Hopp til innhold
Min side

Slik deler dere innbo og løsøre i et arveoppgjør

Når vi mister våre nærmeste, har arveloven regler om hvem som arver og hvor mye hver arving skal arve i verdi - hvis den som dør ikke har satt opp testament. Men arveloven sier ikke noe om hvem som har rett til å overta de konkrete eiendelene.

Barn sitter på skuldrene til bestefar

I følge skifteloven skal eiendelene i et bo som hovedregel selges når ikke annet er bestemt. Pengene deles da mellom arvingene etter arvelovens regler. Salg er ofte en dårlig løsning for innbo og løsøre av liten verdi, og fordelingen av innbo og løsøre ofte en kilde til konflikt.

Arvingene kan bli enige seg i mellom

Arvingene står fritt til å bli enige om hvordan eiendeler skal fordeles, og om hvem som skal ha hva. Fordelingen åpner dermed for at arvingene selv kan velge kreative løsninger. Arvinger er ofte i dyp sorg, og det kan være vanskelig å være rasjonell og fleksibel i en slik situasjon. Vi anbefaler likevel arvinger å strekke seg langt for å bli enige om fordelingen. Snakk sammen!

Ikke bland inn andre

Av erfaring anbefaler vi arvingene å være forsiktige med å blande inn sin ektefelle, samboer og andre utenforstående i fordelingen. Det kan fort kan øke konfliktnivået.

Har du rett på eiendeler du er spesielt knyttet til?

Skifteloven § 61 åpner for at en arving kan få bestemte eiendeler hvis "gode grunner" taler for det og det ikke er noen "rimelig grunn" for de andre arvingene å motsette seg det.

Tanken er at arvinger med nær tilknytning til en bestemt eiendel skal ha mulighet til å få den. Dette er en vurdering basert på skjønn. Men, rettspraksis viser at det skal mye til for å vinne frem med et krav om å overta bestemte eiendeler. Har to arvinger like gode grunner, må eiendelen selges.

Privat skifte

Hvis arvingene ved et privat skifte ikke blir enige om hvem som skal beholde hvilke gjenstander, er det to muligheter:

Offentlig skifte

Ved offentlig skifte kan tingretten, hvis noen har fremsatt krav om å overta en gjenstand, avgjøre uenigheten.

Tingretten kan også velge å selge gjenstanden det er snakk om hvis vilkårene for at en bestemt person krever å få eiendelen ikke er til stede. Salg er likevel ofte en dårlig løsning for eiendeler som har høy affeksjonsverdi, men ikke særlig salgsverdi.

Gode praktiske fremgangsmåter for deling av arv

Lotteri

Arvingene lager først hauger med alle gjenstander som skal deles. Arvingene bør sørge for at verdien i hver haug er omtrent lik, og at gjenstander flere ønsker å overta legges i ulike hauger. Så trekker de lodd om hvem som skal velge haug først. En slik form for oppgjør gir lite rom for uenighet.

Post it-lapp

Arvingene kan etter tur sette en lapp på de tingene de ønsker seg mest. Det trekkes lodd om hvem som skal begynne å velge. Når hun/han har satt navn på en ønsket gjenstand, går turen til å sette lapp til nestemann. Runden fortsetter til alle tingene er fordelt. Blir det liggende igjen ting som ingen vil ha, kan dette gis til Frelsesarmeen, UFF, loppemarked etc.

Auksjon

Arvingene arrangerer en auksjon med de ulike gjenstandene. Arvingene kan gjerne velge en utenforstående som auksjonarius. Når auksjonen er over, blir fortjenesten delt mellom arvingene i tråd med lovens regler.

Ved auksjon kan man også åpne for at andre enn arvingene får være med å by hvis det er ønskelig.

Et generelt råd er at det kan være lurere å gi etter på noen punkter, enn å risikere en vond konflikt som splitter familien. Lykke til!

Juridisk ordbok