Hopp til innhold
Min side

Dette må du vite om barnebidrag

Foreldre har plikt til å forsørge barna sine. Dette gjelder uavhengig av samvær og hvem som bor med barnet. Mange foreldre kontakter oss med spørsmål om barnebidrag. I denne artikkelen vil du blant annet få svar på hva barnebidraget skal dekke, og hvordan størrelsen på barnebidraget regnes ut. 

Innhold:

Les om

Anchor tag: 11

Hør Podkast om hvordan barnebidrag beregnes

 

Anchor tag: 1

Hva er barnebidrag?

Barnebidrag er et bidrag til økonomisk forsørgelse av barnet. Det er ikke mulig å avtale seg bort fra plikten til å betale barnebidrag. Barnebidraget er en løpende forpliktelse som skal komme barnet til gode. Dette innebærer at foreldre ikke kan avtale en engangssum som skal dekke barnets kostnader gjennom hele barndommen. Forelderen som ikke bor sammen med barnet skal betale et månedlig bidrag til forsørgelse av barnet. Det er forelderen som bor sammen med barnet som betaler barnets kostnader i det daglige, og som skal motta et bidrag til dette fra den andre. 

Den som mottar barnebidrag kalles gjerne for bidragsmottaker. Den som betaler barnebidrag omtales som bidragspliktig.

Anchor tag: 2

Hva skal barnebidrag dekke?

Barnebidrag skal dekke løpende utgifter til barnet. Eksempler på løpende utgifter er kostnader til mat, klær, hygiene, bosted og transport.

Den forelderen som bor med barnet har ansvar for å betale barnehageregningen, skolefritidsordning (SFO eller AKS) og fritidsaktiviteter. Foreldre står fritt til å lage andre avtaler på egenhånd om disse utgiftene.

Den forelderen som har samvær har ansvaret for kostnader i samværstiden. Det skal derfor trekkes fra et beløp fra barnebidraget basert på antall netter med samvær.

Det hender seg at det oppstår store engangsutgifter for barn. For særlige utgifter som tannregulering, briller eller kostnader ved konfirmasjon kan den forelderen som bor fast med barnet be om bidrag fra den andre forelderen. Foreldrene kan bli enige om fordelingen av utgiftene selv, eller søke NAV som kan fastsette et engangsbidrag.

Anchor tag: 3

Privat avtale om barnebidrag

Foreldre kan inngå private avtaler om barnebidragets størrelse.

NAV trenger ikke beskjed dersom foreldrene ordner opp mellom seg. Avtalen er i utgangspunktet like bindende som et vedtak fra NAV. Begge foreldre kan likevel når som helst kontakte NAV og be dem om å fastsette barnebidrag på tross av privat avtale som sier noe annet.

Selv om foreldre har privat avtale om barnebidrag, kan NAV kreve inn barnebidraget. Foreldrene må da sende en skriftlig kopi av avtalen til NAV.

Anchor tag: 4

NAV kan fastsette barnebidrag

Foreldrene kan be NAV fastsette barnebidrag. Begge foreldre får anledning til å dokumentere inntekt og legge frem andre opplysninger før det fattes et vedtak.

Når NAV fastsetter barnebidraget må begge foreldre betale hvert sitt gebyr. Gebyret endrer seg årlig, og ligger på 1223 kr i 2022. Dette gebyret må betales for hver gang en av foreldrene søker om endring i barnebidraget.

Dersom en av foreldrene har enn lavere bruttoinntekt enn 305 000 kr kan gebyret falle bort etter søknad.

Anchor tag: 5

Hvordan beregnes barnebidrag?

Når NAV beregner barnebidrag er det flere faktorer som får betydning. NAV har faste satser som forteller hvor mye det koster å forsørge et barn. Satsene øker jo eldre barnet blir ettersom det er dyrere å forsørge eldre barn. Størrelsen på begge foreldres inntekt avgjør hvor stor andel av kostnadene for barnet hver skal dekke. Den som betaler barnebidrag skal ikke dekke mer enn 5/6 eller 83,3 % av den faste satsen for hva det koster å forsørge et barn.

NAV tar hensyn til hvor mye samvær den bidragspliktige har med barnet, og sørger samtidig for at den som skal betale barnebidrag har nok igjen til å forsørge seg selv og andre i husstanden sin. Størrelsen på barnebidraget skal ikke overstige 25 % av den bidragspliktiges bruttoinntekt før fradrag for samvær.

Anchor tag: 6

Barnebidrag når mor eller far ikke har inntekt

Ved fastsettelse av barnebidrag må NAV beregne den bidragspliktiges bidragsevne. Det betyr den faktiske muligheten vedkommende har til å betale barnebidrag. Dersom den bidragspliktige har lav eller ingen inntekt kan barnebidragets størrelse settes til 0 kr. Det skal ikke fastsettes et barnebidrag som er høyere enn forelderens bidragsevne.

NAV kan skjønnsmessig fastsette den bidragspliktiges inntekt dersom vedkommende tjener mindre enn det som kunne vært mulig å oppnå basert på blant annet utdannelse og kompetanse.

Anchor tag: 7

Barnebidrag ved delt fast bosted

Når barnet har delt fast bosted antas det at foreldrene deler utgiftene likt mellom seg. Foreldrene står likevel fritt til å avtale en privat avtale om barnebidrag.

Dersom NAV skal fastsette barnebidrag for barn som har delt fast bosted må den forelderen med høyest inntekt betale barnebidrag til forelderen med lavest inntekt.

Anchor tag: 8

Barnebidrag etter fylte 18 år

Foreldre har en plikt til å forsørge barnet økonomisk frem til fylte 18 år. I noen tilfeller gjelder plikten også etter at barnet fyller 18 år.

Når barnet fyller 18 år og går på videregående skole eller tilsvarende, kan barnet ha krav på barnebidrag. Det er barnet selv som har krav på barnebidraget og ikke den forelderen som barnet bor med. Barnet og den andre forelderen kan inngå en privat avtale om barnebidrag eller be NAV om å fastsette barnebidrag.

Barnebidraget fastsettes frem til det er forventet at barnets skolegang avsluttes. Dersom barnet tjener penger selv, og inntekten overstiger et visst beløp (100 x fullt forskudd) vil barnets krav på barnebidrag bortfalle.

Anchor tag: 9

Etterbetaling av barnebidrag

NAV kan fastsette barnebidrag bakover i tid. Barnebidraget kan ikke fastsettes for mer enn tre år tilbake, og ikke mer enn ett år tilbake hvis bidragsmottaker ikke har hatt en god grunn for å vente med å fremsette kravet.

Etterbetaling av barnebidrag kommer i tillegg til det månedlige beløpet forelderen må betale i barnebidrag. Dersom forelderen ikke kan etterbetale vil det samle seg opp bidragsgjeld hos NAV.

Anchor tag: 10

Barnebidrag ved samværssabotasje

Plikten til å betale barnebidrag faller ikke bort selv om forelderen som bor med barnet hindrer eller holder tilbake fra samvær. NAV tar utgangspunkt i det faktiske samværet uavhengig av hva som er bakgrunnen for samværsomfanget.

Barnebidrag ved samværssabotasje er et aktuelt tema som ofte diskuteres. HELP følger tett med på utviklingen.

Med advokatforsikring kan du få hjelp

Lovbok og advokater

Advokatforsikring

Din egen advokat når du trenger hjelp i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Les mer om Advokatforsikring

I 2023 hjalp vi kundene våre med

1 794

Samlivsbrudd

2 221

Barnesaker

474

Ektepakter

3 556

Samboer-kontrakter
Juridisk ordbok