Hopp til innhold
Min side

Tvangsfullbyrdelse av samvær

Noen foreldre kontakter oss der de opplever at den andre forelderen ikke innretter seg etter avtaler eller avgjørelser i barnefordelingssaker. De spør oss hva de kan gjøre. Kan man kreve tvangsfullbyrdelse av en avgjørelse om barnefordeling eller tvangsfullbyrdelse av samværsretten?

Innhold:

Les om


Ofte har foreldrene en avtale om samvær som ligger i bunnen, men man kan oppleve at det er vanskelig å gjennomføre den. Hva gjør man hvis den andre parten ikke gjennomfører det som er avtalt og forholder seg til avgjørelser om samvær?

For at man skal kunne tvinge gjennom samværsretten, enten gjennom tvangsbøter eller gjennom at barnet faktisk blir hentet hos forelderen som holder det igjen, må man ha det som kalles et tvangsgrunnlag. Det er tvangsgrunnlaget som kan gi grunnlag for tvangsfullbyrdelse av samværet. Tvangsfullbyrdelse, tvangsgjennomføring og tvangsfullføring er tre ord som betyr det samme og gjerne benyttes om hverandre i slike saker. Det betyr at man krever at den andre parten innretter seg etter det som er bestemt eller avtalt.

Anchor tag: 1

Tvangsgrunnlag  

Ikke alle avtaler utgjør et tvangsgrunnlag. En privatrettslig avtale er ikke uten videre et tvangsgrunnlag som gir grunnlag for tvangsfullbyrdelse. Det finnes et unntak, og det er der partene har bedt Statsforvalteren fastsette at en privat avtale skal kunne tvangsfullbyrdes etter barneloven § 55.  Begge foreldrene må be om det, og det er statsforvalteren som bestemmer om det er grunnlag for å treffe vedtak om at avtalen skal ha tvangskraft. Hvis avtalen får tvangskraft, vil den kunne gi grunnlag for bruk av tvangsmidler ved manglende oppfyllelse av avtalen.  

 

Andre former for tvangsgrunnlag i barnesaker vil kunne være rettsforlik, dommer og kjennelser. Hvis foreldrene har inngått en avtale i retten, det kalles et rettsforlik, eller man har vunnet en sak i retten som har resultert i en dom eller kjennelse, og den andre forelderen ikke innretter seg etter avtalen eller avgjørelsen, har man mulighet til å kreve tvangsfullbyrdelse av avgjørelsen. På den måten sikrer man at den andre forelderen innretter seg og gjennomfører det som er avtalt eller bestemt.  

 

Hvis du ikke har et tvangsgrunnlag, kan du få dette ved å bringe saken inn for retten for å få avgjort det du og den andre forelderen er uenig om. I retten kan man enten bli enige gjennom et rettsforlik eller dommeren kan avgjøre saken. Begge deler vil være tvangsgrunnlag som du kan begjære tvangsfullbyrdet dersom den andre parten ikke respekterer og overholder avtalen eller avgjørelsen.  

Anchor tag: 2

Hva skal til for å kunne kreve tvangsfullbyrdelse? 

Hvis du har et tvangsgrunnlag som beskrevet ovenfor, så åpner barneloven opp for at den forelderen som mener at den andre ikke oppfyller sine plikter etter avtale med tvangskraft eller rettsavgjørelse, kan begjære tvangsfullbyrdelse for å sikre gjennomføringen. Det er ikke kun avgjørelser som samvær som kan tvangsfullbyrdes, det er også avgjørelser om foreldreansvaret og hvor barnet skal bo. Dette følger av barneloven § 65 

 

Vilkåret for at man skal kunne kreve tvangsfullbyrdelse er først og fremst at den andre parten ikke oppfyller sine forpliktelser etter tvangskraftig avtale eller rettsavgjørelse. Det vil være tilfelle der den andre forelderen nekter å la barnet flytte til deg dersom barnet har fast bosted hos deg, eller typiske tilfeller med samværssabotasje, hvor den andre forelderen ikke gjennomfører samværet som avtalt eller besluttet. Dersom den andre forelderen fortsatt nekter å respektere avtalen eller avgjørelsen, kan du ta ut en begjæring om tvangsfullbyrdelse for tingretten. En slik begjæring skal sendes til tingretten der den andre forelderen bor. Vi opplever at det er varierende om tingrettene behandler slike begjæringer ved muntlig eller skriftlig behandling i domstolen. Uansett hvilken behandling som velges, gis partene mulighet til å gi sitt syn på saken.  

 

For at en avtale eller avgjørelse med tvangskraft skal kunne tvangsfullbyrdes, må dette være til barnets beste og barnet har rett til å bli hørt av retten, før retten avgjør om det er grunnlag for å tvangsgjennomføre. Du kan lese mer om barnets beste-vurderingen her. Barnets mening vektlegges etter barnets alder og modenhet. Tvangsfullbyrdelse skal ikke skje mot barnets vilje, med mindre retten mener det er nødvendig av hensyn til barnet.  

 

Det vil ikke bli fastsatt tvangsbot i de tilfellene retten kommer til at det er «umulig» å oppfylle samværsretten. Typiske eksempler på slike tilfeller er der barnet risikerer å bli utsatt for vold, eller utsatt for fare eller skade på annen måte. Dette gjelder også for tvangsfullbyrdelse av avgjørelser om foreldreansvar og hvor barnet skal bo fast. For at retten skal komme til at det er «umulig» å oppfylle samværsretten, må den forelderen som barnet bor fast hos ha oppfylt sin medvirkningsplikt. Denne forelderen har nemlig en plikt til å medvirke til at samværet kan gjennomføres. Forelderen der barnet bor fast skal oppmuntre og legge til rette for gjennomføring av samværet.  

 

Retten har mulighet til å gjøre praktiske endringer i avtaler eller avgjørelser med tvangskraft, for eksempel endre tidspunkt for henting og levering, dersom dette kan bidra til at foreldrene klarer å gjennomføre og etterleve avtalen eller avgjørelsen om samvær. I slike tilfeller vil det ikke bli ilagt tvangsbøter.  

Anchor tag: 3

Hvordan gjennomføres tvangsfullbyrdelse? 

Dersom retten kommer frem til at det er grunnlag for å tvangsfullbyrde en avtale eller avgjørelse med rettskraft, tvinges den parten som ikke følger sine forpliktelser, til å gjøre nettopp dette.  

 

En avgjørelse eller en avtale med tvangskraft om foreldreansvar og hvor barnet skal bo, kan tvangsgjennomføres ved at barnet blir fysisk hentet eller gjennom tvangsbot til den forelderen som ikke oppfyller sine forpliktelser. Det er Namsmannen som henter barnet. Dreier det seg om en samværsrett, hvor den ene forelderen opplever samværssabotasje, kan samværsretten kun tvangsfullbyrdes gjennom tvangsbøter. I slike tilfeller kan retten fastsette en stående tvangsbot som gjelder for en viss periode, for hver gang samværsretten ikke blir akseptert.  

 

Tvangsbøtene kreves inn av Skatteetaten ved Statens innkrevingssentral, og dersom du har fått medhold i en sak om tvangsfullbyrdelse er du selv ansvarlig for å kontakte Skatteetaten og kreve at de innkrever tvangsboten, dette skjer ikke av seg selv. Boten går til Statskassen og kan ikke kreves inn for mer enn åtte uker av gangen.  

Med advokatforsikring kan du få hjelp

Lovbok og advokater

Advokatforsikring

Din egen advokat når du trenger hjelp i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Les mer om Advokatforsikring

I 2023 hjalp vi kundene våre med

1 794

Samlivsbrudd

2 221

Barnesaker

474

Ektepakter

3 556

Samboer-kontrakter