Hopp til innhold
Min side

Forskudd på arv

Forskudd på arv til en arving betyr at giveren mener at de andre arvingene skal kompenseres ved arveoppgjøret slik at alle får like mye til slutt.

Innhold:

Les om

Anchor tag: 1

Hva er forskudd på arv?

En forelder står nokså fritt til å forskjellsbehandle sine barn ved å gi dem ulike ytelser (gaver) mens forelderen lever. Ytelser kan for eksempel være redusert leie av bolig forelderen eier, private lån med gunstige betingelser eller overføring av eiendeler og pengebeløp.

Hvis forelderen ønsker å likebehandle sine barn kan ytelsen gis som forskudd på arv. Forskudd på arv innebærer at en forelder gir en ytelse til ett eller flere av barna under den forutsetning at de øvrige barna skal kompenseres for dette ved det senere arveoppgjøret. Den som har fått forskudd på arv får altså mindre i arv ved det senere arveoppgjøret, mens øvrige barn får mer.

Derfor er det viktig at giveren tenker gjennom om verdien som gis skal være en ren gave eller et forskudd på arv, og er tydelig på dette, sier advokat Line Karlsen Ask.

 

Anchor tag: 2

Hør Podkast om forskudd på arv:

 

Anchor tag: 3

Vær tydelig når forskuddet gis

En forelder må informere barnet, før barnet mottar ytelsen, om at det er en betingelse for å motta ytelsen at arven skal avkortes ved arveoppgjøret. På den måten kan barnet selv velge om den ønsker å motta gaven eller ikke, på denne betingelsen. Avkortning av arv betyr at barnet som har fått ytelsen får mindre i arv ved det senere arveoppgjøret. Det senere arveoppgjøret finner sted etter at forelderen har gått bort.

At det er snakk om et forskudd på arv, som skal avkortes, bør derfor presiseres skriftlig av giveren, og gjøres kjent for de andre arvingene.

- En ryddig måte å gjøre dette på fra giverens side, er at hun eller han skriver en e-post til mottakeren med de øvrige arvingene i kopi, der det står hva som gis, og at dette er et arveforskudd som skal avkortes, altså gå til fradrag i det arvingen mottar, når arveoppgjøret en gang skal finne sted.

Hvis du skal gi forskudd på arv, anbefales det at giver utformer et skriftlig gavebrev der gavens formål og størrelse angis. Dette kan du lese mer om i vår artikkel om gavebrev: Gavebrev som forskudd på arv.

Du kan også planlegge forskudd på arv i en fremtidsfullmakt. Dette kan du lese mer om i vår artikkel om fremtidsfullmakt: Planlegg forskudd på arv med fremtidsfullmakt.

 

Anchor tag: 4

Hva om forskuddet på arv stiger eller synker i verdi? (indeksregulering)

Når arven faller, kan det være mange år siden en arving har fått et forskudd på arv. Etter lovens regler tas det utgangspunkt i verdien da forskuddet ble gitt, hvis ikke noe annet er bestemt.

Eksempel: Foreldrene gir en eiendom til ett av sine tre felles barn i 2005 som forskudd på arv. Eiendommen er da verdt kr 500 000. Foreldrene går bort i 2022 og da er eiendommen verdt kr 2 000 000. Hva skal arven da avkortes med? Hovedregelen etter loven er at arven skal avkortes med kr 500 000, som var verdien da gaven ble gitt. Dersom ett av de andre barna mottok kr 300 000 som et pengebeløp, er hovedregelen også her at avkortningen tilsvarer beløpet på kr 300 000, selv om dette, etter en indeksregulering, tilsvarer kr 447 631 i 2022.

Dersom forelderen ønsker en annen løsning, må dette bestemmes når gaven gis, helst skriftlig i et gavebrev, for å unngå senere konflikt om dette. Giveren bør derfor tenke gjennom om beløpet skal oppjusteres når andre arvinger skal kompenseres ved arveoppgjøret, og i så fall hvordan.

Når mottakeren og øvrige arvinger varsles om forskuddet, kan giveren for eksempel skrive at beløpet skal oppjusteres i henhold til konsumprisindeksen. Hvilket beregningsgrunnlag som skal legges til grunn, er kanskje særlig viktig når fast eiendom gis som forskudd på arv, for eksempel en tomt. Denne kan stige enormt i verdi før arveoppgjøret finner sted. Se mer i vår artikkel om gavebrev: Gavebrev som forskudd på arv.

 

Anchor tag: 5

Begrensninger i muligheten til å gi forskudd på arv

Arveloven oppstiller særlig to viktige begrensninger:

  1. Dersom forelderen sitter i uskiftet bo kan den ikke fritt gi ytelser som forskudd på arv til kun en av arvingene. Forskudd på arv krever samtykke fra de andre arvingene etter førstavdøde ektefelle eller samboer. Får man ikke et slikt samtykke kan arvingene til førstavdøde som utgangspunkt kreve tilsvarende verdi som forskudd på arv.
  2. Dersom forskuddet på arv medfører at øvrige arvinger, med krav på minstearv (pliktdelsarv), får mindre enn det de har krav på, må forskuddet på arv få en realitet mens forelderen lever og kan ikke gis på dødsleiet. Forskudd på arv kan i et slikt tilfelle ikke gis for å omgå reglene om pliktdelsarv. Dette redegjøres det nærmere for i følgende artikkel: Grensen mellom livs- og dødsdisposisjoner kan være vanskelig å se.

Med åpenhet og samtykke står en forelder nokså fritt til å gi forskudd på arv. Det kan imidlertid være andre praktiske og juridiske hindringer for å gi en ytelse som forskudd på arv. Ta kontakt med advokat for å sørge for at dette gjøres riktig og reduser samtidig faren for konflikter etter din bortgang. Våre advokater kan bistå med rådgivning og utforming av aktuelle dokumenter for våre kunder.

Spørsmål og svar

Anchor tag: 6

Her finner du vanlige spørsmål og svar om forskudd på arv.

Forskudd på arv er når man gir en ytelse til et av barna sine med den forutsetning at dette barnet skal få tilsvarende mindre i det senere arveoppgjøret, for å sikre at barna likebehandles.

Forskjellen mellom gave og forskudd på arv er at forskudd på arv får betydning for det senere arveoppgjøret. Hvis en forelder gir kr 100 000 i forskudd på arv til ett av to barn, skal det andre barnet få mer i det senere arveoppgjøret. Gis det som en gave, skal det andre barnet ikke kompenseres i det senere arveoppgjøret.

Du velger selv om du vil gi en ytelse (pengebeløp, eiendom mv.) som en gave eller som forskudd på arv til ditt barn. Valget har betydning for det senere arveoppgjøret.

Før forskuddet gis må mottakeren få vite at ytelsen er et forskudd på arv som gjør at mottakeren får mindre i arv i det senere arveoppgjøret. Det bør skrives et dokument som signeres av giver, mottaker og øvrige arvinger der det står at ytelsen er et forskudd på arv, hvilken verdi som skal legges til grunn ved det senere arveoppgjøret, og eventuelle andre forutsetninger for ytelsen. 

Du kan nokså fritt gi gaver til den du ønsker mens du lever, så lenge gaven får en realitet for deg og for mottakeren. Hvis du sitter i uskiftet bo, er det begrensninger i adgangen til å gi gaver.

Per 2022 er det ikke arveavgift på forskudd på arv (og heller ikke på arv man mottar i arveoppgjøret).

Det er ingen skatt på forskudd på arv per 2022. Overføring av verdier kan likevel få skattemessige konsekvenser for giver og mottaker, blant annet for formuesskatt. At man mottar arv, kan også påvirke mottagers rett til studielån og stipend.

Dersom eiendom gis som forskudd på arv, påløper tinglysningsgebyr og dokumentavgift. Dokumentavgifter er 2,5% av eiendommens verdi, uavhengig av hva mottager betaler for eiendommen.

Gaver med verdi på over kr 100 000 må føres inn i skattemeldingen til mottakeren av informasjonshensyn (hvitvaskingsreglene), men overføringen beskattes ikke. Det er ingen arveavgift per 2022.

Med advokatforsikring kan du få hjelp

Lovbok og advokater

Advokatforsikring

Din egen advokat når du trenger hjelp i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Les mer om Advokatforsikring

I 2023 hjalp vi kundene våre med

1 498

arveoppgjør

1 380

testamenter

1 013

digitale testamenter

792

fremtids-fullmakter
Juridisk ordbok