løsninger og samarbeide til det beste for barna. Det er viktig å huske at barna nå kan være preget av den usikre situasjonen. Hverdagen er snudd opp ned når de ikke kan være i barnehage eller på skole. Da er det desto viktigere at foreldrene samarbeider godt.  

Barnets beste skal alltid veie tyngst, og barnet har behov for kontakt med begge foreldrene. Samtidig er det viktig at ingen utsettes for helsefare ved koronasmitte. Mulige midlertidige løsninger under koronakrisen kan være at samvær gjennomføres utendørs, kontakt opprettholdes via telefon/skype og lignende, eller at barnet er lengre perioder hos hver av foreldrene.  

Hvis barnet eller samværsforelderen er i karantene eller isolasjon, må begge holde seg hjemme, og da må samvær også naturlig nok utgå. Man plikter her å forholde seg til myndighetens vedtak og retningslinjer. Men det vil i denne perioden være viktig å opprettholde kontakten på annen måte, eksempelvis gjennom telefonsamtaler og gjerne via video.  Når karantene/isolasjonen er over, bør foreldrene prøve å la barnet få ekstra tid sammen med den av foreldrene som hun eller han ikke har sett på lenge.  

  

Anchor tag: 3

Samvær under tilsyn  

Som et utgangspunkt skal samvær under tilsyn gjennomføres i tråd med påleggene fra domstolen. Retningslinjene fra offentlige myndigheter i koronaperioden er at tilsyn kan gjennomføres så sant helsemyndighetenes generelle anbefalinger for smittevern følges. Det betyr at det må kunne være mulig å praktisere samværet med to meters avstand til tilsynspersonen, og de andre anbefalingene for å begrense kontakt mellom enkeltpersoner må følges.   

På grunn av dette, vil situasjonen vi nå befinner oss i, gjøre at det likevel vil være vanskelig å gjennomføre samvær med tilsyn slik det legges opp til. At samværene avlyses på grunn av pålegg om stenging hos de som fører tilsyn, karantenebestemmelser som omfatter noen av de involverte personene eller andre smittevernhensyn vil være begrensinger som gjør at samvær likevel ikke kan gjennomføres.  

Vårt råd er at man tar direkte kontakt med den som fører tilsyn for å avtale om det er mulig å gjennomføre samvær med tilsynsperson på en annen måte enn tidligere.  Utendørs samvær kan være en mulighet for å få gjennomført samvær så langt det lar seg gjøre. Er det ikke praktisk mulig å gjennomføre samvær på en måte som er innenfor anbefalingene fra helsemyndighetene, så er vårt råd at det gjøres forsøk på avtale en ny tid for å ta igjen det tapte samværet.  

  

Anchor tag: 4

Hva skjer med rettssaken?  

For å hindre spredning av Koronaviruset har myndighetene redusert driften i alle landets domstoler. Som følge av dette er mange saker utsatt og satt på vent. Likevel vil domstolene prioritere foreldretvister der det haster å ta midlertidige avgjørelser.  

Samtidig opplever vi at domstolene er villige til å tenke alternativt, og det er mulig å gjennomføre rettsmøte i foreldretvistsaker som fjernmøte via videolink.  Dette har noen av våre advokater gjennomført nå, og barnesaker er godt egnet for dette fordi disse uansett skal gå for lukkede dører.  

 

Anchor tag: 5

Barnebidrag

Både den som betaler og den som mottar bidrag kan komme i en situasjon hvor de får redusert inntektsgrunnlaget grunnet permittering eller at man må over på offentlige støtteordninger. Dette får naturligvis store økonomiske konsekvenser, og kan påvirke barnebidrag.  

Det viktigste her er at man umiddelbart tar kontakt med NAV og søker endring på grunnlag av redusert inntekt, og ber om at saken prioriteres. Selv om saksbehandlingstiden er lang, vil bidraget løpe som vanlig helt til NAV behandler saken. Det er også mulig å be om at NAV fatter en midlertidig avgjørelse. Et alternativ er også at bidragsmottaker og bidragspliktige selv blir enige om en privat og midlertidig avtale.   

  

Anchor tag: 6

Til barn i en vanskelig situasjon  

Nå som skoler, barnehager, idrettsanlegg og fritidsanlegg er stengt, eller har svært redusert åpningstid, kan situasjonen bli ekstra vanskelig for de som ikke har det bra hjemme.  

Hvis du som barn er bekymret eller lurer på noe, kan du ringe et av telefonnumrene nedenfor. Det samme gjelder voksne som er urolige eller vet om barn som har det vanskelig. 

Med advokatforsikring kan du få hjelp

Lovbok og advokater

Advokatforsikring

Din egen advokat når du trenger hjelp i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Les mer om Advokatforsikring
Juridisk ordbok