Hopp til innhold
Min side

Informasjon til arvinger

Her følger en punktvis oversikt over hvilke skritt som arvingene bør ta når arvelater er gått bort.

Besteforeldre og jente holder hender

Innhold:

Les om

Hvordan gå frem som arving?  

Anchor tag: 1

1: Økonomisk oversikt

1.1 Ta vare på alle kvitteringer og fakturaer knyttet til begravelse (som blomster, minnestund, gravsted osv). Disse utgiftene trekkes av boets midler før arven fordeles. Utgiftene for begravelsen vil ofte forfalle før man har avklart skifteform og skifteattest eventuelt er utstedt. Levér disse fakturaene inn til banken, så betaler banken for begravelsen fra avdødes bankkonto.

1.2. Forsøk å sette opp en total oversikt over avdødes eiendeler og gjeld. Finn frem avdødes siste skattemelding hvis mulig. Der står de fleste eiendeler og gjeldsposter. Restskatt/skatt til gode er også en gjelds- eller aktivapost i dødsboet.

1.3 Var avdøde gift eller samboer, må eventuell ektepakt eller samlivsavtale legges frem. Har ektefellene særeie- eller skjevdelingsmidler? Først må formuen og gjelden deles mellom partene. Gjenlevende ektefelles eiendeler (felleseie) og gjeld trekkes inn i delingen. Etter delingen har en skilt ut de eiendeler og den gjeld som utgjør avdødes dødsbo.

 

Anchor tag: 2

2: Tingretten

2.1 Ring tingretten der avdøde bodde, og snakk med saksbehandler om videre skritt. Du kan gjerne be om et møte.

2.2 Avklar om tingretten oppbevarer testament for avdøde. Etterlot avdøde seg et testament et annet sted, bør dette leveres personlig til tingretten.

2.3 Ta med en oversikt over arvinger med personalia og kontaktopplysninger.

2.4 Hvis arvingene overtar til privat skifte og avdøde viser seg å ha mer gjeld enn eiendeler, blir arvingene personlig ansvarlig for gjelden. Er en i tvil om avdødes gjeld, bør tingretten utstede proklama før boet eventuelt overtas til privat skifte. Proklama er en offentlig utlyst oppfordring til avdødes kreditorer om å melde sine krav innen en seks ukers frist. Hvis fristen oversittes, faller kravet bort. Pantesikrede krav (boliglån, salgspant i bil osv) er i behold selv om proklamafristen er løpt ut.

2.5 Tingretten kan gi en arving formuesfullmakt slik at arvingen kan innhente opplysninger om avdødes aktiva og passiva (det vil si det avdøde eide eller skyldte). Da kan arvingen henvende seg til likningskontoret eller banken og få informasjon i form av siste skattemelding, innestående bankinnskudd, fondsandeler og avdødes gjeld. Fullmakten gir rett til innsyn, men fullmektigen kan ikke disponere over midlene.

Hvis avdøde hadde bankboks, kan arvingen få bankboksfullmakt og hjelp fra banken til å registrere hva som ligger i bankboksen, men intet skal fjernes. Det finnes ikke noe register over bankbokser, så arvingene må spørre etter mulig bankboks i alle banker avdøde kan ha hatt et kundeforhold i.

2.6 Skifte eller uskifte? 
Se vår veiledning om skifte og uskifte her.

2.7 Privat eller offentlig skifte?
Se vår veiledning om privat eller offentlig skifte her.

 

Anchor tag: 3

3: NAV

3.1 Ta kontakt med NAV , og spør om dødsfallet utløser ytelser til de etterlatte.

3.2 Gravferdsstøtte gis sjelden, og bare hvis avdøde var ubemidlet. Begravelsesbyrået kan hjelpe med søknad.

3.3 Hvis avdøde etterlot seg ektefelle/samboer og/eller barn under 21 år, vil disse kunne ha krav på ektefelle- eller barnepensjon fra NAV. Les mer om slike pensjonsordninger her. 

3.4 Barnetrygden skal kanskje utvides og/eller betales til den andre forelder. Avklar dette med NAV.

 

Anchor tag: 4

4: Arbeidsgiver

4.1 Ta kontakt med avdødes arbeidsgiver om

4.2 Var avdøde forsikret gjennom arbeidsgiver slik at dødsfallet utløser ytelser til de etterlatte? Dette kan for eksempel være engangsbeløp og/eller løpende barnepensjon til gjenlevende ektefelle/samboer og barn.

4.3 Ta kontakt med egen arbeidsgiver om dødsfallet utløser ytelser til etterlatte gjennom etterlattes kollektive forsikringer.

 

Anchor tag: 5

5: Forsikringer

5.1 Send inn en forespørsel til register for livsforsikringer og pensjoner her.

5.2 Avdødes andre forsikringer: Gravferdsstøtte, gruppeliv m.v. 
Eksempler:

5.3 Undersøk egne privatforsikringer. Ektefelle/samboers død kan utløse rett til ytelser iht. etterlattes egen forsikring, for eksempel LO Favørs grunndekning.

 

Anchor tag: 6

6: Overformynderiet

6.1 Hvis avdøde hadde hjelpeverge/var under vergemål må fylkesmannen levere boets midler over til arvingene.

6.2 Hvis gjenlevende samboer/ektefelle har umyndige barn med avdøde, må fylkesmannen oppnevne en midlertidig verge for barnet til å ivareta barnets interesser om boet skal skiftes. Årsaken er at det er interessekonflikt mellom gjenlevende og barna, og da er gjenlevende inhabil til å gjøre beslutninger på barnets vegne. Delingen mellom foreldrene berører barnets arv, og dess mer av "kaken" gjenlevende mottar, dess mindre blir det i arv til barnet.

 

Anchor tag: 7

7: Verdsettelse

7.1 For å kunne sette opp boregnskap og gjennomføre fordeling, må boets eiendeler verdsettes.

7.2 Ofte settes verdien av innbo/løsøre opp som en samlepost på mellom 25.000 og 150.000 kr i boregnskapet. En rettesnor er hvor mye et auksjonsfirma ville ha betalt for å kjøpe alt av innbo/løsøre. Vanligvis deler arvingene disse eiendelene, for eksempel ved loddtrekning eller ved at de velger seg hver sin ting på rundgang. Det ingen vil ha kan gis til Fretex eller lignende.

 

Anchor tag: 8

8: Boregnskap

Sett opp et boregnskap.

Eksempel:

Bolig2 000 000Bil50 000Båt50 000Bankinnskudd25 000Innbo20 000Kontanter2 000Boliglån-750 000Kredittkort-30 000Mobilregning-700Strømregning-1 000Sum1 365 300Gravferdskostnader-58 000Arv til fordeling1 307 300

 

Anchor tag: 9

9: Skifteavtale

Sett opp en skriftlig avtale om fordelingen av arven, der det kort angis hva avdødes bo består av i form av eiendeler og gjeld, og hvem som skal overta hva. Avtalen bør gjengi hvilke verdier hver arving skal motta. Boet bør gjøres opp helt, og det bør fremgå nederst i avtalen at boet er gjort opp i sin helhet og at ingen av partene har noe mer å kreve av hverandre. Alle arvinger bør signere på avtalen.

 

Anchor tag: 10

10: Endring av eierskap

Se til at den som overtar ting får overført det formelle eierskapet til for eksempel motorkjøretøyer, VPS-konto og fast eiendom. Overtas pantegjeld må denne refinansieres slik at ny eier blir eneskyldner og avdødes gjeldsansvar slettes. Når boet er avsluttet skal ikke lenger avdøde stå som eier eller skyldner til noe.

 

Anchor tag: 11

11: Skatteetaten

Det skal sendes selvangivelse for avdøde til og med det år avdødes bo avvikles. Hvis boet avsluttes tidlig i året, bør en be Skatteetaten (likningskontoret) om såkalt forhåndsligning så skatteoppgjøret fremskytes. 

Med advokatforsikring kan du få hjelp

Lovbok og advokater

Advokatforsikring

Din egen advokat når du trenger hjelp i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Les mer om Advokatforsikring

I 2023 hjalp vi kundene våre med

1 498

arveoppgjør

1 380

testamenter

1 013

digitale testamenter

792

fremtids-fullmakter
Juridisk ordbok