Hopp til innhold
Min side

Hvem kan du klage til?

Det finnes en rekke klagenemnder du kan henvende deg til hvis du er misfornøyd med varen eller tjenesten du har kjøpt. Her følger en oversikt over hvem du kan kontakte, og hvordan du går frem.

Høytalere på hylle i butikk

Innhold:

Anchor tag: 1

Klagenemnder for forbrukersaker

Har du kjøpt en vare eller tjeneste, en reise eller et mobiltelefonabonnement, og opplever at du ikke har fått det du har krav på etter avtalen? 

For det første er det viktig at du reklamerer skriftlig til den du har inngått avtalen med. Dette må gjøres innen rimelig tid etter at du oppdaget forholdet. I forbrukerforhold kan denne fristen aldri være kortere enn to måneder etter at du oppdaget mangelen. Selv om det opereres med en slik tomåneders frist, bør du reklamere så raskt som mulig og helst før det har gått to måneder. På Forbrukerrådets nettside finner du maler og nyttige tips til hva som må med i en reklamasjon

Det er ikke alltid slik at saken løser seg på bakgrunn av en reklamasjon. Selger eller tilbyder er uenig i ditt krav og mener at du har fått det som ble avtalt. Dersom reklamasjonen avvises, har du i mange tilfeller mulighet til gratis å klage saken inn til en klagenemd, fremfor å måtte ta saken inn for forliksrådet eller tingretten. 

Ved en slik klage kan man selvfølgelig benytte en advokat, men nemndenes behandling er lagt opp til at man som forbruker skal greie dette på egen hånd. 

Anchor tag: 2

Hvem kan du kontakte?

Fremgangsmåten ved en klage og hvordan disse behandles er godt beskrevet på både Forbrukerrådet og nemndenes egne nettsider. Nedenfor følger en oversikt over noen av nemndene det kan være greit å kjenne til.

Anchor tag: 3

Kjøp og salg av varer og tjenester 

Forbrukerrådet kan mekle når du har kjøpt en ting eller tjeneste av en næringsdrivende, og også når du har kjøpt en ting av en privatperson. Dersom meklingen ikke fører frem kan man be om at saken behandles i Forbrukertvistutvalget. Forbrukertvistutvalget kan da avsi vedtak som blir bindende for partene. Er partene uenige i vedtaket, kan saken bringes inn for tingretten for en ny vurdering. Saksbehandlingen hos Forbrukerrådet og Forbrukertvistutvalget er gratis.

Se Forbrukerrådets nettside for mer informasjon.

Anchor tag: 4

Klage på reiser

Fly

Transportklagenemnda fly tilbyr en rettferdig behandling av tvister mellom passasjerer og flyselskap. For passasjerer er klagebehandlingen gratis.

For at nemnda skal kunne behandle en klage, er det en forutsetning at du først har forsøkt å løse tvisten med motparten på egen hånd. Hvis motparten enten avviser din klage eller du ikke er fornøyd med svaret du har fått, kan du få saken behandlet av nemnda.

Pakkereiser

Har du bestilt en pakkereise, kan du klage hvis du ikke får det som var avtalt. Er ikke reisen, utsikten eller avstand til stranden som lovet av reisebyrået, kan du ha rett til prisavslag eller et nytt rom. 

Det første du må gjøre er å klage til selskapet så fort som mulig og mens du er på feriestedet. Det vil si at du dessverre risikerer å bruke en dag eller to, kanskje mer av ferien på dette. Dersom du ikke får svar muntlig, må du klage skriftlig på e-post eller annen måte. Dette for å kunne dokumentere klagen i ettertid. Hvis du venter med å klage til du kommer hjem er det for sent og du vil da risikere å tape kravet. Dette fordi reiseoperatøren skal ha mulighet til å rette opp forholdet mens du er på reisen. Venter du med å klage til du er hjemme, fratar du selskapet denne muligheten. Blir ikke problemene løst på stedet, kan du klage til Pakkereisenemnda når du kommer hjem. Da er det viktig å ha den skriftlige dokumentasjonen på at du forsøkte å klage på feriestedet. 

Tog

Transportklagenemnda jernbane tilbyr en rettferdig og hurtig behandling av tvister mellom passasjerer og jernbaneforetak. For passasjerer er klagebehandlingen gratis.

For at nemnda skal kunne behandle en klage, er det en forutsetning at du først har forsøkt å løse tvisten med motparten på egen hånd. Hvis motparten avviser din klage eller du ikke er fornøyd med det svaret du har fått, kan du få saken behandlet av Transportklagenemnda.

Les mer på NorskReiselivforum sin nettside.

Anchor tag: 5

Tilbyder av ekomtjenester som telefoni og bredbånd

Brukerklagenemnda skal sikre en rimelig, rettferdig og hurtig behandling av tvister mellom brukere og tilbydere av ekomtjenester.

Brukerklagenemnda behandler klager på følgende ekomtjenester: 

Brukerklagenemnda behandler ikke klager på: 

En forutsetning for at klagen kan behandles er at man har forsøkt å klage direkte til selskapet og gitt de mulighet til å ta stilling til kravet. 

Se brukerklagenemnda.no for mer informasjon.

Anchor tag: 6

Forsikring, bank, finans og verdipapirfond

Finansklagenemnda er et bransjebasert utenrettslig tvisteløsningsorgan som har som hovedformål å behandle tvister som oppstår mellom finansforetak og deres kunder innenfor områdene forsikring, bank, finans og verdipapirfond.

Finansklagenemndas behandling forutsetter at selskapet som klages inn (bank/finansselskapet/forsikringsselskapet/inkassoselskap) har fått anledning til å ta stilling til kravet.

På FinKN sine nettsider finner du mer informasjon.

Anchor tag: 7

Inkasso

Inkassoklagenemnda behandler saker om inkassokrav. Nemndas sekretariat er fra 18. november 2015 samlokalisert med Finansklagenemnda. 

Anchor tag: 8

Parkering

Parkeringsklagenemnda ble i 2004 opprettet etter avtale mellom bransjeforeningen NORPARK  og Forbrukertilsynet

Parkeringsklagenemnda er et tvisteløsningsorgan, som søker å løse tvister mellom bilfører og parkeringsselskap, for å spare domstolsapparatet for saker som omhandler kontrollavgifter og fjerningsvedtak (borttauing).

Som i det fleste andre tilfeller må man først klage til det aktuelle parkeringsselskapet. Dersom dette ikke fører frem, kan man klage saken inn til parkeringsklagenemda. Får man heller ikke medhold i nemda, står man fortsatt fritt til å bestride kravet videre mot kreditor, og forsøke å løse saken innen det ordinære domstolsapparatet..  

Parkeringsklagenemnda behandler klager på kontrollavgifter og fjerningsvedtak foretatt av private parkeringsselskaper og andre som driver fjerningsvirksomhet eller parkeringshåndheving på privatrettslig grunnlag.

Nemnda behandler kun klager på medlemmer av foreningene som er part i avtalen eller operatører som senere har tiltrådt avtalen.

Se Parkeringsklagenemnda sin nettside for mer informasjon.

Anchor tag: 9

Strøm

Elklagenemnda behandler klager som springer ut fra kontraktsforhold mellom energiselskap og forbrukere. Med energiselskap menes nettselskap og kraftleverandører.

Elklagenemndas sekretariat tar imot klager og gir veiledning til forbrukeren i forbindelse med klagesaken. Sekretariatet har en nøytral stilling og skal påse at sakene blir så godt opplyst som mulig.

Alle energiselskaper som har forbrukerkunder må ha omsetningskonsesjon. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har satt som vilkår for tildeling av omsetningskonsesjon at energiselskap som har forbrukerkunder som omfattes av forbrukerkjøpsloven må være tilknyttet en nemnd.

Se Elklagenemnda sin nettside for mer informasjon.

Anchor tag: 10

Gravferdstjenester

Dersom pårørende føler seg utsatt for feilaktig behandling av et begravelsesbyrå, kan de henvende seg til ”Klagenemnda for gravferdstjenester”. Dette er en uavhengig klageinstans som består av en jurist, som er nemndas leder, en representant for Forbrukerrådet og en representant for gravferdsbransjen. Klager kan sendes til sekretariat i Virke.

Les mer om gravferdstjenester her. 

 

Kilde: Nemndenes egne nettsider og www.forbrukerradet.no  

Med advokatforsikring kan du få hjelp

Lovbok og advokater

Advokatforsikring

Din egen advokat når du trenger hjelp i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Les mer om Advokatforsikring
Juridisk ordbok