Hopp til innhold
Min side

Barns rettigheter

Barn har mange rettigheter, i denne artikkelen nevnes kun noen av de rettighetene vi i HELP oftest er borti i sakene vi bistår våre klienter i. Hos oss dukker spørsmål om barns rettigheter særlig opp i foreldretvister og saker om barns skolehverdag.

Innhold:

Les om

Anchor tag: 1

Hvilke rettigheter har barn?

I likhet med alle mennesker har barn rettigheter, deres rettigheter er særskilt beskyttet gjennom FNs barnekonvensjon. Dette er en internasjonal avtale som sikrer barn deres rettigheter. I tillegg til barnekonvensjonen er barns rettigheter i Norge beskyttet av norsk lovgivning.

Barns rettigheter må forstås og tolkes på bakgrunn av hva som er barnets beste. Du kan lese mer om barnets beste-prinsippet her.

Anchor tag: 2

Barnets rett til å bli hørt

En rettighet som ofte gjør seg gjeldende i våre saker er barnets rett til å bli hørt.

Barn har rett til å bli hørt i alle avgjørelser som omhandler dem. Etter barneloven er det bestemt at barn skal høres i saker som omhandler dem fra fylte syv år, men også yngre barn skal høres der de er i stand til å gjøre seg opp sin egen mening. I foreldretvister for domstolen, også omtalt som barnefordelingssaker, som dreier seg om hvor et barn skal bo fast etter foreldrenes samlivsbrudd, og hvilket samvær barnet skal ha med den forelderen det ikke bor sammen med, vil dette i praksis innebære at barnet skal høres av en rettsoppnevnt sakkyndig. Dette er som oftest en psykolog med særskilt kompetanse til å prate med barn og få frem deres mening, og hva som er deres beste i tvistene foreldrene har om dem.

Anchor tag: 3

Barnets rett til medbestemmelse og selvbestemmelse

Barnets rett til å bli hørt henger tett sammen barnets rett til medbestemmelse og selvbestemmelse. At barnet høres og meningen vektlegges gir barnet en medbestemmelsesrett i saker som omhandler det. Barnets mening skal tillegges vekt ut fra barnets alder og modenhet. Desto eldre og mer modent barnet er, jo større vekt skal barnets mening tillegges. Det vil kunne være store ulikheter mellom barn og deres modning, og derfor forskjell i hvor stor vekt uttalelsene deres kan tillegges.

I våre saker opplever vi ikke rent sjeldent at det er vanskelig for barn å velge hvor de skal ha bosted eller hvor mye samvær de ønsker med den andre forelderen, etter at foreldrene har skilt lag. Derfor er det viktig at barna ikke ilegges ansvaret for å velge dette helt selv. De ønsker ofte å være lojale mot begge sine foreldre. Dette fører oss over i barns rett til selvbestemmelse.

Foreldre skal gi barn stadig større selvbestemmelsesrett frem til de fyller 18 år. En del er av den oppfatningen at barn bestemmer selv hvor de ønsker å bo så fort barnet har fylt 12 år. Dette er en sannhet med modifikasjoner. Det heter i barneloven at barnets mening skal tillegges stor vekt når det har fylt 12 år, men det har likevel ikke selvbestemmelsesrett. Det er foreldrene som bestemmer, og blir de ikke enige, er det i verste tilfelle en dommer som må avgjøre hva som er den beste løsningen for barnet.

Du kan lese mer om barns medbestemmelsesrett her.

Anchor tag: 4

Barnets rett til egen advokat i foreldretvister

Selv om barn ikke er direkte parter i foreldretvister, har de i visse tilfeller rett på egen advokat i slike saker. Det kan være tilfelle der det er grunn til å tro at barnet blir utsatt for skade eller fare, dette følger av barneloven § 61 nr. 5. Barnets advokat skal sørge for at barnets interesser blir ivaretatt, og gi nødvendig informasjon og støtte til barnet. Dette henger nært sammen med barns rett til å beskyttes mot fysisk og psykisk vold.

Anchor tag: 5

Barnets rett til skolegang og trygt skolemiljø

Alle barn har rett til skolegang. I Norge har alle barn rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Barn med nedsatt funksjonsevne har lik rett til skole og utdanning som alle andre.

Hvis du opplever at barnet ditt ikke har en trygg skolehverdag må du ta opp dette med rektor på skolen. Dersom dette likevel ikke bedrer situasjonen for barnet ditt, må du kontakte Statsforvalteren som vil kunne bistå med å sørge for at barnet får den skolehverdagen og den opplæringen det har krav på.

Med advokatforsikring kan du få hjelp

Lovbok og advokater

Advokatforsikring

Din egen advokat når du trenger hjelp i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Les mer om Advokatforsikring

I 2023 hjalp vi kundene våre med

1 794

Samlivsbrudd

2 221

Barnesaker

474

Ektepakter

3 556

Samboer-kontrakter
Juridisk ordbok