Hopp til innhold
Min side

Dette må du vite om fremtidsfullmakt

Med en fremtidsfullmakt kan du bestemme hvem som skal ta vare på deg hvis du ikke lenger klarer det selv.

Eldre mann skuer utover

Innhold:

Få svar på spørsmål om arv, testament og fremtidsfullmakt

I dette klippet møter du fagansvarlig for arverett i HELP, Line Karlsen Ask. Fremtidsfullmakt er tema ca. 13 minutter ut i klippet.

Anchor tag: 1

Hør Podkast om fremtidsfullmakt

Det kan være ulike grunner til at man trenger hjelp, som for eksempel alvorlig sykdom eller sinnslidelse. Tidligere var det eneste alternativet å få oppnevnt en verge av Statsforvalteren. En slik prosess kan ta unødvendig lang tid, hvem som blir oppnevnt som verge er usikkert, og hvilke avgjørelser som tas er utenfor din kontroll.

Med dette i bakhodet ble vergemålsloven supplert i 2013. Loven åpner nå for at du allerede før behovet for bistand oppstår, kan utnevne en selvvalgt hjelper (fullmektig), med et spesielt mandat, i form av en fremtidsfullmakt, se vergemålsloven kap. 10.

Du kan bestemme hvem som er fullmektig, og hvilke av dine interesser og forhold vedkommende skal forvalte. Alt uten tidkrevende innblanding fra det offentlige.

 

Anchor tag: 2

Hvorfor fremtidsfullmakt

Alle kan uformelt be en livsledsager, venn eller familie om hjelp frem i tid. Normalt vil man også få den hjelpen man trenger og ønsker. Utfordringen ved uformelle og ofte muntlige ønsker er at de kan være vanskelig å bevise i etterkant. Det er også omfattende begrensninger i hva en slik hjelper kan bistå med.

Oppretter man en fremtidsfullmakt, trenger man ikke lenger bekymre seg for denne typen utfordringer. I et skriftlig dokument, som har omtrent samme form- og vitnekrav som et testament, kan du bestemme at én eller flere bestemte personer skal representere deg dersom du i fremtiden ikke lenger kan ivareta egne interesser.

 

Hvem kan opprette en fremtidsfullmakt og hvem kan være fullmektig?

Fremtidsfullmakt kan opprettes av den som er over 18 år som forstår fullmaktens betydning, jf vgml § 79, første ledd. Fullmektigen må også være over 18 år, akseptere å være fullmektig og ikke selv ha verge. Ofte vil det være ektefelle/samboer eller egen barn en ønsker at skal være fullmektig. En juridisk person, for eksempel et advokatfirma, kan ikke være fullmektig.

Det er praktisk at fullmakten i tillegg navngir en annen person som fullmektig i tilfelle fullmektigen blir midlertidig eller varig forhindret fra å utføre sitt oppdrag. Det kalles suksessiv fullmektig. Det kan også være flere suksessive fullmektiger opplistet.

 

Anchor tag: 3

Fullmaktens innhold

Man kan bestemme at fullmakten skal omfatte økonomiske forhold, personlige forhold, eller begge deler. Eventuelt kan fullmakten begrenses til å gjelde bestemte disposisjoner, for eksempel salg av en bestemt fast eiendom. Poenget med denne formaliseringen er at den som er utpekt som fullmektig har et dokument som gir han eller henne rett til å  utføre de oppgavene dokumentet gir tillatelse til.

Et  eksempel er at fullmektigen, ved å fremvise fullmaktsdokumentet til banken, kan få tilgang til fullmaktsgivers bankkonto for å betale hans/hennes regninger.

 

Formkrav til fremtidsfullmakt:

 

Anchor tag: 7

Fremtidsfullmakt eksempel

Dette er et eksempel, utarbeidet av advokatene i HELP, hvor du kan se hvordan en fremtidsfullmakt kan se ut. Det er viktig å presisere at dette kun er et eksempel og hver og en som vurderer å opprette en fremtidsfullmakt må ta hensyn til sine egne ønsker og behov. 

 

Viktig: Tidspunktet fullmakten trer i kraft

Et viktig vilkår for fremtidsfullmakten er at den må knyttes til et spesielt tidspunkt, nemlig det tidspunkt der fullmaktsgiver på grunn av sinnslidelse, som demens, eller alvorlig svekket helsetilstand ikke selv lenger kan ivareta sine interesser innenfor de områder fullmakten dekker, jf. vgml. § 78. Dette må da også fremgå klart av selve fremtidsfullmakten.

 

Anchor tag: 4

Når man skal ta i bruk fremtidsfullmakten

Når fullmaktsgiveren ikke lenger kan ivareta sine interesser, kan man be om at fullmakten stadfestes av statsforvalteren. Dette kan være nødvendig hvis man ønsker å benytte fullmakten overfor banker, Kartverket og lignende. Når fullmakten blir stadfestet, vil fullmektigen få en attest fra statsforvalteren.

Den som er oppgitt som fullmektig når fullmakten trer i kraft, skal da informere den det gjelder og hans eller hennes ektefelle/samboer, eller andre nære slektninger hvis det ikke finnes en ektefelle eller en samboer.

Før fullmektigen tar avgjørelser skal man høre med fullmaktsgiveren, hvis det kan skje uten betydelige vansker. Det er ikke nødvendig hvis fullmaktsgiver er ute av stand til å forstå hva saken gjelder.

 

Anchor tag: 5

Habilitet

Fullmektigen kan ikke representere fullmaktsgiveren i saker der han eller hun er inhabil som verge. Hvis fullmektigen er inhabil, kan statsforvalteren oppnevne en verge med et mandat som avgrenses til akkurat de tilfellene hvor fullmektigen er inhabil.

Fullmektigen kan dekke sine nødvendige utgifter samt ta en rimelig godtgjørelse med mindre annet er avtalt. Fullmektigen kan også gi sedvanlige gaver på vegne av fullmaktsgiver. Hva som er sedvanlig avhenger av fullmaktsgiverens økonomi og hva han eller hun tidligere har pleid å gi til bursdager, jul, konfirmasjoner og bryllup. Gaver utover dette kan bare gis der det går klart frem av fullmakten.

Fullmaktsgiver kan også pålegge fullmektigen og gi andre, for eksempel samtlige livsarvinger innsynsrett i de disposisjoner fullmektigen gjør.

Har du advokatforsikring i HELP? Da vil du kunne få hjelp av en av våre spesialiserte advokater til å opprette en fremtidsfullmakt tilpasset dine ønsker.

Spørsmål og svar

Anchor tag: 6

Her finner du vanlige spørsmål og svar om fremtidsfullmakt.

Fremtidsfullmakt er ikke nødvendig. Personer som ikke har fremtidsfullmakt får oppnevnt en verge. Med en fremtidsfullmakt kan du nokså fritt bestemme hva som skal skje med din formue og hvem som skal forvalte den. En verge står ikke like fritt til å forvalte formuen i tråd med dine ønsker.

Fremtidsfullmakten skal ikke tinglyses. Det er ingen registreringsordning for fremtidsfullmakter.

Hensikten med en fremtidsfullmakt er å sikre at dine ønsker knyttet til personlige og økonomiske forhold blir oppfylt når du selv ikke er i stand til å ta avgjørelser om dette. Alternativet er å få oppnevnt en verge av Statsforvalteren, som ikke står like fritt til å forvalte din formue i tråd med dine ønsker.

Fremtidsfullmakten er i utgangspunktet gyldig uten at den er sendt Statsforvalteren. Normalt krever imidlertid banker, Kartverket og lignende at fremtidsfullmakten er stadfestet av Statsforvalteren før den tas i bruk. Når fullmakten blir stadfestet, vil fullmektigen få en attest fra Statsforvalteren.

En verge blir oppnevnt av Statsforvalteren dersom du ikke har laget en fremtidsfullmakt. I fremtidsfullmakten kan du bestemme hvem som skal være din fullmektig å ta avgjørelser om personlige og økonomiske forhold på dine vegne, når du ikke lengre er i stand til å ivareta dine egne interesser. Fullmektigen som du oppnevner i fremtidsfullmakten står friere til å følge dine ønsker enn det en verge kan særlig når det gjelder salg av eiendom og fordeling av midler som gave eller forskudd på arv.

Om du ønsker at en bestemt person skal håndtere din økonomi og/eller personlige forhold når du ikke lengre er i stand til dette selv, og du har bestemte ønsker for dine økonomiske og/eller personlige forhold, bør du skrive en fremtidsfullmakt.

Har du advokatforsikring i HELP? Da vil du kunne få hjelp av en av våre spesialiserte advokater til å opprette en fremtidsfullmakt tilpasset dine ønsker.

I en fremtidsfullmakt kan man bestemme hva som skal skje med økonomiske og/eller personlige forhold når man ikke lengre er i stand til å ta avgjørelser selv. Eksempelvis hvorvidt eiendom kan selges og midler fra salget fordeles som forskudd på arv. Man bestemmer samtidig hvem som skal være fullmektig og ta disse avgjørelsene for deg.

Hvis du ikke har fremtidsfullmakt, vil Statsforvalteren oppnevne en verge.

Fremtidsfullmakten gjelder fra det tidspunktet fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser. Fullmektigen bør innhente legeerklæring før fullmakten tas i bruk. Legeerklæring må innhentes hvis fremtidsfullmakten skal stadfestes av Statsforvalteren.

Banken kan gi deg tilgang til opplysninger om fullmaktsgiverens økonomiske forhold når du  fremviser fullmakten. Har du advokatforsikring i HELP? Da vil du kunne få hjelp av en av våre spesialiserte advokater til å opprette en fremtidsfullmakt tilpasset dine ønsker.

I fremtidsfullmakten kan du bestemme hva som skal skje med dine personlige forhold og dine økonomiske forhold. Personlige forhold gjelder eksempelvis hvilket sykehjem du ønskes søkt til. Økonomiske forhold gjelder eksempelvis at fullmektigen skal kunne disponere dine bankkonti for å betale utgifter, at fullmektigen skal kunne selge eiendom og fordele midler som gave eller forskudd på arv. I fremtidsfullmakten kan du altså bestemme det samme som du kan bestemme før fremtidsfullmakten gjelder.

Det skal gå klart frem av fullmakten at dette er en fremtidsfullmakt som skal gjelde når fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser. I fullmakten kan man tydeliggjøre hvem som skal være fullmektig og hva man vil at fullmektigen skal kunne gjøre med hensyn til økonomiske og personlige forhold. Fullmakten må signeres av fullmaktsgiver og to vitner som er til stede samtidig.

Ektefeller kan skrive fremtidsfullmakt med hverandre som fullmektig. Det anbefales å skrive hver sin fullmakt med konkrete ønsker for sine personlige og/eller økonomiske forhold. Det kan være lurt å sette opp en sekundærfullmektig for det tilfellet at ektefellen ikke er i stand til å være fullmektig. Det er lurt å si noe om hva som skal skje hvis det skjer et samlivsbrudd før fullmakten trer i kraft.

En privatperson kan være fullmektig, altså ikke for eksempel et advokatfirma i seg selv. Det er vanlig å velge ektefelle/samboer eller egne barn som fullmektig. Fullmektigen må være en du stoler på at vil forvalte din økonomi og personlige interesser i tråd med dine ønsker.

Den som er utpekt som fullmektig har en fremtidsfullmakt som gir han eller henne rett til å utføre de oppgavene fullmakten gir tillatelse til. Et eksempel er at fullmektigen, ved å fremvise fullmaktsdokumentet til banken, kan få tilgang til fullmaktsgivers bankkonto for å betale hens regninger.

Ved opprettelse av fremtidsfullmakt er det svært viktig at du velger en fullmektig du kan stole på. Om fullmektigen går utover sin fullmakt kan den pådra seg erstatningsansvar og straffeansvar. Statsforvalteren kan pålegge fullmektigen regnskapsplikt eller, i grove tilfeller, oppnevne ny verge.

Med advokatforsikring kan du få hjelp

Lovbok og advokater

Advokatforsikring

Din egen advokat når du trenger hjelp i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Les mer om Advokatforsikring

I 2023 hjalp vi kundene våre med

1 498

arveoppgjør

1 380

testamenter

1 013

digitale testamenter

792

fremtids-fullmakter
Juridisk ordbok