Hopp til innhold
Min side

Om samlivsavtale

Mange har et ubevisst forhold til egen rettsstilling og blir ubehagelig overrasket når samlivet opphører. Det er en utbredt misforståelse av ugift samliv er likestilt med ekteskap. Alle samliv tar slutt en dag, enten ved samlivsbrudd eller dødsfall.

Føtter står mot hverandre

Innhold:

Les om

Alle kunder med advokatforsikring har tilgang til Min side, der du blant annet kan fylle ut digital samboeravtale som vi har utviklet. Dette er raskt og enkelt, og kvalitetssikret av våre advokater. Logg deg inn. 

Anchor tag: 1

Samlivsavtalens funksjon

Ved ugift samliv (samboerskap) er det som om to økonomier flytter sammen under samme tak. Hver samboer har sin egen inntekt, egne eiendeler og egen gjeld. I utgangspunktet forventes det at hver dekker egne utgifter, herunder en halvpart av felles utgifter, og det den enkelte kjøper eller sparer er vedkommendes eie, og en betaler selv ned på egen gjeld.

 

Anchor tag: 2

Samboerskap betyr ikke at man blir sameier

Selv om det ofte skjer en økonomisk sammenblanding i praksis, skjer det ingen automatisk juridisk sammensmelting verken av eierskap eller gjeldsansvar. Samliv er ikke i seg selv nok til å bli sameier. Da kreves det et såkalt rettsstiftende moment, typisk ved et felles boligkjøp eller en samlivsavtale.

Vi anbefaler inngåelse av samlivsavtale, så det skapes klarhet og forutsigbarhet med hensyn til et senere økonomisk oppgjør. Vi sier ofte at samlivsavtaler inngås i godvær og står sin prøve i gråvær.

Anchor tag: 3

Hva er en samlivsavtale/samboeravtale?

En samlivsavtale er en formuesrettslig avtale der avtalefriheten er stor. Samlivsavtalen regulerer gjerne alt partene eier; om hvem som eier bolig, bil, båt, hytte, innbo, løsøre, bankkonti etc., og hvem er ansvarlig for hvilken gjeld. Fortrinnsvis bør en samtidig se til at faktisk eierskap og gjeldsforhold formaliseres, eksempelvis ved tinglysing i grunnboka.

En samlivsavtale får virkning i tre typetilfeller; ved samlivsbrudd, dødsfall og senere ekteskap. Samlivsavtalen regulerer delingen ved samlivets opphør – enten ved samlivsbrudd eller dødsfall. Ved dødsfall sier samlivsavtalen hva avdøde etterlater seg, og får dermed betydning også for arvinger. Hvis samboerne gifter seg senere, vil samlivsavtalen si noe om hva partene brakte med seg inn i ekteskapet. Ved senere separasjon kan samlivsavtalen være med på å godtgjøre et mulig skjevdelingskrav.

Arbeidet frem mot en samlivsavtale innebærer først en kartlegging av eierforhold og økonomi, og dernest må samboerparet ta noen beslutninger om hvorledes de vil ha det. Vår advokat ber derfor forsikringstaker om å fylle ut et skjema om partenes personalia, eiendeler og gjeld.

Noen samboere avtaler felles økonomi og at det som erverves under samlivet skal eies i sameie og deles likt etterpå, uavhengig av hvem som betalte hva. Dette er ekteskapslovens utgangspunkt. Samboere bør særlig vurdere slike løsninger hvis eksempelvis omsorg for felles barn gjør at den ene jobber mer hjemme enn ute og bør kompenseres for dette.

Andre samboere følger et ”regnskapsprinsipp”, der de betaler halvparten hver av husholdnings- og boligutgifter. Hvis det er store lønnsforskjeller, forskjellig gjeldsbyrde, og/eller den ene har stor forsørgelsesbyrde, kan det være grunn til å avtale at utgiftene deles etter likt eller etter forbruk, uavhengig av betalingsevne.

Anchor tag: 4

Hvem er klient?

Det er ofte en interessemotsetning mellom de to samboere når samlivsavtalen skal skrives. Samlivsavtalen forhåndsregulerer hvordan kaken senere skal deles, og skal den ene ha et stort kakestykke får den andre tilsvarende lite. Derfor har vi det utgangspunkt at vi ivaretar forsikringstaker som vår klient både ved inngåelse av samlivsavtale og ved opphør av samlivet.

Anchor tag: 5

Sameie i felles bolig

Det er som regel boligen som er vår mest verdifulle eiendel, og derfor det mest betydningsfulle elementet i en samlivsavtale. Noen par ønsker ikke å eie boligen sammen, og velger i stedet at den ene samboer betaler en bokostnad ved et fast beløp per måned til den andre samboer som en slags husleie. Da må samlivsavtalen omhandle dette. Les mer om sameie i felles bolig

Med advokatforsikring kan du få hjelp

Lovbok og advokater

Advokatforsikring

Din egen advokat når du trenger hjelp i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Les mer om Advokatforsikring
Juridisk ordbok